Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Boije 297 träffar

Titel Författare År Språk
161 Efter att hafva, i mera än sex månaders tid, insimulationsvis, i mångfaldige tryckte skrifter emot mig framkastat de skändeligaste beskyllningar, utan att likväl något enda factum bestämdes, såsom det der skulle bevisas; hade herr Grevesmöhlen - uti sin utgifne skrift, kallad Brännspegeln, ändteligen gått till bestämmande af vissa facta ... =(Text.)=/(Ludv. Boye.) (Stockholm, tryckt hos A. Gadelius 1815.) Johan Ludvig Boije 1815 Svenska
162 Om allmänna nyttan af den politiska uppmärksamhetens offenteliga användande, eller opposition. =Anon.= Stockholm, tryckt hos A. Gadelius, 1815 Johan Ludvig Boije 1815 Svenska
163 Revision-secreteraren baron Boyes und. besvär öfver K. Maj:ts och rikets Svea hofrätts utslag af den 19 jan. 1816, uti tryckfrihets-målet emellan bemälte baron, å ena, och f.d.öfver-directeuren Grevesmöhlen, å andra sidan Johan Ludvig Boije 1816 Svenska
164 Revision-secreteraren baron Boyes und. påminnelser uti tryckfrihets-målet emellan honom, å ena, och f.d. öfver-directeuren Grevesmöhlen, å andra sidan Johan Ludvig Boije 1916 Svenska
165 Riksdagsmanna-yttrander i finance- ämnen, af friherre Ludvig Boye ... Stockholm, tryckt hos A. Gadelius, 1818 Johan Ludvig Boije 1818 Svenska
166-168 Stormägtigste allernådigste konung! =(Rubr.)=/(Ludv. Boye.) (Stockholm, tryckt hos A. Gadelius, 1816.) (flera utgåvor) Johan Ludvig Boije 1816 Svenska
169 Stämningsmemorial mot C.A.Grevesmöhlen såsom förf. af skrifterna Förliknings-projectet och Likbegängelsen etc. Johan Ludvig Boije 1815 Svenska
170 Till allmänheten - I anledning af hr Grevesmöhlens sista skrift, kallad Lurifax Johan Ludvig Boije 1815 Svenska
171 Till högl - Cancellers-embetet ang. tryckfrihetsmålet mellan L.Boye och C.A.Grevesmöhlen, samt advocatfiscalen E.P.Laurins partiska behandling af målet. Johan Ludvig Boije 1815 Svenska
172 Till höglofl. kongl. Svea hof-rätt! =(Rubr.)=/(Ludvig Boye.) (Stockholm, tryckt hos Olof Grahn, 1815.) Johan Ludvig Boije 1815 Svenska
173 Till högofl - Kongl. Svea hof-rätt. Inför hela allmänheten är det ett brott föröfvadt, för hvilken jag ... yrkat straff å öfver-directeuren C.A.Grevesmöhlen Johan Ludvig Boije 1815 Svenska
174 Yttranden af friherre Ludvig Boye till höglofl. ridderskapets och adelns protocoll, den 14 juli 1815, angående representations-frågan. Stockholm, tryckt i Marquardska tryckeriet, 1815. 08 s. =(s. 7-8 opag.).= Johan Ludvig Boije 1815 Svenska
175 Various rehearsals for good vibrations Frans Jacobi 1997 Engelska
176 Bohusläns runinskrifter Sten Johan Axel Boije af Gennäs 1884 Svenska
177 Runforskning i Södermanland sommaren 1882 Sten Johan Axel Boije af Gennäs 1883 Svenska
178 Äro särskilda åtgärder önskvärda för bevarandet af ruinskrifterna? - Anförande vid Sv. Fornminnesfören:s 7.allm. möte i Skara den 19 juni 1883 Sten Johan Axel Boije af Gennäs 1884 Svenska
179 Enwäldets skadeliga påfölgder och aggets bittra frugter, tydeligen afskildrade uti then berättelse, som sal. herr riks-rådet ... Adam Ludvic Leyonhufwud, uti thes fångenskap i Ryszland sammanfattat om alla thes tilstötte händelser, ifrån thes inträde uti fäderneslandets tjenst år 1700 then 5 julii, och til thes olyckeliga fångenskap i Ryszland år 1709 then 30 julii. Samt äfwen ock salige herr generalen Carl Creutz sanfärdiga berättelse om then pultawiska actionen och accordet wid Dniepern. Altsammans sanningen til styrkio och uprättelse, samt then okunnoga allmänheten til tjenst, som härtildags famlat i mörkret om, hwad rätta orsaken warit til thenna Sweriges stora olycka, i dagsljuset framgifwit af en lagbunden frihets uprigtiga älskare och trogna Betjänt Adam Ludwig Lewenhaupt 1757 Svenska
180 Autentiska bref och handlingar hörande till drottning Christinas historia, hvaraf sjunde stycket, med filosofiska fakultetens tillstånd och under inseende af historiarum professorn Ebbe Samuel Bring, kommer, jemte aforismer, att offentligen försvaras af Carl Georg Boije, adelsman och medlem af Göthiska nationen, uti Carolinska akademiens större auditorium, d. 17 Decemb. 1830 Ebbe Samuel Bring 1830 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.