Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Martin Luther 3613 träffar

Titel Författare År Språk
781 Egentligh prophetia, och andrijk tilkennagiffuelse, thenna tijdhzens högbeklagelighe tilstand och wår käre fäderneslandz, tyske nations, och then ewangeliske läres, alldrabedröffueligaste tijdh och willkor Petrus Eschilli 1629 Svenska
782 Een christeligh, nödhtorfftigh och ganska nyttigh vnderwijsning om werldennes sidhsta tilstånd och ända. Så ock, een liten book om the affsomnadhers siälar, och all theras tilstånd och läghenheet. Item. Någhra märckeligha prophetier, om then stora nödh och jämmer, som öffuer Tydskland för werldennes ända komma skal, vthdraghne aff s. D. M. Lutheri skriffter genom Basilium Fabrum. Såsom ock några gudheligha böner, ... Förswenskade och tilsatte. Aff Petro L. Gotho Tingstadio Basilius Faber 1626 Svenska
783 Explicatio catecheseos minoris ... Lutheri ad rudiorum captum accommodata à M. Thoma Florino ... anno 1628. publicè proposita Thomas Florinus 1634 Latin
784 Thenna nyia hand-book innehåller aderton böcker 1650 Svenska
785 Een liten nyttig Hand-Book, innehållandes fyra böcker, 1. Psalmboken, ... 2. Ewangelia och Epistlar öfwer heela åhret. 3. D. M. Luth. Catechismus ... 4. Böne- Book med wanlige böner til morgon och affton. Ungdomen til nyttia uthi denna form, nu å nyo colligerat och förbättrat 1691 Svenska
786-787 Kurtze und einfältige Erklärung des kleinen Catechismi D. Martin Luthers, durch gewisse Fragen und Antwort zu erst gestellet von denen gesampten Lutherischen Predigern zu Franckfurt an der Oder: itzo auffs neue übersehen, ... der Jugend - und Einfältigen der Deutschen Gemeine zu Stockholm zum besten also eingerichtet (flera utgåvor) Jacob Helwig 1693 Tyska
788 Kurtze und einfältige Erklärung des kleinen Catechismi D. Martin Luthers, durch gewisse Fragen und Antwort, zu erst gestellet von denen gesampten Lutherischen Predikern zu Franckfurt an der Oder: itzo auffs neue übersehen, ... der Jugend und Einfältigen der Deutschen Gemeine zu Gothenburg ... zum Druck befordert von M. Mart. Frid. Hermann Martin Friedrich Hermann 1682 Tyska
789 Kurtze und einfältige Erklärung des kleinen Catechismi ... Martin Luthers, durch gewisse Fragen und Antwort, zu erst gestellet von denen gesampten Lutherischen Predigern zu Franckfurt an der Oder: itzo auffs neue übersehen, ... der Jugend und Einfältigen der Teutschen Gemeine zu Gothenburg ... zum andern Mahl zum Druck befordert von M. Mart. Frid. Hermann Martin Friedrich Hermann 1696 Tyska
790 Någre synnerlighe bewijs, vthdragne af the gamble kyrkiones lärare, sampt doctor Luthers och Philippi Melanchthonis eigne skrifter, så och af then helige skrift, om then personlige föreening, som är vthi the twenne naturer j wår Herre Jesu Christo. Theslikes om altarens sacrament, huru the tree evangelister och S. Paulus, item then Augsburgiske confession, sampt doctor Luther och Philippus Melanchthon, om them läre och tale, hwadh the äre, och om theres rätte bruk. Och til thet sidste någre christelige och nyttige frågestycker om thet högwärdige altarens sacrament Karl, IX, kung av Sverige 1604 Svenska
791 Stormächtighe, ... Her Carls, Sweriges, Göthes och Wendes ... konungs ... Swar: opå then bewijsbook, som M. Olof erkiebiscop vthi Vpsala, sampt medh någre flere biscoper och af presterskapet, hafwer latet nyligen af trycket vthgå, emoot then book som H: Kong: Maiest: hafwer vthur then helige skrift och the gamble lärefädhers, såwäl som vthaf doct. Mart. Lutheri och Philippi Melanchthonis skrifter vthdragit, och opå swenske någet tilförrende latet af trycket vthgå Karl, IX, kung av Sverige 1606 Svenska
792 The christnas andeliga kyrckio-skatt, nu nyligen aff trycket vthi thenna form medh 25. böcker och nyttige stycken, som på nästfölliande bladet finnas anteknade förfärdigat 1680 Svenska
793-796 Cathechismus Lutheri - medh en kort förklarning, huru hans merckeliga och grundrijka vthtydning, på the fem wår christendoms hufwudstycken, är enfalleligen til at förstå (flera utgåvor) Olof Laurelius 1670 Svenska
797 Cathechismus Lutheri, medh een kort förklarning, huru hans merckeliga och grundrijka vthtydning, på the fem wår christendoms hufwudstycken, är enfallelighen til at förstå. Författat aff Olavo Laurelio biskop i Wästerås Olof Laurelius 1653 Svenska
798 Doct. M. Luth., Cathechismus, medh een kort förklarning, huru hans märckeliga och grundrijka Uthtydning på the Fem wåra Christendoms hufwudstycken, är enfalleligen til at förstå. Författat aff Olavo Laurelio, Biskop i Wästerås Olof Laurelius 1669 Svenska
799 Catechismus-biblia - seu Manuale militis christiani : thet ähr: Catechismus Lutheri, med bibliske språk, och exempel förklaradt, sampt en andechtig bönebok Olaus Johannis Levander 1644 Svenska
800 D. Mar. Luth. Böne-konst, thet är, gudelige böner aff then h. skrifft, sampt een lijten psalmbook, therutinnan k. Davidz psalmer och andelighe wijsor äre insatte, nu på nytt, vplagdt och aff trycket vthgången Martin Luther 1648 Svenska

Förra sidan 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.