Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: arvids 71 träffar

Titel Författare År Språk
41 Livstid - i Arvids dagar : roman Stig Strömholm 1990 Svenska
42 Arvīds Kalninš dzīvē un darbā 1992 Lettiska
43 Försök til en, i naturlig ordning inrättad, lärobok i christendoms-kunskapen, innefattande et kort begrep af wår salighets-lära, i frågor och swar; jämte doct. Lutheri lilla cateches. Andra uplagan, tilökt och förbättrad. =Anon.= Strengnäs - tryckt af Lars Arvids. Collin, 1775 Johan Möller 1775 Svenska
44 Arvid Lindmans sextioårsfond - några anteckningar med anledning av hundraårsminnet av Arvid Lindmans födelse 1962 Svenska
45 Grammaticæ latinæ compendium, sammandragit, och i det möjeligaste lämpat efter deras begrep, som med latinen skola göra en början. =Anon=. Uplagd på bokhandlaren Dav. Segerdals förlag, och säljes i desz boklåda för 1 dal. 16 öre k:mt - exemplaret. Strengnäs, tryckt af Lars Arvids. Collin, 1771 Zacharias Tidblom 1771 Latin
46 Natten før jul Barbara Reid 2014 Danska
47 Sofie den modige pilot Kellie Strøm 2007 Danska
48 Raakaa lihaa Arvid Saarinen 1996 Finska
49 Astronomien, uppå sir Isaac Newtons grundsatser, lätt och begriplig gjord för dem, som ej studerat mathematiken, af James Ferguson. Öfwersatt ifrån andra engelska uplagan, af år 1757. Strengnäs, tryckt af Lars Arvids. Collin, 1771 James Ferguson 1771 Svenska
50 Kort begrep af Gamla och Nya testamentets kyrko-historia; jämte utkast til lärdoms-historien, uti bihang til hwarje tidhwarf./(Johan Möller.) Strengnäs, tryckt af Lars Arvids. Collin, 1774 Johan Möller 1774 Svenska
51 Bref om ekonomisterna, eller Kort underrättelse om den under namn af ekonomisk lära i Frankriket kända vetenskap, och de motstånd des idkare, ekonomisterne, lidit. =Anon=. Strengnäs, tryckt af Lars Arvids. Collin, 1777 Pierre Paul Le Mercier de La Rivière 1777 Svenska
52 Förteckning på en del af framl. prostens och theol. lect. doct. G. Ad. Liljestråles boksamling, som kommer genom auction at försäljas i Strengnäs den 14 maji 1774. (Strengnäs, tryckt af Lars Arvids. Collin.) 1774 Svenska
53 Prestmöts-predikan öfwer texten Ephes. 4: v. 24. Då läran om helgelsen eller förnyelsen afhandlades, hållen i Strengnäs domkyrka den 21 septemb. år 1773. Af Georg Gezelius ... Strengnäs, tryckt af Lars Arvids. Collin, 1775 Georg Gezelius 1775 Svenska
54 Adolf Iwar Arwidsson Olavi Junnila 1979 Finska
55 Sammandrag af de förnämsta bewis til christna religionens sanning och förswar emot fritänkare. Öfwersatt ifrån de å tyska språket gjorde utdrag af Grotii, Knutzens och Nösselts afhandlingar i detta ämne. : Strengnäs, tryckt af Lars Arvids. Collin, 1773 1773 Svenska
56 Verser til musiquen, wid orationerne öfwer hans kongl. maj:ts, konung Gustaf den III:djes, höga kröning och hyllning. Upförd på kongl. gymnasium i Strengnäs den 1 junii 1772. Af Axel Er. Melin. ... Strengnäs, tryckt af Lars Arvids. Collin Axel Eric Melin 1772 Svenska
57 En lyckönskans Midsommars-Tuppqwast i all enfald ihopsatt af bygdens blomster plockade vid vägkanten i hjärtans välmening framräckt åt tvenne unga personer, välartade dannemannen Arvids Anders Andersson och dygdädla jumfrun Björs Karin Ersdotter uppå deras bröllop som skedde i Leksand söndagen näst efter midsommardagen anno MCMXXIII af deras trofaste vän AOS - en bröllopsdikt från 1923 Anders Nygård 1971 Svenska
58 Til herr justitiæ-cancelleren och ridd. Liljestråle, vice lands-kammereraren och härads-skrifwaren Magn. Sandbergs beswär, om reparation för lidande i desz syszla, i synnerhet af lands-secreteraren Tegnæi i ämbetes magt, ingifwit i Westerås - den 2 april 1774, så ock om lands- fiskalens och nu afgångne härads-fogden Olof Boliens balance. =(Rubr.)= Magnus Sandberg 1775 Svenska
59 Studie av brand- och räddningspersonals utbildning i olika länder Olle Arvidsson 1988 Svenska
60 Min faders hus Kerstin Norborg 2010 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.