Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: C. Erici 317 träffar

Titel Författare År Språk
21 Wigtiga frågor i christendomen för samwetet at beswara, förestälde i Adolph Fredrichs kyrka wid Södra Wi, på 12:te söndagen efter trinitatis 1781, och på begäran öfwerlemnade til trycket af mag. Andr. Er. Esse ... Linköping, tryckte - hos Biörckegrens enka, 1782 Anders Erici Esse 1782 Svenska
22 Evangeliumit ia epistolat, iotca seuracunnas ymbäris aiastaian luetan eli weisatan, sunnantaina ia muina pyhäpäivinä 1622 Finska
23 Käsikiria, jossa on käsitetty, millätawalla jumalan palwelus, christilisten ceremoniain ia kirconmenoin cansa, somen seuracunnis pidhettämän pitä 1629 Finska
24 Betraktelser öfwer yttersta domen af Wilhelm Scherlock. Öfwersättning. Linköping, tryckte hos Fr. Schonberg och Björckegrens enka, år 1787 William Sherlock 1787 Svenska
25 Lijk-predijkan, hållen i Skara Doomkyrckia öfwer ... ifrån thenna Werldenne then 3. Aprilis, anno 1651... doct. Jonæ Magni Vvexionensis, biskops öfwer Skara stifft, begrafning ... 1651 ... then 25 maij ... i förbmelte doomkyrckio ... aff Erico Brunnio Ericus Erici Brunnius 1651 Svenska
26 Lijk-predijkan, hållen i Skara doomkyrckia öfwer ehrewyrdige och höglärde, nu meera i herranom salige Herrens, Doct. Jonæ Magni VVexionensis, biskops öfwer Skara stifft, begrafning, hwilken i een stadig troo, togh ett saligt affskedh ifrån thenna werldenne then 3. aprilis, anno 1651. och bleff ther effter then 25 maij i förbemelte doomkyrckio medh tilbörligh ähra och christelige ceremonier befordrat til sijn graaff och lägerstadh, vthi mycket och förnämligit folckz närwaro. Aff Erico Brunnio, S.S. ctæ Theol. Doct. & Superint. Gothoburgensi Ericus Erici Brunnius 1651 Svenska
27 Disputatio philosophica de principiis practicis quam ... præside ... M. Petro Liung ... publico examini submittit Haraldus Hasslegreen. Ad diem ... Aug. in aud. vet. maj Petrus Erici Liungh 1669 Latin
28 Breves meditationes homileticæ, in textus sacros. diei rogationum solennium tertii ... 14. julii, anni 1699, declarandos Laurentius Erici Rahm 1699 Latin
29 Sundhetz drufwors bittra wijn, och olioträdz liufliga saft; thet är, Gudz hälsosamma och tröstrika ordz christeliga förklaring och upbyggeliga betracktelse, öfwer then stora propheten Jeremiam för alla fromma christna, hwilka uti denna sidsta och onda tiden, den bedrägeliga och syndefulla werlden wilia sig afsöndra, en nyttig och hälsosam warning och lärdom, såsom och emot allehanda anfäktningar och bedröfwelser hiertstyrkiande tröst och hugswalelse, förestält Strängnäs : församling om fregdagarna uti domkyrkian medelst 182 prädikningar, genom des kyrkioherde ... Laurentium E. Rahm. Strängnäs, tryckt hos Baltzar Widman, kongl. gymnas. booktryckiare Laurentius Erici Rahm 1713 Svenska
30 Sundhetz drufwors bittra wijn, och olioträdz liufliga saft; thet är, Gudz hälsosamma och tröstrika ordz christeliga förklaring och upbyggeliga betracktelse, öfwer then stora propheten Jeremiam för alla fromma christna, hwilka uti denna sidsta och onda tiden, den bedrägeliga och syndefulla werlden wilia sig afsöndra, en nyttig och hälsosam warning och lärdom, såsom och emot allehanda anfäktningar och bedröfwelser hiertstyrkiande tröst och hugswalelse, förestält Strängnäs Del 1, Then förste delen. Åhr 1713 Laurentius Erici Rahm 1713 Svenska
31 Postilla. Eller vtlegningen öffuer alla the förnemste helge-dagars epistlar,som efter sedwenion, om hela åhret, vthi Gudz försambling vplåsne, ... Predikade och beschreffne aff D. Simone Musæo. Och på wårt swenska tungomål affsatte aff Petro Erici. ... Och nu nyligen aff Trycket vtgångne opå then Ädle och Wälbördige Ture Jacobsons til Grensholm, vppleggningh och bekostnat. Anno 1606 Simon Musaeus 1607 Svenska
32 M. Joh. Coleri Oeconomia, thet är Huuszholdz underwijszningz andra deel. Som handlar om allehanda boskaps, nembl. fääboskaps, bis, fårs, getter och bockars, hundars, gäss och hönses, kalkoners, ankers, swijns och hästars, natur och skiötsel, och huru man them uti siukdommar kan hjelpa och curera Johann Coler 1686 Svenska
33 J. Coleri Oeconomia, thet är, Huushåldz underwiijsning, förswänskat, och i många rum utaf andra authoribus amplificerat och förbättrat af Isaaco Erici, pastore Stenbyense Johann Coler 1694 Svenska
34 Alexander Magnus cum tribus celebrioribus imperiorum formis ... præside ... M. Petro E. Liungh ... quod pro viribus subiturus S.cræ R.æ M.tis eloq. alumnus Andreas Anander Wexionensis. Habebitur in augusto ad Salam Gustaviano athenæo majore ad diem 8 junii 1664 Petrus Erici Liungh 1664 Latin
35 Inventarium över bevarade äldre kyrkorglar i Sverige - tillkomna före mitten av 1800-talet några ock mellan åren 1850 och 1865 och ett par ännu senare, men dock stilistiskt sammanhörande med de äldre Einar Erici 1965 Svenska
36 Dissertatio in verba C. Cornelii Taciti ... quam ... præside ... M. Petro Ljung ... In academia Vpsaliensi, auditorio veteri majore, examini eruditorum, die 10 Maj. anni M.DC.LVI submittit Samuel Höijer, arbog Petrus Erici Liungh 1656 Latin
37 Dissertatio philosophica de instrumentis felicitatis civilis acqvirendæ exercendæque potioribus, qvam ... præside ... Petro Ljung ... pro gradu magisterii placido eruditorum examini modestè committit Samuel E. Edenius S. R. M. alumnus. in audit. vet: majori ad diem 16 Octob. anno M. DC. LXIX Petrus Erici Liungh 1666 Latin
38 Exas thematum philosophicorum, veritatem breviter adumbrantium. Qvam suffragente amplissimo philosophorum ... sub praesidio ... Petri Ljung ... examini publico sistit Elias S. Halling. Ad diem 14 Martii anni 1668 in auditorio Gustaviano majori Petrus Erici Liungh 1668 Latin
39 Eine kurze schwedische Orgelgeschichte im Lichte des heutigen Bestandes Einar Erici 1956 Tyska
40 Carmen de obitu Catharinæ serenissimæ Svecorvm, Gothorvm, Vandalorvm, &c. reginæ. Ad illustrissimum principem Sigismvndvm electum regem Sueciæ, &c. Scriptum à Petro Erici Scharensi Petrus Erici Scarensis 1584 Latin

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.