Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Boije 300 träffar

Titel Författare År Språk
121 Grankloner från 1981 och 1982 års plusträdsurval i södra Sverige - avelsvärdering baserad på försöken: Verum: S21F8721057, S21F8721058, S21F8721059, S21F8721060, Ekebo: S21F8721061, S21F8721062, S21F8721063, S21F8721064, Torpa: S21F8721065, S21F8721066, S21F8721067, S21F8721068, Alseda: S21F8721069, S21F8721070, S21F8721071,S21F8721072 Maria Boije 2000 Svenska
122 Grankloner från 1983 års klonurval i zon 9 - genotypvärdering baserad på försöken Hörby, S21S8621040, Arlösa, S21S8621041 Maria Boije 2001 Svenska
123 Investigations of proneural glioblastoma to identify novel therapeutic targets Maria Boije 2011 Engelska
124 Rödbacka - arkeologisk förundersökning (schaktkontroll) vid Rödbacka, intill RAÄ 25:1, Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland Margareta Boije 2010 Svenska
125 Värmdö kyrka - arkeologisk utredning : arkeologisk utredning kring Värmdö kyrka, Värmdö socken och kommun, Uppland Margareta Boije 2012 Svenska
126 Wira bruk - antikvarisk kontroll i samband med schaktning inom Wira bruk, RAÄ 7:1, Roslags Kulla socken, Österåkers kommun, Uppland Margareta Boije 2010 Svenska
127 Till allmänheten. I anledning af hr Grevesmöhlens sista skrift, kallad Lurifax. =(Rubr.)=/(Ludvig Boije.) (Stockholm, tryckt hos Olof Grahn, 1815.) Johan Ludvig Boije 1815 Svenska
128 Säkra rön och påliteliga medel til wälmågo och förmögenhet, eller Den igenom många års egna försök förfarna swenska landthushållaren, uti hwilken tilkänna gifwes det förnämsta som en landtman bör weta och förstå, til en indrägtig landthushållnings inrättande och wårdande: besynnerligen en nog gagnande fåreskötsel, som ej allenast gifwer ren och fin ull, utan aldeles bewarar fåren för skadeliga siukdomar, och hämmar den förderfweliga fåre-döden: med mycket annat som härtil dags warit allmänheten obekant. Framgifwen af Carl Gustaf Boije, och til trycket befordrad af riksens högloflige ständers manufactur-contoir. Stockholm, tryckt hos Lor. Ludv. Grefing, 1756 Carl Gustaf Boije 1756 Svenska
129 Högvälborne herr grefve, justitiæ-canceller och commendeur af kongl. maj:ts nordstjerne-orden! =(Rubr.)=/(Ludvig Boije.) (Stockholm, tryckt i Marquardska tryckeriet, 1815.) Johan Ludvig Boije 1815 Svenska
130 Boplatslämningar vid Viggby ängar - arkeologisk för- och delundersökning av fornlämning RAÄ 462, Viggbyholm, Täby socken och kommun, Uppland Margareta Boije 2008 Svenska
131 Skogsvandringar - spår av dagligt liv Margareta Boije 2010 Svenska
132 Occurrence of mastitis in dairy buffaloes under different milking management systems in Sangli district, India Caroline Boije 2003 Engelska
133 Jarlabankeättens gravplats vid Broby bro - arkeologisk delundersökning av gravplats med tre skelettgravar vid Broby bro, Täby socken och kommun, Uppland Lars Andersson 1999 Svenska
134 Östra Grevie folkhögskola 100 - "röster från Östra Grevie" Ingrid Boije 2015 Svenska
135 Stjärnor utan svindel Louise Boije 2015 Svenska
136 Blå koral Louise Boije 2014 Svenska
137 Tankar i anledning af den klagan som nu mera än förr höres öfver en allmänn penninge-nöd. =Anon.= Stockholm, tryckte hos Fr. Cederborgh, 1814 Johan Ludvig Boije 1814 Svenska
138 Högre än alla himlar Louise Boije 2014 Svenska
139 Folk av en främmande stam Louise Boije 2014 Svenska
140 En kyrkoinvigning i Vendel 1736. Med anledning av kyrkans återinvigning 2. söndagen i advent 1930. Ett fynd i Kungl. Biblioteket - Meddelat av Henrik Alm Eric Boije 1930. Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.