Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: nattward 84 träffar

Titel Författare År Språk
61 Bitter tåre- och söt tröst-källa, upsprungen af lagen och ewangelio. Thet är: En fullkomlig bot- bättrings- och comunion-bok, uti hwilko en arm syndare sina synder högeligen begråter, och sig af sinom Jesu och hans högtrösteliga nattward - hjärteligen frögdar; förmedelst utwalda böner och hjärte-suckningar. Öpnad af m. Salomon Liscovio, och med sköna böners anhang förökt af m. Georg Johan Conradi. Af tyskan öfwersatt. Nu å nyo uplagd och förbättrad. Med kongl. maj:ts allernåd. : privilegio. Stockholm, tryckt på Lars Salvii kostnad. 1752 Salomon Liscovius 1751 1752 Svenska
62 D. Martini Lutheri Paszions-predikningar, innehållandes en grundelig och härlig förklaring öfwer hela wårs herras och frälsares Jesu Christi oskyldiga och dyra pinos och lidandes historia. Såsom ock en thesz predikan och betracktelse - öfwer herrans högwärdiga nattward. Af tyskan på swänska språket öfwersatte, och nu til the gudälskandes tröst och vpbyggelse i sin christendom, til trycket befordrade, med kongl. maj:tz nådigste privilegio. Stockholm, tryckt hos Benjamin : Gottlieb Schneider. Anno 1726 Martin Luther 1726 Svenska
63 ABC-bok, med kårt underwisning om sättet, att lära barn och begynnare, rätt läsa uti bok, och med förklaring öfwer döpelse-förbundet. Andra uplagan, hwaruti är ett tillägg, /sid. 20-24/ om herrans h. nattward./(Håkan Sjögren.) Tryckt - i Wexiö, år 1805, hos Sven Rask och Christina C. Thetzell Håkan Sjögren 1805 Svenska
64 ABC-bok, med kårt underwisning om sättet, att lära barn och begynnare, rätt läsa uti bok, och med förklaring öfwer döpelse-förbundet. Tredje uplagan, hwaruti är ett tillägg, /sid. 20-24/ om herrans h. nattward./(Håkan Sjögren.) Tryckt - i Wexiö, år 1806, hos Sven Rask och Christina C. Thetzell Håkan Sjögren 1806 Svenska
65 Wi, Hindrich Hammarberg, Præsident uti Kongl. Maj:ts och Riksens Swea Hofrätt ... I anseende thertil, at i allmänna lagen icke något särskilt straff är stadgat på slagsmål, som begås af then, hwilken samma dag warit til Herrans Nattward 1752 Svenska
66 Bönebok. Innehållande: böner för morgon och afton, en psalm för hwar dag i weckan, beredelse till den h. nattwardens begående, betraktelse för den som första gången går till Herrans nattward. Samt communion-böner. Nyköping, tryckt hos P. Winge, 1811 1811 Svenska
67 Bitter tåre- och söt tröst-källa, vpsprungen af lagen och evangelio. Thet är: En fullkomlig bot- bättrings- och comunion-bok, vti hwilko en arm syndare sina synder högeligen begråter, och sig af sinom Jesu och hans hög-trösteliga nattward - hierteligen frögdar; förmedelst vtwalda böner och hierte-suckningar. Öpnad af m. Salomon Liscovio, och med sköna böners anhang förökt af m. Georg Johan Conradi. Af tyskan öfwersatt. Nu å nyo förbättrad. Med kongl. maj:tz allern. privilegio. : Stockholm, vplagd af Joh. L. Horrn. Kongl. ant. archivi boktr. åhr 1732 Salomon Liscovius 1732 Svenska
68 Een christeligh predikan om Herrans höghwerdigha nattward. Hållin aff ... M. Iohanne Rudbeckio Nericio. Vthi Westerås slotzkyrkio på palme söndagh anno christi a. 1615. Sedhan öffuerseedd och åter hållin j Stockholm a. 1619. och än j Westerås, mutatis mutandis. a. 1627 Johannes Rudbeckius, d.ä 1629 Svenska
69 Enfaldig predikan på andra söndagen i faston, öfwer ewangelium Matth. 15:21-28. För hans kongl. maj:t hållen på kongl. hofwet, och efter allernådigsta befallning framgifwen af Eric Tolstadius, år 1746 Eric Tolstadius 1746 Svenska
70 Kongl. Maij:tz Nådige Resolution och Förklaring, med hwad Straff, den, efter Kyrckio-Lagen böör beläggas, hwilken, sedan han warit til Skrifft, öfwerfaller någon med Ord eller Gärning, och der å oförlijkter, begår Herrans Högwärdige Nattward. Gifwen i Stockholm, den 25. Sept: åhr 1697 1697 Svenska
71 Kongl. May:tz Nådige Resolution och Förklaring med hwad Straff den effter Kyrckio-Lagen bör beläggias, hwilken sedan han warit til Skrifft, öfwerfaller någon med Ord eller Gerning, och der å oförlijkter begår Herrans Högwärdige Nattward. Gifwen i Stockholm den 25 Septembris Anno 1697 1697 Svenska
72 Bitter tåre- och sööt tröst-källa, vpsprungen af lagen och evangelio. Thet är: En fullkomlig bot- bättrings- och comunion-bok, vthi hwilken en arm syndare sina synder högeligen begråter, och sigh af sin Jesu och hans hög-trösteliga - nattward hierteligen frögdar; förmedelst vtwalde böner och hierte-suckningar. Öpnad af m. Salomon Liscovio, och med sköna böners anhang förökt af m. Georg Johan Conradi. Af tyskan öfwersatt. Med kongl. maj:tz allern. privilegio. Stockholm, : tryckt af Joh. L. Horrn. Kongl. ant. archivi boktr. åhr 1724 Salomon Liscovius 1724 Svenska
73 Wi, Joh. Gerdesschiöld, Præsident uti Kongl. Maj:ts och Riksens Swea hofrätt ... om någor ! för brott och miszgiärning anklagad person, innnan then samma efter föregången ransakning, blifwit friad eller fäld, eller ock förr än then undergåt thet honom af Domaren ålagde straff, utan behörig anmälan therom hos Presterskapet, begår Herrans Heliga Nattward 1759 Svenska
74 Skriftetal för f.d. fältjägaren Carl Olson Fisk, då han näst före sin död begick h.h. nattward i Grythytte kyrka den 15 april 1829, och tal ifrån afrättsplatsen, sedan samma person samma dag undergått det honom ådömde dödsstraff, hållne och på fleres begäran till trycket lemnade af Johan Gustaf Schultz ... Örebro, tryckte hos N.M. Lindh, 1829 Johan Gustaf Schultz 1829 Svenska
75 Bitter tåre- och sööt tröst-källa, vpsprungen af lagen och evangelio. Thet är: En fullkomlig boot- bättrings- och communion-book, vthi hwilken en arm syndare sina synder högeligen begråter, och sigh af sin Jesu och hans hög-trösteliga nattward hierteligen frögdar; förmedelst vtwalde böner och hierte-suckningar. Öpnad af m. Salomon Liscovio, och med sköna böners anhang förökt af m. Georg Johan Conradi. Af tyskan öfwersatt Salomon Liscovius 1718 Svenska
76-77 Bewijs. At the sententier som j then book, hwilken nu nylighen trycht är, här j Stockholm på swensko, och lydher om natwrernes föreningh j Christo etc. vthaff fäderne, sampt Luthero och Philippo indragne äro, ingalunda stadfästa the calwinisters meening om Christi person och helighe nattward. Och at the samme fädher calwinisternes meningh, i sina skriffter platt haffua ogillat och förkastadt theslikes swaar: vppå thet, som j förbemälte book wardher handlat om Herrans natwardh etc. Stelt och sammanfattadh aff Olao Martini A Vpsaliensi (flera utgåvor) Olaus Martini 1604 Svenska
78 Communions-suckar, at upsända til Gud then aldrahögste, tå man wil gå til skriftermål, efter hållit skriftermål, förr än man träder fram til altaret, och efter begången herrans högwärdige nattward; på thet man med andacht til skriftermål sig infinna: och syndernas förlåtelse bekomma må: blifwa en wärdig herrans bordgäst: och genom Guds nåd beflita sig om en ny hörsamhet uti alt sitt lefwerne. Alla bedröfwade och ångerfulle siälar, til tro- och hiert-styrckning, upbyggelse och fördelachtighet utgutne af salig Peter Ol. Warnmark Peter Warnmark 1752 Svenska
79 Een arm syndares boot och bättringz wijsa, begynnes hålt wandrins-man still, &c. Hwilken uthi staden Ystadh anno 1698. den 2. Jan. effter han med sin ächte-maka hade warit til Herrans högwyrdige nattward, igenom diefwulens ingifwande, och sin bolarskos een möllare dotters tilhielp, sitt eget kött och been med en förgiftig smöörmaat jämmerligen mördade. Der utinnan han in för den nådige Gud och hela werlden sina grofwa synder bekänner, ångrar och tilstår. Siunges som: Fahr werlden fahr wäl, &c. Sammansatt af honom sielf uti fängelset 1698 Svenska
80 Christelig predikan, öfwer högmäszo-texten, Coloss. III. v. 14.15. Hållen för kongl. hofwet, under warande riks-dag, i Stockholm, på första bönedagen, den 7. maij. åhr 1731. Af Jöns Rönbeck ... Stockholm, tryckt hos Joh. Laur. Horrn - kongl. antiq. archiv. boktryckiare Jöns Rönbeck 1731 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.