Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: till allmänheten om 387 träffar

Titel Författare År Språk
141 Vem lyssnar, stöttar och förstår när vården och anhöriga inte räcker till? - en rapport från Cancerfondens informations- och stödlinje Helene Wallskär 2001 Svenska
142 Berättelse: om saltpeter-tillwerkningen utur en år 1813, nära Wexiö stad anlagd österbottnisk saltpeter-plantlada, till eftersyn för allmänheten i Kronobergs län, jemte ritning å en derwid nyttjad icke wanlig kokugn. Andra upplagan./(E - Kihlström.) Jönköping, 1818, tryckt i direktören Lundströms tryckerie, af S.J. Westberg Eric Kihlström 1818 Svenska
143 Bilagor n:ri 1 & 2 till Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse om hwad iakttagas bör, i händelse farsoten cholera skulle inom riket yppas; gifwen Stockholms slott den 9 julii 1831; hwilka, enligt föreskriften i II §. af högstbemälte nåd. kungörelse, böra, då farsoten nalkas, genom sundhets-nämnderna, bland allmänheten utdelas 1831 Svenska
144 Landmollusker i Västmanlands län: en rapport om hotade arter och skyddsvärda lokaler Henrik W Walden 2001 Svenska
145 Hållbarhet som värdedrivare - En kvantitativ studie om hur marknaden prissätter hållbara bolags aktier 2020 Svenska
146 Jack Uppsprättaren: Återutgivning av världens första bok om Jack the Ripper från 1889 Ansgarius Svensen nnnn Svenska
147 Utförlig brefställare och rådgifware i lifwets förhållanden - en praktisk hjelpreda wid författande af alla slags bref, uppsatser och juridiska skrifter, som förekomma i det borgerliga och affärslifwet, jemte anwisning till de förnämsta lagrum och stadgar, som tjena till efterrättelse wid åtsikilliga bland allmänheten förefallande förrättningar och redogörelser, samt en kort underrättelse om svenska rättegångswäsendet m. m Ludvig Westerberg 1848 Svenska
148 Redan för detta har jag, i anledning af de skrifter, hwarigenom, i herr John Halls & comp. namn, hans icke längesedan antagne bolagsman Pehr Backman sökt förleda allmänheten till origtige begrepp om en emellan mig och Hall ... träffad - ... arfförening ... =(Text.)=/(Clas Wachtmeister.) (Stockholm, tryckt hos Joh. P. Lindh, 1810.) Claes Adam Wachtmeister 1810 Svenska
149 Det är så mycket som kan spela in - en studie av vägar till, genom och från sjukskrivning baserad på intervjuer med långtidssjukskrivna Åsa Vidman 2007 Svenska
150 En skrift är af trycket utgifwen, som innehåller en föreställning, om thet lidande och thet förtryck, som skall öfwergått bergmästaren i Uplands bergmästaredöme, assessoren herr Johan Urlander, och ej minst wid tillfälle, då höglofl - kongl. bergs-collegium i år uprättat ordenteligt förslag till en extra-ordinarie assessors beställning, samt derpå upfört advocat-fiscalen Risell i andra rummet, och bergmästaren Bellander i thet tredje, jämte Urlander, som fått första : rummet. Till en säkrare granskning och pröfning af besagde förtryck, lemnas allmänheten följande underrättelse om Risells tjenste-år och förrättningar, then tid oberäknad, som han wid läro-säten anwänt på studier. =(Rubr.)= (Stockholm, : tryckt hos Andreas Holmerus, år 1772. Huset n:o 31 på Ladugårdslandet och Smala gränden.) 1772 Svenska
151 Bihang till Post-tidningen. Stockholm den 6 november 1819. =(Rubr.)= (Stockholm, tryckt hos Olof Grahn, 1819.) 1819 Svenska
152 Almanach för året efter frälsarens Christi födelse, 1819. Till Lunds horizont, eller 55 grad. 42 min. pol-högd, och 19 22/60 tids minuters meridian-skillnad wäster om Stockholms observatorium. Efter hans kongl. maj:ts nådigste stadgande - utgifwen af desz wetenskaps-academie. Stockholm, tryckt hos Johan Pehr Lindh. 1818. 1818 Svenska
153 Almanach för året efter frälsarens Christi födelse, 1819. Till Götheborgs horizont, eller 57 grad. 42 min. pol-högd, och 24 1/5 tids minuters meridian- skillnad wäster om Stockholms observatorium. Efter hans kongl. maj:ts nådigste stadgande - utgifwen af desz wetenskaps-academie. Stockholm, tryckt hos Johan Pehr Lindh. 1818. 1818 Svenska
154 Almanach för skott-året efter frälsarens Christi födelse, 1820. Till Götheborgs horizont, eller 57 grad. 42 min. pol-högd och 24 1/5 tids minuters meridian-skillnad wester om Stockholms observatorium. Efter hans kongl. maj:ts nådigste - stadgande utgifwen af desz wetenskaps-academie. Stockholm, tryckt hos Johan Pehr Lindh. 1819 1819 Svenska
155 Almanach för skott året efter frälsarens Christi födelse, 1820. Till Lunds horizont, eller 55 grad. 42 min. pol-högd, och 19 23/60 tids minuters meridian skillnad wester om Stockholms observatorium. Efter hans kongl. maj:ts nådigste - stadgande utgifwen af desz wetenskaps-academie. Stockholm, tryckt hos Johan Pehr Lindh. 1819 1819 Svenska
156 Behovsutredning avseende lavinprognoser för svenska fjällkedjan - Råder det brist på relevant information om när och var det är lavinfarligt i Sverige? Stefan Mårtensson 2014 Svenska
157-158 Public awareness of and attitudes to climate change in Sweden 2007 - the general public's knowledge of and attitude to climate change, with the focus on people's own actions and the responsibilities of companies (flera utgåvor) 2007 Engelska
159 Afhandling, såsom svar på kongl. vetenskaps- academiens år 1806 utsatte täflings-ämne, om nödvändigheten och rätta sättet att beräkna de medel af kostnad, arbetskraft och tid, som användas vid alla företag i landthushållningen, med iackttagande - af de särskilte omständigheter, som i dessa calculer böra ingå, tillika med förslag eller plan till en fullständig journal eller dagbok för anteckningar i detta ändamål, af nog enkel sammansättning att förstås och nyttjas äfven af allmänheten : bland landthushållare. Af Sven Brisman ... Stockholm, tryckt hos J.P. Lindh, 1812 Sven Brisman 1812 Svenska
160 RISK- OCH KRISKOMMUNIKATION I MEDIERAPPORTERING OM COVID-19 - En kvantitativ innehållsanalys av nyhetsrapporteringen i tryckta medier 2020 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.