Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: PM 4756 träffar

Titel Författare År Språk
561 Bakgrundshalter av spårmetaller i svenska sötvatten - Background levels of trace metals in Swedish freshwaters Hans Borg 1984 Svenska
562 Bestämning av arsenik med automatisk hydridgenerering och flamlös atomabsorptionsspektrometri = - Determination of arsenic with automated hydride generation and flameless atomic absorption spectrometry Hans Borg 1985 Svenska
563 Regionala och lokala effekter av luftburet vanadin och nickel på haltnivån i sjövatten och sediment - Regional and local effects of air-borne vanadium and nickel on the concentration levels in freshwater and sediment Hans Borg 1979 Svenska
564 Spårmetaller i naturvatten - en analysmetodisk jämförelse = Trace metals in natural water : an analytical intercomparison Hans Borg 1981 Svenska
565 Motortrafik i terräng - forskningsrapporter om miljöeffekter = Crosscountry driving : research reports on environmental effects Lars-Erik Borgegård 1975 Svenska
566 Geomorfologiska kartbladet 19 C Storlien - beskrivning och naturvärdesbedömning = Geomorphological map 19 C Storlien : description and assessment of areas of geomorphological importance Ingmar Borgström 1979 Svenska
567 Borås avloppsreningsverk 1985-9999 Svenska
568 Borås avloppsreningsverk, Driftstudier november 1982-juni 1984 1985 Svenska
569 Borås avloppsreningsverk, Intensivundersökning 11-17 januari 1983 : mikrobiologi från hygienisk synpunkt 1985 Svenska
570 Bostadsområdet som uppväxtmiljö - rapport från en konferens på BO 85 i Upplands Väsby 1986 Svenska
571 Luftföroreningar i Sverige 1970-1980 Carl-Elis Boström 1982 Svenska
572 Cadmium - occurrence, uses, stipulations Mats Bothén 1982 Engelska
573 Kadmium - förekomst, användning, bestämmelser Mats Bothén 1982 Svenska
574 Torv- och vedaska som gödselmedel - effekter på produktion, näringsbalans och tungmetallupptag Torleif Bramryd 1985 Svenska
575 Utvärdering av äldre gödslings- och kalkningsförsök med torv- och vedaska i Finland och Sverige Torleif Bramryd 1985 Svenska
576 Branschfrämjande åtgärder i praktisk tillämpning 1975 Svenska
577 Kylvattenutsläppens inverkan på bottenfloran utanför Ringhals kärnkraftverk Robert von Braun 1980 Svenska
578 Begränsning av kadmium - kadmiering Sven Brennert 1979 Svenska
579 Ritsemområdets exploatering - effekter på faunan, främst rovfåglarna Björn Broo 1981 Svenska
580 Byfjorden - kemiska undersökningar = The By fjord : chemical investigations 1975 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.