Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: till allmänheten om 386 träffar

Titel Författare År Språk
121 Levnadsvaneförändringar i Västernorrlands län - resultat från tre tvärsnittsundersökningar om kost, motion och rökning Ulla Segerbrand 1996 Svenska
122 Nya regler om rökfria utomhusmiljöer från och med den 1 juli 2019 2019 Svenska
123 Technical scope for additional TV broadcasting - extracts from Swedish Government official report 1994:34 Utredningen om tekniska förutsättningar för utökade sändningar av radio och television till allmänheten 1994 Engelska
124 Prologue till afhandlingen om musikens öden i Sverige. Färdig att med första lemnas åt den vördade allmänheten af T.W. Stockholm, tryckt i Marquardska tryckeriet 1810 Thure Gustaf Wennberg 1810 Svenska
125 Till wederläggning af de ogrundade ryckten, som, dels af fiendskap för sanning och rättwisa, dels af oförstånd eller ensidigt begrep om lag och författningar, blifwit utspridde om h. herr justitiæ-cancellern och riddaren Liliestråles - embetes giöromål och upförande, under den af wår store konung honom nådigst anbefalte resa uti åtskillige rikets höfdinge-dömen, lämnas allmänheten följande utdrag af ett herr justitiæ-cancellerns och riddarens egenhändiga bref: =(Rubr.)= : (Götheborg, 1773. Trykt hos Immanuel Smitt, k.g. boktr.) Joachim Wilhelm Liliestråle 1773 Svenska
126 Nya regler om rökfria utomhusmiljöer från och med den 1 juli 2019 - arabiska 2019 Svenska
127 Nya regler om rökfria utomhusmiljöer från och med den 1 juli 2019 - arabiska 2019 Arabiska
128 Rådman Carl Henrik Collijn's relation till den wördade allmänheten om de i Torshälla stad sig tildragne 2:ne olyckelige eldswåder den 9:de och 18:de Oct. 1798 Carl Henrik Collijn 1916 Svenska
129 Vilka är det etiska grunderna för rätten till asyl och på vilka grunder skulle man kunna legitimera ett nekande till asyl? Michael Toivio, 1959- 2016-09-20 Svenska
130 "Vad skulle Janne Josefsson säga om detta?" En kvalitativ studie om hur socialsekreterare upplever allmänhetens bild av socialtjänsten och d 2020 Svenska
131 Att studera uppfattningar om risk och säkerhet: analys av MSB:s trygghetsundersökningar, studie 2017-07-05T09:22:00+02:00 Svenska
132-133 Tekniskt utrymme för reklamfinansierad radio - delbetänkande (flera utgåvor) Utredningen om tekniska förutsättningar för utökade sändningar av radio och television till allmänheten 1991 Svenska
134-135 Tekniskt utrymme för ytterligare TV-sändningar - slutbetänkande (flera utgåvor) Utredningen om tekniska förutsättningar för utökade sändningar av radio och television till allmänheten 1994 Svenska
136 Öländska stenmurar och något om rösen: olika perspektiv på öländska stenmurar 2002 Svenska
137 Mer eller mindre fördelaktiga lifförsäkringar - Revision af herr A. Wernells Granskning af några anmärkn:r rörande utländska i Sverige opererande lifförsäkr.-bolag, jemte svar till herr Ad. af Jochnick på hans adress till allmänheten med anledn. af min brochyr Några ord om värdet : af svenska lifförsäkringar C. Th. Fallström 1894 Svenska
138 Metod- och kvalitetsbeskrivning för geografiskt fördelade emissioner till luft (submission 2020) Ludvik Brodl 2020 Svenska
139 Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse och erinran till allmänheten, om innehållet af Kongl. Maj:ts nådiga förbud af den 27 april 1695, att tillhandla sig kronans documenter. Gifwen Stockholm den 11 Augusti 1817 1817 Svenska
140 Vem lyssnar, stöttar och förstår när vården och anhöriga inte räcker till? - en rapport från Cancerfondens informations- och stödlinje Helene Wallskär 2001 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.