Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: underdånigt utlåtande 247 träffar

Titel Författare År Språk
141 Kungl. Maj:ts och rikets Kammarrätts underdåniga utlåtande öfver Löneregleringskommitténs den 18 juni 1904 afgifna underdåniga betänkande angående reglering af löneförhållanden m. m. vid Kammarrätten Sverige 1905 Svenska
142 Kungl. Maj:ts och rikets Kommerskollegii samt Kungl. Generaltullstyrelsens underdåniga utlåtande öfver Tulltaxekommitténs underdåniga betänkande med förslag till ny tulltaxa Sverige 1909 Svenska
143 Kungl. Maj:ts och rikets Kammarkollegii samt Kungl. Statskontorets underdåniga utlåtande öfver Löneregleringskommitténs den 27 februari 1906 afgifna underdåniga betänkande angående reglering af löneförhållanden m. m. vid landsstaten Sverige 1907 Svenska
144 Underdånigt utlåtande till kongl. maj:t af kongl. seraphimer-ordens-gillet, angående Wisby hospital. Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1828 1828 Svenska
145 Underd. utlåtande till Kongl. Maj:t, angående rikets ständers revisorers år 1830 afgifne berättelse, om granskningen af Nummer-lotteriets räkenskaper och förvaltning 1832 Svenska
146 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år .. 1894 Samling 2 Afd. 2 Bd 1, Komitébetänkanden m. m 1894 Svenska
147 Kongl. Maj:ts och rikets Kammarkollegii underdåniga utlåtande i anledning af särskilda komiterades den 14 december 1880 afgifna betänkande angående förändrad lagstiftning i fråga om utgörande af väghållningsbesväret på landet Sverige 1886 Svenska
148 Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1897. Samling 2. Afd. 2, Bd 2, Komitébetänkanden m. m 1897 Svenska
149 Förslag af Svenska teknologföreningens afdelningar för väg- och vattenbyggnadskonst samt mekanik tillsatta kommitterades förslag till underdånigt utlåtande öfver kungl. trafiksäkerhetskommitténs betänkande 1909 Svenska
150 Statskontoret sammanbundet verk - underdånigt betänkande och förslag angående lönereglering mm för Statskontoret 1875-1876 Svenska
151 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år .. 1883 Samling 2 Afd. 2 Bd 2 2, Komité-betänkanden 1883 Svenska
152 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år .. 1919 Samling 2 Avd. 2 Bd 8, Löneregleringskommitténs betänkanden: LVIII. De statsanställda ordinarie kvinnliga biträdenas avlöningsförmåner; LIX. Tillfällig lönereglering för befattningshavare vid statsdepartementen, centrala ämbetsverk, hovrätterna m. m. Kontrollstyrelsens utlåtande om kontrollörsbefattningar vid sockertillverkningen. Lagförslag om begränsning av arbetstiden å svenska fartyg. 1917 års bankkommittés betänkande om banksammanslagningar. Lärarelönenämndens betänkande: III. Änke- och pupillpensionering 1919 Svenska
153 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år .. 1877 Samling 2 Afd. 2 1, Komité-betänkanden 1877 Svenska
154 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år .. 1896 Samling 2 Afd. 2, Komitébetänkanden m. m 1896 Svenska
155 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år .. 1907 Samling 2 Afd. 2 Bd 4, Kommittébetänkanden m. m 1907 Svenska
156 Generaltullstyrelsens underdåniga skrifvelse den 23 oktober 1876 i hvad densamma innefattar infordradt utlåtande öfver Löneregleringskomiténs den 12 oktober 1876 afgifna underdåniga betänkande och förslag till lönereglering m. m. för Generaltullstyrelsen Sverige 1876 Svenska
157 Underdånigt förslag till upprättande af en Krigshögskola i Stockholm 1877 Svenska
158 Underdånigt utlåtande med förslag angående indragning av förste kontrollörsbefattningarna vid råsockerfabrikerna samt om beredande av mera stadigvarande anställning åt vissa kontrollörer vid sockertillverkningen m. m Sverige 1919 Svenska
159 Underdånigt betänkande och förslag angående lönereglering m. m. för Förvaltningen af sjöärendena 1876 Svenska
160 Underdånigt utlåtande till Kongl.Maj:t af dess befallningshafvande i Skaraborgs län angående jernvägens rigtning genom samma län 1855 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.