Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: svenska gods och gårdar 92 träffar

Titel Författare År Språk
81 Förnyad gårds-fogde instruction, eller Underrättelse för gårds-fogdar och landt-hushållare, hwaruti handlas om alla förrättningar, som förefalla wid gods, gårdar och hemman, jordabruk, afwelskjötsel och alt annat, som til landtmans-näringen hörer - Med flit öfwersedd och mycket förbättrad. Femte uplagan./(Eric Salander.) Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, på desz bekostnad, år 1795 Eric Salander 1795 Svenska
82 =Hus-hålds-bok. Norrköping. 1-2. 1736- 1739.= Del 1, En fulständig swensk hus-hålds-bok om swenska land- hushåldningen i gemen och i synnerhet, så in- som vtom huset, om landt-gods, åkerbruk, sädens förmerande, ängar, rior, tobaks-plantering, humle-gårdar, allehanda större och mindre boskaps : och creaturs skiötsel och curer, lust- och trägårdar, skogar, kokekonsten, confiturer och allehanda liqueurers tilredande &c. &c. jemte monga förträffeliga och nyttiga arcana oeconomica. Utur gamla och nya, så wäl tyska, som swenska : hus-hålds-böcker, och egen erfarenhet, sammanskrifwen och vtgifwen af Reinero Broocman ... Första delen. Med hans kongelige maj:ts allernådigste privilegio. Tryckt i Norkiöping år 1736. C.F. Broocman. 24 , 216, 168 s., s. 167-228, : 72, 68, 88 s.; 2 pl Reinerus Broocman 1736 Okänt
83 Gamla värmländska allmogehem och deras möblering Tor Helge Kjellin 1936 Svenska
84 Bondbyar och herresäten i Skaraborgs län - Illustr. Carl Gustaf Reinhold Odencrants 1943 Svenska
85 Bygd och folk i norra Älvsborg Nils Ivan Svensson 1941 Svenska
86 Tilförlåtelig gårdz-fogde instruction, grundad i nödige mål på lag och kongl. förordn. eller Underrättelse för gårdz-fogdar och landt-hushållare, hwaruti handlas om alla förrättningar wid godz och gårdar förefal lande, såsom, om tienstefolck - arbetare, boskaps-skiötzel, stutterje, små-creatur, afwel, åker- äng- trä- och humblegårdz-bruk, tobaks-plantering, fiske, bygnad, husesyn, skog, swedjande, husgeråd, redskap, präste-rättigheter, ägor, hemman, torp, räntor, bönder, torpare, : räkenskap, &c. Allom, som frälse- skatte- eller crono-gods, landtbruk och gårdar äga och skiöta til tienst och nytta författad, samt förbättrad och tilökt i denna andra edition./(Eric Salander.) Cum gratia & privil. sac. reg. maj. Stockholm, : uplagd på bekostnad af Johann Heinrich Russworm. Anno 1731 Eric Salander 1731 Svenska
87 Kronobergs läns bebyggelsehistoria Jan Erik Anderbjörk 1941 Svenska
88 Kongl. Maj:ts Nådiga Författning Om Des i Pommern och Rügen belägne Egendomars fördelande i Farmer och Enskiften. Gifwen Högqwarteret i Greifswald den 8 September 1806 1806 Svenska
89 Kongl. Maj:ts Nådiga Författning om dess i Pommern och Rügen belägne Egendomars fördelande i Farmer och Enskiften. Gifven Högquarteret i Greifswald den 8 September 1806 1806 Svenska
90 Där vi lekte som barn - krönika John Görnebrand 2001 Svenska
91 Skaldernas Värmland Tor Helge Kjellin 1936. Svenska
92 Lantbebyggelsen i Bohuslän Olof Hasslöf 1943 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.