Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Olof Franck 93 träffar

Titel Författare År Språk
61 Höst- eller vårgödsling med superfosfat till vårstråsäd? Olle Franck 1952 Svenska
62 Jordbrukets försöksverksamhet och dess betydelse för bestämning av jordarnas gödselbehov m. m Olle Franck 1937 Svenska
63 Jordens gödsling Olle Franck 1936. Svenska
64-65 Jordens gödsling i kristid - allmänna regler och råd ... Efter föranstaltande av Statens livsmedelskommission utarb. / av O. Franck (flera utgåvor) Olle Franck 1941 Svenska
66 Jordens kalkning - Allmänna regler och råd : Efter föranstaltande av Statens livsmedelskommission utarb Olle Franck 1940-1941 Svenska
67 Jordens kalkning. Allmänna regler och råd - Efter föranstaltande av Statens livsmedelskommission utarb Olle Franck 1940 Svenska
68 Jämförande försök med superfosfat, "hyperfosfat Reno" och smältfosfat Olle Franck 1957 Svenska
69 Jämförande gödslings- och kalkningsförsök, med apatithaltig dolomitisk kalksten från Alnön Olle Franck 1943 Svenska
70 Kaligödslingsfrågor Olle Franck 1931 Svenska
71 Kommentarer och erinringar i anledning av Kungl. Maj:ts utredning rörande objektiviteten vid forskning och försök på växtnäringsområdet (SOU 1960:30) Olle Franck 1961 Svenska
72 Metoder för bestämning av jordens gödslingsbehov - 3 : Bondorffs natriumkloridmetod och Kirssanoffs saltsyremetod för bestämning av kalibehovet jämfört med Mitscherlichs kärlförsöksmetod Olle Franck 1938 Svenska
73 Några synpunkter på användning av råfosfat som gödselmedel Olle Franck 1960 Svenska
74 Redogörelse för resultat från bevattnings- och lysimeterförsök å Experimentalfältet åren 1923-1927 Olle Franck 1928 Svenska
75 Sambandet mellan fosfatgödslingseffekten och jordens fosfatvärde 1, Sammanställning av 1933-1939 års lokala gödslingsförsök i sockerbetor Olle Franck 1941 Svenska
76 Undersökningar rörande den lättlösliga fosforsyran i våra odlingsmarker Olle Franck 1935 Svenska
77 Undersökningar rörande fosforsyrans fastläggning i marken samt därmed sammanhängande gödslings- och kalkningsspörsmål Olle Franck 1937 Svenska
78 Undersökningar rörande kalkbleket i Mästermyr Olle Franck 1933 Svenska
79 Undersökningar rörande sambandet mellan tjälbildning och grundvattendjup samt tjälningsdjupet i odlade marker inom olika delar av landet Olle Franck 1936 Svenska
80 Översikt över olika gödselmedel och kalksorter samt deras användning Olle Franck 1948 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.