Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: svenska gods och gårdar 91 träffar

Titel Författare År Språk
81 Förnyad gårds-fogde instruction, eller Underrättelse för gårds-fogdar och landt-hushållare, hwaruti handlas om alla förrättningar, som förefalla wid gods, gårdar och hemman, jordabruk, afwelskjötsel och alt annat, som til landtmans-näringen hörer - Med flit öfwersedd och mycket förbättrad. Femte uplagan./(Eric Salander.) Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, på desz bekostnad, år 1795 Eric Salander 1795 Svenska
82 Gamla värmländska allmogehem och deras möblering Tor Helge Kjellin 1936 Svenska
83 Bondbyar och herresäten i Skaraborgs län - Illustr. Carl Gustaf Reinhold Odencrants 1943 Svenska
84 Bygd och folk i norra Älvsborg Nils Ivan Svensson 1941 Svenska
85 =Hus-hålds-bok. Norrköping. 1-2. 1736- 1739.= Del 1, En fulständig swensk hus-hålds-bok om swenska land- hushåldningen i gemen och i synnerhet, så in- som vtom huset, om landt-gods, åkerbruk, sädens förmerande, ängar, rior, tobaks-plantering, humle-gårdar, allehanda större och mindre boskaps : och creaturs skiötsel och curer, lust- och trägårdar, skogar, kokekonsten, confiturer och allehanda liqueurers tilredande &c. &c. jemte monga förträffeliga och nyttiga arcana oeconomica. Utur gamla och nya, så wäl tyska, som swenska : hus-hålds-böcker, och egen erfarenhet, sammanskrifwen och vtgifwen af Reinero Broocman ... Första delen. Med hans kongelige maj:ts allernådigste privilegio. Tryckt i Norkiöping år 1736. C.F. Broocman. 24 , 216, 168 s., s. 167-228, : 72, 68, 88 s.; 2 pl Reinerus Broocman 1736 Okänt
86 Kronobergs läns bebyggelsehistoria Jan Erik Anderbjörk 1941 Svenska
87 Kongl. Maj:ts Nådiga Författning Om Des i Pommern och Rügen belägne Egendomars fördelande i Farmer och Enskiften. Gifwen Högqwarteret i Greifswald den 8 September 1806 1806 Svenska
88 Kongl. Maj:ts Nådiga Författning om dess i Pommern och Rügen belägne Egendomars fördelande i Farmer och Enskiften. Gifven Högquarteret i Greifswald den 8 September 1806 1806 Svenska
89 Där vi lekte som barn - krönika John Görnebrand 2001 Svenska
90 Skaldernas Värmland Tor Helge Kjellin 1936. Svenska
91 Lantbebyggelsen i Bohuslän Olof Hasslöf 1943 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.