Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: underdånigt utlåtande 247 träffar

Titel Författare År Språk
101 Fiskehamnkommissionens förslag till utförande af fiskehamnar, nödhamnar och mindre hamnar, Text - jämte däröfver af Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och Landtbruksstyrelsen afgifvet underdånigt utlåtande Fiskehamnkommissionen 1910 Svenska
102 Fiskehamnkommissionens förslag till utförande af fiskehamnar, nödhamnar och mindre hamnar, Planscher - jämte däröfver af Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och Landtbruksstyrelsen afgifvet underdånigt utlåtande Fiskehamnkommissionen 1910 Svenska
103 Fiskehamnkommissionens förslag till utförande af fiskehamnar, nödhamnar och mindre hamnar - jämte däröfver af Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och Landtbruksstyrelsen afgifvet underdånigt utlåtande Sverige 1910 Svenska
104 Underdånigt utlåtande och förslag rörande förbättrad farled mellan Vänern och Kattegat 1909 Svenska
105 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år .. 1902 Samling 2 Afd. 2 Bd 2, Komitébetänkanden m. m 1902 Svenska
106 Underdånigt utlåtande öfver förslag till reglering af Mälarens vattenstånd och upprensning af dess farleder Sverige 1909 Svenska
107 Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1879. Samling 2. Afd. 2, Bd 2, Komité-betänkanden 1879 Svenska
108 Landtmäteristyrelsens underdåniga utlåtande i anledning af Löneregleringskomiténs betänkande och förslag angående lönereglering m. m. för sagda embetsverk jemte tillhörande bilagor Sverige 1877 Svenska
109 Underdånigt utlåtande i fråga om lämpligaste sättet för bestämmandet af en gräns mellan svagdricka, å ena, samt starkare maltdrycker, å andra sidan 1892 Svenska
110 Underdånigt utlåtande i frågan om upphäfvandet af föreskrifterna angående brandstod inom härad och socken afgifvet af försäkringsinspektören 1899 Svenska
111 Underdånigt utlåtande och förslag angående omorganisation af Gymnastiska centralinstitutet äfvensom rörande anskaffande af nya lokaler för detsamma 1912 Svenska
112-113 Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1906. Samling 2. Afd. 2, Bd 1, Kommittébetänkanden m. m (flera utgåvor) 1906 Svenska
114 Nedre justitierevisionens underdåniga utlåtande öfver Löneregleringskommitténs den 14 maj 1910 afgifna underdåniga betänkande angående reglering af löneförhållanden m. m. vid Nedre justitierevisionen Nedre justitierevisionen 1911 Svenska
115 Kongl. Maj:ts och rikets Kammarkollegii underdåniga utlåtande öfver Jordbrukslägenhetskomiténs den 23 november 1892 afgifna förslag till styckning och försäljning af vissa jordbruksdomäner m. m Sverige 1894 Svenska
116 Ecklesiastika boställen sammanbundet verk - till Kongl. Maj:t, den 29 april 1867, af Kongl. Maj:ts och rikets Kammarcollegium afgifvet nytt underdånigt utlåtande angående eklestastik boställsordning. Underdånigt förslag till förordning angående presterskapets boställen jemte inledning och motiv på Kongl. Maj:ts nådigste befallning utarbetadt. Till Kongl. Maj:t den 5 maj 1893 af Kongl. Maj:ts och rikets Kammarkollegium afgifvet nytt underdånigt utlåtande angående ecklesiastik boställsordning. Kongl. Maj:ts och rikets Kammarkollegii underdåniga utlåtande af den 9 september 1901 angående det af utsedde komiterade den 17 augusti 1900 i underdånighet afgifna betänkande med förslag till ecklesiastik boställsordning och till förordning om ecklesiastika byggnadslånekassor 1868, 1879, 1893, 1901 Svenska
117 Underdånigt utlåtande och förslag, rörande ändringar och tillägg i nu befintliga stadganden, beträffande Sveriges och Norriges ömsesidiga handel och sjöfart 1856 Svenska
118 Handels- och sjöfartskomitén 3, Underdånigt utlåtande af den 28 november 1898 i fråga om medgifvande af rätt till inteckning i fartyg Handels- och sjöfartskomitén 1898 Svenska
119 Kammarkollegii och Statskontorets den 10 oktober 1877 afgifna underdåniga utlåtande i fråga om lönereglering för vissa till landsstaten hörande tjenster Sverige 1877 Svenska
120 Kongl. Domänstyrelsens underdåniga utlåtande öfver Jordbrukslägenhetskomiténs den 23 november 1892 afgifna förslag till styckning och försäljning af vissa jordbruksdomäner m. m Sverige 1893 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.