Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: ungern 366 träffar

Titel Författare År Språk
361 Wi, Friherre Mathias Alexander von Ungern Sternberg, Feldt-Marskalck, och nu warande Président uti Kongl. General Krigs-Rätten i Arméen ... huruledes både Underdomare och Ledamöter uti Kongl. Maj:ts Öfwerrätter, skola wid flere tillfällen wara af olika tankar, om lägersmål emellan Syskonebarn 1762 Svenska
362 Allmän tacksäyellse, öfwer de keyserliges, den 9/19 Augusti åhr 1691 uti Ungern emillan Peter-Waradein och Salankemen erhållne märckelige seger emot arf-fienden turcken. Upläsen uti församblingarne öfwer heela Sweriges rijke och desz underliggiande land och herrskaper, uti Septembr. månad af ofwanbemälte åhr 1691 Svenska
363 Tankar om Sveriges handel och allmänna hushållning, förestälde uti et tal för kongl. vetensk. academien, den 25. januar. 1752, af friherre Matthias Alexander von Ungern Sternberg ... då han afträdde des i academien förde præsidium. På kongl. vetenskaps academiens befallning, Stockholm, tryckt hos Lars Salvius Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1752 Svenska
364 Åminnelse-tal, öfver kongl. maj:ts framledne högtbetrodde man, feldt-marschalk, öfverste för des lif- regemente til häst ... Matthias Alex. von Ungern Sternberg, på kongl. vet. academiens befallning hållit i stora riddarehus salen den 14 martii 1766. Af des medlem Daniel Tilas ... Stockholm, tryckt hos dir. Lars Salvius, 1766 Daniel Tilas 1766 Svenska
365 Wi, Friherre Mathias Alexander von Ungern Sternberg, Feltmarskalk och Præsident uti Kongl. Maj:ts General Krigs-Rätt i Arméen ... förmärkt, huru som en del Fullmägtige och Advocater, mer för enskilt winning och fördel skull, än billig omtanka och efterfinnande, af hwad laglig beskaffenhet en sak wara må, esomofftast med skriffter och beswärs upsättande betiena och förleda parter 1756 Svenska
366 Til hans kongl. maj:t, landt-marskalkens högwälborne baron Matthias Alexander von Ungern Sternbergs underdånige tal å samtel. riksens ständers wägnar, då de igenom sina deputerade i underdånighet gofwo hans kongl. maj:t tilkänna, hans durchl. hertigens af Holstein Gottorp förklarande til successor på den kongl. swenska thronen. Hållit den 28. octobris 1742. Stockholm, uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1742 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.