Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: PM 4756 träffar

Titel Författare År Språk
501 Some effects of zinc on different stages in the life history of the minnow - Phoxinus phoxinus L. (Pisces) Bengt-Erik Bengtsson 1975 Engelska
502 Vattenmossa (Fontinalis) som mätare på metallförorening - The aquatic moss (Fontinalis) as an indicator of heavy metal pollution Åke Bengtsson 1981 Svenska
503 Beredskapsarbeten - planering och genomförande : naturvård och friluftsanläggningar 1984 Svenska
504 Borås reningsverk - intensivundersökning 11-17 april 1983 : redovisning av bas- och metallprogrammen Christer Berg 1985 Svenska
505 Gässlösaverket i Borås - dokumentation av anläggningsdata Christer Berg 1984 Svenska
506 Tungmetaller vid Himmerfjärdsverket - intensivundersökning 18-22 januari 1982 Christer Berg 1985 Svenska
507 Tungmetallförekomst vid Hässleholms avloppsreningsverk Christer Berg 1984 Svenska
508 Analys av 1,2-dibrometan, 1,2-dikloretan och aromatiska kolväten i omgivande luft Sven Berg 1981 Svenska
509 Sydliga lövskogsbestånd i Sverige - definitioner och grunder som underlag för inventering Claes Bergendorff 1979 Svenska
510 Åtgärdsgruppen Öresund - Kattegatt - Skagerrak - lägesrapport Hans Berggren 1984 Svenska
511 Markkemiska effekter av biologisk försurning i skogsbestånd av olika ålder - Effects of biological acidification on soil chemistry in coniferous stands of different age Johan Bergholm 1985 Svenska
512 Lysimeterstudie av metallomsättningen i barrskogsmark - Lysimeter study of the metal circulation in coniferous soil Bo Bergkvist 1983 Svenska
513 Inventering av Skånes sällsynta groddjur Boris Berglund 1976 Svenska
514 Hallands Väderö - inventering av natur- och kulturförhållanden Inger Berglund 1980 Svenska
515 Plant uptake of cadmium - summary of Swedish investigations up to and including 1981 Sven Berglund 1982 Engelska
516 An energy forecasting model for Sweden Lars Bergman 1976 Engelska
517 Mätningar av PAH, mutagenicitet, metaller m m i rökgaserna från koleldade kraftverk och en oljeeldad anläggning Ronald Bergman 1980 Svenska
518 Studies on some persistent environmental contaminants - synthesis of chlorinated ¹⁴C biphenyls and of methyl sulphides and/or methyl sulphones derived from DDE, polychlorobiphenyls and hexachlorobenzene : studies on the in vivo transformation of certain chlorinated biphenyls and hexachlorobenzene to sulphurcontaining metabolites Åke Bergman 1980 Engelska
519 Svenska inlandsdyner - översikt och förslag till dynreservat = Ancient inland dunes in Sweden : survey and proposals for dune reserves Erik Bergqvist 1981 Svenska
520 Kvicksilveravskiljning ur rökgaser från SYSAV:s avfallsvärmeverk i Malmö Jan Bergström 1985 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.