Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Boije 297 träffar

Titel Författare År Språk
121 Till kongl. maj:t underdånigst. besvär i målet emot boktryckaren Delèn ! . =(Rubr.)=/(Ludw. Boije.) (Stockholm, tryckt hos Olof Grahn, 1816.) Johan Ludvig Boije 1816 Svenska
122 Avkommeprövning av Slogstorpsplantagen m. fl - baserad på avkommeförsöken: S21F9321228 Linderöd, Kristianstad, S21F9321229 Härlöv, Alvesta, S21F9321230 Torpa, Ydre, S21F9321231 Unnaryd, Hylte Maria Boije Malm 2003 Svenska
123 Hur skall fastighetsskattesatsen för småhus bestämmas? Robert Boije 2000 Svenska
124 Yttrande till ridderskapet och adelns protocoll den 22 april 1840 Johan Ludvig Boije 1840 Svenska
125 Genetic evaluation of growth, external quality and phenology in two 5-year-old larch trials in southern Sweden Maria Boije Malm 2002 Engelska
126 Anmärkningar, till höglofl. kongl. Svea hofrätt ingifna af revisions-secreteraren baron Boye, vid advocatfiscalen, lagman Laurins memorial; i målet emellan bemälte friherre å ena, samt öfverdirecteuren Grevesmöhlen, å andra sidan. Stockholm - tryckte hos Olof Grahn, 1816 Johan Ludvig Boije 1816 Svenska
127 Ingifvit den 14 december 1815. Till högloflige justitiæ cancellers-embetet. =(Rubr.)=/(Ludv. Boye.) (Stockholm, tryckt hos A. Gadelius 1815.) Johan Ludvig Boije 1815 Svenska
128 Memorial af friherre Ludvig Johansson Boye, uppläst hos höglofl. ridderskapet och adeln, den 13 april 1815, och remitteradt till oeconomie-utskottet. =(Rubr.)= (Stockholm, tryckt i Marquardska tryckeriet, 1815.) Johan Ludvig Boije 1815 Svenska
129 Till herr Carl August Grewesmöhlen, författare till en skrift, kallad: Några allmänna grundsatser i finans- och stats-ekonomi, &c. =(Rubr.) Anon.= (Stockholm, tryckt i Marquardska tryckeriet 1815.) Johan Ludvig Boije 1815 Svenska
130 Till höglofl. kongl. Svea hof-rätt! =(Rubr.)=/(Ludv. Boye/Ludvig Boye.) (Stockholm, tryckt hos Olof Grahn, 1815.) Johan Ludvig Boije 1815 Svenska
131 Yttrande af friherre Ludvig Boije till höglofl. ridderskapets och adelns protocoll den 7 juli 1815, angående de af stats-utskottet föreslagne grunder till financece-plan. I anledning af en ledamots begäran och ståndets beslut, är af - dessa yttranden, det skriftliga, till trycket befordradt. Stockholm, tryckt i Elméns och Granbergs tryckeri 1815 Johan Ludvig Boije 1815 Svenska
132 Wasa stads jordpolitik - Vasa. J E Boije 1916 Svenska
133 Allmänhet! - Då min svärmor, friherrinnan Ulrica Funck Johan Ludvig Boije 1915 Svenska
134 Impacts on agricultural development by Constantin Boije - a missionary and the first plant breeder in Finland Hannu Ahokas 2000 Engelska
135 Undersökning af tredjegradskurvan y² = x² Carl Oscar Boije af Gennäs 1880 Svenska
136 Service- och signalhundar - en presentation för veterinärmedicinsk personal Caroline Boije af Gennäs 2001 Svenska
137 Music for the jilted generation? - en historisk och musikanalytisk studie av techno Jennie Boije af Gennäs 1999 Svenska
138 Säkra rön och pålitliga medel til wälmåga och förmögenhet; eller Den igenom många års egna försök förfarna swenska landthushållaren; uti hwilken tilkännagifwes det förnämsta som en landtman bör weta och förstå, til en indrägtig landthushållnings - inrättande och wårdande; i synnerhet en nog gagnande fårskötsel, som ej allenast gifwer ren och fin ull, utan äfwen aldeles bewarar fåren för skadliga sjukdomar, och hämmar den fördärfliga fårdöden; med mycket annat, som härtildags warit : allmänheten obekant; framgifwen af Carl Gustaf Boije. Andra uplagan. Stockholm, tryckt hos Johan C. Holmberg, 1794 Carl Gustaf Boije 1794 Svenska
139 Föräldrars erfarenhet av vad som påverkar aktivitet och delaktighet hos barn med visuella perceptionssvårigheter Kerstin Boije af Gennäs 2005 Svenska
140 Skrivmaskin som skrivhjälpmedel i skolarbetet - en uppföljning av hur ordinerade skrivmaskiner användes Kerstin Boije af Gennäs 1988? Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.