Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: På samma gång 1097 träffar

Titel Författare År Språk
121-122 Sweriges rijkes ridderskaps och adels wapenbook hwaruthi alle grefwars frijherrars och samptlige adelens wapnar och sköldemärcken författas (flera utgåvor) 1650 Svenska
123 Kongl. maj:ts nådiga skrifwelse til thes amiralitets öfwer- rätt, angående en af bemälte öfwer-rätt then 5 april 1769, afsagd dom, hwarmedelst en och samma person, uti en och samma dom, på sju serskilte ställen, blifwit skyldig förklarad at mista lifwet, och theremellan dömd, dels til suspension, dels til penninge-böter, och omsider til warning, at en annan gång sig bättre til wara taga. Dat. then 29 november 1771. Stockholm, tryckt hos Henr. Fougt, 1772. Huset n:o 104 : på Stora Nygatan 1772 Svenska
124 Fernando! - mitt livs historia, mitt livs recept Fernando Di Luca 2021 Svenska
125-126 Notification, om trettijo publique föreläsningar, öfwer nya naturkunnigheten, illustrerad genom mechaniske, hydrostatiske, aërometriske och optiske experimenter och försök, som på riddare-huset i Stockholm komma at taga sin början den 15:de octobris innewarande åhr 1728 (flera utgåvor) Mårten Triewald 1728 Svenska
127 Jerusalem Del 2, Att längta hem Selma Lagerlöf 2020 Svenska
128-129 Den obeboeliga planeten (flera utgåvor) David Wallace-Wells 2020 Svenska
130 Kongl. maj:ts och Rikets Commerce-collegii Circulaire till Sjö- och Gränse-Tull-Rätterne samt Rådstufwu-Rätterne i de städer, der Sjö-Tulls-Rätt icke finnes, angående förwandling af böter, som blifwit en och samma person genom särskilta utslag ådömde; samt huru förhållas bör, då flera utslag, hwarigenom ådömde böter redan blifwit förwandlade, på en gång förekomma till werkställighet hos Executoren. Stockholm den 16 julii 1827 1827 Svenska
131 Sorge-tankar, då salig arche-biskopens, högvörd. herr doct. Eric. Benzelii änke-fru, välborna fru Anna Svedenborg, död, i sitt 80. ålders år, d. 20. maji 1766, med dess kära dotter, högvörd. herr biskopens doct. Petri Filenii högtälskada maka, välborna fru Ulrica Benzelstierna död, vid slutet av dess 41. år, d. 11 i samma månad, på en gång uti Linköpings domkyrka begrofvos, den 4. julii, 1766 1766 Svenska
132 Förteckning på den boksamling, som v. bibliotekarien och kyrkoherden Anders Wickelius, före desz afflyttning från Lund, låter genom friwillig offentelig auktion därstädes försälja wid slutet af februar. månad 1807. Tecknens betydelse. h. betyder häftad. ... Utom de här upförde 2000 volum. blifwa samma gång, hälften till så många vol. större delen utgörande dupletter och tripl. af de i katalogen anförde försålda. Bokälskare, som här icke hafwa någon bekant, kunna med : sina kommissioner wända sig till akad. adjunkten Thelin eller magister docens Stenström, med wilkor att maximums-priserne blifwa på requisitions-noterna utsatte. Lund 1806. Tryckt hos professorn, dokt. Joh. Lundblad 1806 Svenska
133 Lisa och monsterhuset Emelie Östergren 2016 Svenska
134 För små och stora öron Musiktryck - visor Mats Winqvist 1979 Svenska
135 Afhandling om den förbättrande och förenklade nya Magerska linspinnings-methoden, jemte en wida ändamålsenligare method, för så wäl dubbel- som enkelspinning, med förändring af en wanlig spinnrock, både för en och flere personer på en och samma gång, hwarigenom den motsvarar nyttan af 4 serskilda wanliga spinnrockar; äfwensom om bästa sättet, att få linet genom själfwa röttningen mycket finare och mjukare, få att det derigenom blifwer ojemförligt ändamålsenligare till både spinning, garn och wäfnader, än hwad genom den wanliga linrötningen och torkningen kan åstadkommas ... Med en större lithografierad planch Gustaf Ekenmark 1848 Svenska
136 Mommo Punktskrift Anna Wahlgren 1997 Svenska
137 Hotet mot väktarstjärnan Ylva Hällen 2020 Svenska
138 Aktivitetsbibeln - för äldre barn 2021 Svenska
139 Demonernas dans Esther Singer Kreitman 2021 Svenska
140 Aktivitetsbibeln - för yngre barn 2021 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.