Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Karl May 234 träffar

Titel Författare År Språk
121 Kongl. May.tz nådige confirmation och stadfästelse öfwer wexel och lähn bankens undfångne privilegier, förmåhner och rättigheter - gifwen i Revel den 3 novembr. ahr 1700 : så ock Kong. May.tz Ständers deputerades underrättelse öfwer några ährender som wexel och lähn banken för tijden angå Sweden 1700 Svenska
122 Copia af hans kongl. may:tz breef till cardinalen i Pohlen, herr Radziousky. Stockholm, tryckt uti kongl. boktr. hos sal. Wankijfs änckia Karl, XII, kung av Sverige 1703 Svenska
123 Kongl. May.tz resolution och förklaring öfwer den 3 och 4 puncten uti Kongl. May.tz förordning af den 30. april, anno 1698 : angående auctionerne i banken - gifwen i Lais den 5 april åhr 1701 Sweden 1701 Svenska
124-126 Jaktslottet - Ormus och Ariman Araminta May Det går an Grimstahamns nybygge Dikter Brev i landsflykten Uppsatser (flera utgåvor) Carl Jonas Love Almqvist 1967 Svenska
127 Fria fantasier Carl Jonas Love Almqvist 1991 Svenska
128 En företagsstrategisk analys av ekonomisk integration - konsekvenser av Europas inre marknad för svenska mindre tillverkande företag Karl Johan Bonnedahl 1999 Svenska
129 Kongl. May:tz nådige resolution och försäkring, öfwer desz trogne vndersåtares biskopars och samptelige prästerskapetz widh dhenne rijkzdag insinuerade vnderdånige allmenne desiderier och angelägenheeter, gifwin i Halmstad den 7. martij anno 1678 1678 Svenska
130 Kongl. May:tz resolution och förklaring på hwad sätt de skola afstraffas, som äro fälte till mindre, än 8. daler sylfwer myntz böter, och ey förmå de samma at erläggia och betala. Gifwen Stockholm den 30 maji anno 1698 1698 Svenska
131 Otia sacra eller Andelig sabbathz roo och hwijla. Allom Christi trognom til tienst och nytto, och theras siälar til styrckio och wederqwäckelse, i hwariehanda tilfällen, sampt til gudztienstens förrättande: så wäl hemma uti husen eller på resor til landz och wattn, som elliest uti Gudz hus och tempel; med dhe stycken och böcker som påföliande bladet äre opteknade. Och med skiöne kopperstycken utzijrade 1691 Svenska
132-133 Fria fantasier, hvilka, betraktade såsom ett helt, af herr Hugo Löwenstjerna stundom kallades Törnrosens bok, stundom En irrande hind 8 (flera utgåvor) Carl Jonas Love Almqvist 1839 Svenska
134 Skrifter Bd 8-11, Törnrosens bok : duodesupplagan Carl Jonas Love Almqvist 1996 Svenska
135 Skriftsystem i förändring - en grafematisk och paleografisk studie av de svenska medeltida runinskrifterna Alessandro Palumbo 2018 Svenska
136 Jaktslottet Ormus och Ariman Araminta May Det går an Grimstahamns nybygge Dikter Brev i landsflykten Uppsatser Carl Jonas Love Almqvist 1984 Svenska
137 Araminta May eller Ett besök i Grönhamns prostgård - brevväxling Carl Jonas Love Almqvist 1956 Svenska
138-139 Samlade verk 8 Bd 8-11, Törnrosens bok : duodesupplagan (flera utgåvor) Carl Jonas Love Almqvist 1996 Svenska
140 =Konung Carl den XII:tes historia.=/(Jöran A. Nordberg.)= Stockholm. 1-2. 1740.= Del 2, Konung Carl XII. Historia, senare delen, ifrån slutet af junii månad år 1709, til hans may:ts död och begrafning. Stockholm, tryckt hos Peter Jöransson Nyström, 1740 Jöran Andersson Nordberg 1740 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.