Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: döf* 170 träffar

Titel Författare År Språk
141 Att höra samman - en tillbakablick på en 100-årig utveckling från Döfstumföreningen i Stockholm till Stockholms dövas förening : 1868-1968 1968 Svenska
142 Betänkande angående döfstumlärarepersonalens pensionering m.m, afgifvet den 23 mars 1899 af den för ändamålet tillsatta komité 1899 Svenska
143 För menniskovännen och de gode, som bidragit till understöd för de blindes och döfstummes institut i Stockholm Pär Aron Borg 1809 Svenska
144 Brandstods-förening, förestäld Kjerråkra sockens och Döfwe bys inwånare, uti Åhs härad af Elfsborgs län, år 1823 1824 Svenska
145 På studiefärd i slum- och räddningsverket - en tio-års revy öfver Frälsningsarméns slum-, räddnings- och döfstumarbete i Sverge jämte finansberättelse för år 1899 Alma Petri 1900 Svenska
146-147 Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1889. Samling 2. Afd. 2, Komitébetänkanden m. m (flera utgåvor) 1889 Svenska
148 Beskrifning öfver ny samling af stereometriska figurer, som genom Kongl. ecklesiastikdep. hålles folkskolornas och döfstumskolorna m.fl. tillhanda Hjalmar Berg 1904 Svenska
149 Den döfve mannen och den blinda hustrun. Novell af S. S. Blicher. Stockholm, tryckt hos L. J. Hjerta, 1842 Steen Steensen Blicher 1842 Svenska
150 Et Par Bemærkninger fremkaldte ved Hr. Direktor Blomkvists Artikel: "Hr Direktor O. Kyhlberg kontra talundervisningen och Örebro läns döfstumskola." Georg Jörgensen 1882 Svenska
151 Underdånigt betänkande 25, Reglering af löneförhållanden m. m. vid Folkskollärarnas pensionsinrättning, Folkskollärarnas änke- och pupillkassa, Lärarnas vid elementarläroverken änke- och pupillkassa, Småskollärares m. fl. ålderdomsunderstödsanstalt, Lasarettsläkarnas pensionskassa samt Döfstumlärarnas pensionsanstalt 1902 års löneregleringskommitté 1910 Svenska
152 Théâtre contemporain illustré - 4 18?? Franska
153 Abbé de l'épée eller Den döfve och dumbe. Historiskt skådespel uti fem acter. Af J.N. Bouilly. Öfversättning av And. Widerberg Jean Nicolas Bouilly 1801 Svenska
154-155 Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1880, Tredje och sista afdelningen: Folkmängden den 31 december 1880 efter ålder, födelseort, stamskilnad och yrken; antalet sinnessjuke, döfstumme och blinda, samt dödlighets- och lifslängdstabell (flera utgåvor) 1885 Svenska
156 Ord, då inför deras kongl. majst:r och högloflige riksens ständer en publik examen anställdes med eleverne uti institutet för blinda och döfstumma. d. 5 julii 1809 1809 Svenska
157-158 Statistiska central-byråns underdåniga berättelse för år 1870, Tredje och sista afdelningen: Innehållande folkmängden den 31 december 1870 efter ålder, födelseort, stamskilnad och yrken; antalet sinnessjuke, döfstumme och blinde, samt dödlighets- och lifslängdstabeller, jemte 6 diagram (flera utgåvor) 1874 Svenska
159 Till åtlydnad af stadgandet i 17:de § 5 mom. af Kongl. Maj:ts den 19 juni 1846 utfärdade förnyade nådiga reglemente för Allmänna institutet för döfstumma och blinde, böra angående den döfstumme, för hvilken plats såsom elev vid institutet sökes, nedanstående å detta formulär upptagne frågor, vigtiga för kännedomen af de förhållanden, hvarunder denne ditintills sig befunnit och nödvändiga för dess fysiska behandling, samt moraliska, intellectuella och techniska utbildning, noga och samvetsgrant, efter inhämtad upplysning af den döfstummes föräldrar eller målsman, medelst skriftlig anteckning besvaras af församlingens pastor 184- Svenska
160 Hennes Maj:t Enke-Drottningens Memorial till Hans Maj:t Konungen med Revisorernes öfwer Institutet för Döfstumme och Blinde underdåniga Berättelse; på Kongl. Maj:ts Nådiga Befallning till trycket befordrad 1818 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.