Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: äktenskapet 3500 träffar

Titel Författare År Språk
541 Taharat hamischpacha - (religionsforskrifter for ægtefæller) 5709, dvs. 1949 Danska
542 Beiträge zur Geschichte des biblisch-talmudischen Eheschliessungsrechts - eine rechtsvergleichend-historische Studie Jakob Neubauer 1920 Tyska
543 Svarta fanor - sedeskildringar från sekelskiftet August Strindberg 1907 Svenska
544 Wij, Friherre Petter Scheffer, Præsident uti Kongl. Swea Hofrätt ... om tillåtande af Syskone Barns Ächtenskap hos Kongl. Maj:t uti underdånighet inkomma 1725 Svenska
545 Wi, Hans von Fersen, Præsident uti Kongl. Maj:ts och Riksens Swea Hoff-Rätt ... hwilcka Äcktenskap uti Swågerlag å sidone kunna tillåtelige finnas, eller ey, samt hwad straff de sig underkasta, som däremot på ett eller annat sätt handla 1733 Svenska
546 Friedrih ! med Guds nåde, Sweriges, Göthes och Wendes Konung &c. &c. &c. Landt-Grefwe til Hessen &c. &c. &c. ... utfärdade förordning angående Chartæ Sigillatæ afgiftens erläggande dat. den 23. Sept. 1736 ... för lysnings sedlar til ächtenskap böra erlägga 1739 Svenska
547 Kongl. Maj:ts Förordning, Huruwida Testamenten och Morgongåfwor, som woro utgifne, innan Nya Lagen utkom, efter then samma eller gamla Lagen afdömmas böra. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 5. April 1739 1739 Svenska
548 Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Angående Minderårigas ansökningar, at få träda i Äktenskap. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 18. Maartii 1748 1748 Svenska
549 Kongl. maj:ts Förklaring, Öfwer Förordningen af then 5. April 1739. om Morgongåfwor. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 29. julii 1752 1752 Svenska
550 Kongl. maj:ts nådige Bref Til Consistorierne i Riket, huru förhållas bör med them, som äro behäftade med fallande sot, och åstunda ingå äktenskap. Gifwit Stockholm i Råd-Cammaren then 25 november 1757 1757 Svenska
551 Gustaf med Guds Nåde Sweriges, Göthes och Wändes Konung ... at då man eller qwinna, som ägtenskap bygga will, om sin hinderslöshet 1791 Svenska
552 Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, Angående Answar för den Prest, som til Äktenskap lyser uti annan Församling, än der Bruden har sit rätta hemwist och boende är. Gifwen Stockholms Slott den 21 November 1794 1794 Svenska
553 Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, Angående Hwarest Ägtenskaps Förord emellan Adelige Personer intecknas och bewakas böra. Gifwen Stockholms Slott den 7 october 1801 1801 Svenska
554 Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegii Kungörelse, Angående Skyldighet för Swenske Sjöfarande, at på Resor til Utrikes Orter wara försedde med Prestbewis. Gifwen i Stockholm den 27 April 1808 1808 Svenska
555 Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, Angående Fullbordande af Ägtenskap med Qwinna, som blifwit lägrad under Ägtenskaps löfte; Gifwen Stockholms Slott på Riks-Salen den 3 April 1810 1810 Svenska
556 Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, Angående Ändring uti Allmänna Lagens stadgande i 5 och 6 §. §. 2 Capitlet Giftermåls Balken; Gifwen Stockholms Slott på Riks-Salen den 10 April 1810 1810 Svenska
557 Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, Angående Ägtenskaps Skilnader; Gifwen Stockholms Slott på Riks-Salen den 27 April 1810 1810 Svenska
558 Kongl. Maj:t:s och Rikets Stats-Contoirs Kungörelse, Angående Det wilkor, hwarmed wisza å Allmänna Indragnings-Staten upförde Pensioner för Enkor och Döttrar komma at fortfara. Gifwen Stockholm den 7 Junii 1811 1811 Svenska
559 Kongl. Maj:ts och Rikets Swea Hof-Rätts Uniwersal Om Hwad af Domare iakttagas bör wid Lysnings utfärdande efter den som öfwergifwit sin Maka; Gifwet i Stockholm den 3 nowember 1817 1817 Svenska
560 Kongl. Maj:ts och Rikets Swea Hof-Rätts Uniwersal, Angående Lysnings utfärdande efter den som öfwergifwit sin Maka; Gifwet i Stockholm den 24 Februarii 1818 1818 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.