Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: C. Erici 318 träffar

Titel Författare År Språk
101 Lijkpredikan, hållen i stoore kyrckian i Stockholm, vthi then ährlighe och wälachtadhe saligh i herranom Marten Trautzichz förnemligh borgares och then tyske församlingenes ther sammastädz äldste föreståndares begraffning aff Olao Elimæo pastore Stockholm. Then 25. Mart. anno domini 1617 Olaus Erici Elimaeus 1617 Svenska
102 Een tröstpredikan, hwilken haffd är i Stockholms stadzkyrckia, vthi then wälwijse och wälachtadhe Oloff Pederssons, öffuerste borgmestares i Stockholm, käre sons Petri Olai begraffningh, aff Olao Elimæo pastore Stockholm. Then 12. apr. anno M DC XVIII Olaus Erici Elimaeus 1618? Svenska
103 Disputatio physica de ceolo sic, quam in regia academia Upsaliensi cum consensu et approbatione amplissimæ facultatis philosophicæ. sub præsidio ... M. Martini E. Gestrinii ... pro magisterij gradu ejusdemq privilegijs reportandis, publicò examini ventilandam submittit. Andreas N. Neocleander Abogius Finno. In auditorio majori, ad diem XI. Junij Anno cl? l?c xxxiv Martinus Erici Gestrinius 1634 Latin
104 Doct. Johannis Arendtz, ... Paradijs lustgård, öfwerflödeligen medh gudachtigheet och margahanda christelige dygder vpfylt Johann Arndt 1648 Svenska
105 Parentatio metrica in summè heroicam ac toti orbi christiano maximè ominosam mortem, quâ divus Gustavus Adolphus, secundus & magnus potentissimus ac sereniss. quondam Suecorum, Gothorum, Wandalorumq; rex magnus dux Finlandiæ, dux Estoniæ & Careliæ, dominus Ingriæ, &c. Pro Christi nomine ejusque ecclesiâ miseris oppressâ cladibus anno Christi 1632. die 6 novemb. in campis Lutzensium martyrij serto coronatus, ex hujus dubijs mundi ambagibus, in æternam requiem discessit ætatis suæ 38. Piâ memoriâ ac debitis lachrymis pro ingenij venâ conscripta & præsente inclyto auditorium consessu publicè in Auditorio veteri majori die 10. maij, horâ 12. 1635. recitata ab Erico Petri Holm, Scheningiâ Gotho, Upsaliae Petrus Erici Holm 1635? Latin
106 Disputatio physica nona, de stellis in specie, ad quam ... in regia Ubsaliensium academia sub præsidio ... Iohannis Chesnecopheri ... publice pro ingenij viribus respondebit Abrahamus Erici, Ubsal. s. r. m. alumnus. Ad diem 23. Martij horis a 6. matutinis Johan Chesnecopherus 1625 Latin
107 Ad historiam librorum in Svecia prohibitorum hypomnemata Pehr Fabian Aurivillius 1809-1815 Latin
108 Lannaskede gamla kyrka - en historik och beskrivning Gunnar Svahnström 1951 Svenska
109 Matrikel öfver Skara stifts prästerskap och skol-betjäning; utgifven 1819 af P.E. Lindskog. Skara 1819, tryckt i Leverentz'ska boktryckeriet Petter Lindskog 1819 Svenska
110 Dr. Erici Benzelii fordom Sweriges rikes archie-biskops Kyrkio-historia, sammanskrefwen först på latin; men nu efter mångas åstundan på swensko vtgifwen, samt til närwarande tid fortsatt, med bifogad berättelse om propheterna, frälsaren Jesu Christo, ewangelisterna, apostlarna och the siuttio lärjungar; och til trycket befordrad af Joh. Bäckström Erik Benzelius, d.ä 1734 Svenska
111 Dissertatio historica, de Almar Stäk, Uplandiæ olim munitissima arce, quam, consent. ampliss. facult. philosoph. in illustri academia Upsaliensi, sub præsidio ... Olavi Celsii ... publico examini modeste defert stipendiarius Ekendahlianus Olavus Er. Berg, Uplandus. In audit. Carol. maj. die XV Decemb. anni MDCCL. horis ante meridiem solitis Olof Celsius, d.y 1750 Latin
112 Disputatio philosophica, de insulis natantibus, qvam suffragio amplissimæ facultatis philosophicæ in regia academica Upsaliensi, præside ... Haraldo Wallerio ... spectabili, pro gradu publice bonorum examini modeste submittit Ericus E. Diupædius Angerm. in aud. Gust. maj. ad diem 22. Novemb. anno 1694. horis ante meridiem solitis Harald Vallerius 1694 Latin
113 Horæ Hebraicæ et Talmudicæ in Acta Apostolorum, partem aliqvam Epistolæ ad Romanos, et priorem ad Corinthios. Nunc primùm in Germaniâ. ... editæ è museo Jo. Benedicti Carpzovii John Lightfoot 1679 Latin
114 Manuale finnonicum 1658 Finska
115 Then bootferdige konung Davids bättrings psaltare, eller Siu boot-psalmer, uti swenska, heroiska verser och rim, öfwersatt och utgifwen af ... Eric Er. Tunelius, Westm 1734 Svenska
116 Skara stifts-matrikel - 1809 Petter Lindskog 1809 Svenska
117 Dissertationem philologicam de igne sacro, adprobante amplissimo ordine philosophico in regia academia Upsaliensi sub præsidio ... Johannes Salenii ... publico examini modeste sistit Andreas Browallius Dalekarlus. In audit. Gustav. maj ad d. XX Junii anno M DC XCVI Johannes Salenius 1696 Latin
118 Postilla, eli Vlgostoimitus, nijnen Ewangeliumitten päälle cuin ymbäri aiastaian, saarnatan jumalan seuracunnasa. Caickein Jumalisten ia Hywäin Toinen osa Eerik Sorolainen 1625 Finska
119 Israel Erlandi fil. De vita et miraculis sancti Erici Sueciæ regis Israel Erlandsson 1675 Latin
120 Matrikel öfver Skara stifts prästerskap och schol-betjäning; utgifven den 1 maji 1798. Af P. E. Lindskog Petter Lindskog 1798 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.