Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Karl May 250 träffar

Titel Författare År Språk
161 Ockrarens dotter - roman Nils Thomasson 1897 Svenska
162 På villovägar eller Guld och kärlek - nutidsroman Nils Thomasson 1910 Svenska
163 Tännforsen 1993 Svenska
164 Personalia eller wyrdesam berättelse om hans högst-sal: Kongl: may:tz den fordom stormächtigste Konungs och herres, Konung Carl den XI:tes Sweriges, Giöthes, och Wändes Konungs, etc. wår aldra glorwyrdigste, gudfruchtigste och nådigste konungs, aldra-christeligaste och högst-beprijsligaste lefwerne, samt högst-salige död, vpläsen vti alla församblingar öfwer hela Sweriges rijke och där under liggiande förstendömer, länder och härskaper på den 24 novemb. 1697 då hans högst-sal: Kongl. May:tz lekamen med tilbörlig kongl. heder och under alles hiertelige sorg och weeklagan, blef beledsagad till desz hwijlorum vti Kongl. Ridderholms kyrkian, i residentz staden Stockholm Johan Schmedemann 1697 Svenska
165 =Konung Carl den XII:tes historia.=/(Jöran A. Nordberg.)= Stockholm. 1-2. 1740.= Del 2, Konung Carl XII. Historia, senare delen, ifrån slutet af junii månad år 1709, til hans may:ts död och begrafning. Stockholm, tryckt hos Peter Jöransson Nyström, 1740 Jöran Andersson Nordberg 1740 Svenska
166 En högstklagande och suckande hiertans ängslan öfwer ... kon. Carl den XI.tes Sweriges, Giöthes och Wändes konungz, etc. etc. högstbeklageliga dödeliga frånfälle, på den allmänne sorg- och klago- dagen, som öfwer heela Sweriges rijke och des underliggiande landskaper och provincier den 20 augusti 1697 efter hans kongl. may:tz wår allernådigste regerande konungz och herres allernådigste befallning sorgeligen fijrades, uti een kort och eeenfaldig klage-predickan, framsatt och genom Gudz nåd förklarat af mag. Petro Stuure Peder Stuure 1698 Svenska
167 Wördsam åminnelse, öfwer hans högst-sal. kongl. may:tz, then stormäcktigste, alles wår i lifstiden högtälskelige och allernådigste konungs och herres, konung Carl then XII:tes, Swerjes, Göthes och Wendes konungs, stor- furstes til Finland - hertigs vti Skåne, Estland, Lifland, Carelen, Brehmen, Verden, Stettin, Pomern, Cassuben och Wenden, furstes til Rügen, herres öfwer Ingermanland och Wismar; så ock Pfaltz-grefwes wid Rhein i Beyern, til Jülich, Cleve och Bergen hertigs : &c. &c. &c. högst-ängsliga hädanfärd then 30 novembr. anno 1718, yttrad wid desz dyra och konungsliga jordefärd, then 26 febr. anno 1719, af en i diupesta ödmiukhet, underdånig och troplicktig undersåte, Carl Johan Lohman. ... Stockholm, : tridie gången vplagd hos Peter Jör. Nyström, 1740 Carl Johan Lohman 1740 Svenska
168 Kongl. May.tz Placat, Angående Förswars Karlar wed Hielmare Slys 1675 Svenska
169 Kongl. May:tz Bref, Til General Staterne aff dhe Föreenade Nederlanden 1674 Svenska
170 Wid Hans Kongl. May:tz Konung Carl den XII:tes Lijk-Process, Ifrån Kongs-Gården Carlberg Till Ridderholms Kyrckian, Kommer följande at i acht tagas 1719 Svenska
171 Kongl. May:tz Placat, Om En allmänn Klage-Dag, öfwer Hans Högst-Sal. Kongl. May:tz Wår fordom allernådigste och i en ewig åminnelse Glorwyrdigste Konungs, Konung Carl den XItes Högst-Sorgeliga Frånfälle; Som öfwer hela Sweriges Rijke och desz underliggiande Förstendömer och Härskaper, den 20 Augusti, 1697 hållas och begås skal. Utgångit samma Åhr den 22 April 1697 Svenska
172 Lykko-pris, på Hans Kongl. May: . . . Carl dän XI. Swärjes Götes åg Wändes konungs högst-lykkelige öfwerlefde födelse dag, såm är den 25 nov. 1689 i aldradiupaste underdånighet af dän Swänska theatern dansat åg anstält 1689 Svenska
173 Glädie spel och ähre-sång, som uti en förträflig opera, hans kongl. may:t til ähra, och hugnad, efter then emot ryssarna ärhållna oförlijkeliga segren, uppå then stora och lyckliga Carols-dag, som war den 28 januarii uti thes winterqwarter - wid Lais slått anstält af kongl. may:tz tro man och gen. major högwälb:ne hr: grefwe Stenbock, Stockholm, tryckt i kongl. booktr. hoos s. Wankifs änkia. 1701. Magnus Stenbock 1701 Svenska
174 Kongl. May:tz Rådz och samptl: Ständers Förklarningh, Angående Högst Sahl. Hans Kongl. May:tz giorde Testamente, och dem, som sigh deremoot kunna hafwa förgrijpit. Daterad Stockholm den 19 decemb. anno M. DC. LXXXII 1682 Svenska
175 Swea Karl och Götha vthi fält och bardag, beskrefwen på det gamla swänska språket, med kort anmärckning, om de fordom, som ock nu, i wåra tider, wida frägdaste ock a-giätaste, stormächtigste och stridzbaraste, Swea och Götha rikens - härlige och hurtige tolf konga-karlar, namn-kunnigste hieltar, riksens land-wärns män, frimodigste kempar, full-frökne drottar./(Petter Dijkman.) Stockholm, tryckt hoos Johan Henr. Werner, kongl. may:tz och Upsala acad. booktryckare Petter Dijkman 1705 1709 Svenska
176 Beskrifning om the förnämste ceremonier, som wid hans kongl. may:tz af Swerige extraordinarie ambassadeurs och præsidents i thet höga kongl. tribunalet i Wiszmar, herr baron Rosenhanes prächtige inhämtning och ther på fölgde audience, wid kongl. preüsziske hoffwet ifrån then 8:de til then 15:de may 1705 förelupne äro. Stockholm, kongl. tryckeriet. 1705 Svenska
177 Kongl. May:tz Försäkring, Gifwen samptlige Rijkzens Ständer på Rijkzdagen i Stockholm then 18. Decembris Anno 1672 1672 Svenska
178 Relation, öfwer det, som sig vthi Kongl. May:tz expedition på Fyen och Seeland tildragit hafwer, ifrån det Hans Kongl May:t affreeste ifrån Wiszmar den 5 januarii, til desz Hans Kongl. May:t kom hem til Göteborg den 23 martii, åhr 1658 1658 Svenska
179 Relation, öfwer det, som sig vthi Kongl: May:tz expedition på Fyen och Seeland tildragit hafwer, ifrån thet Hans Kongl: May:t afreeste ifrån Wiszmar den 5 ianuarij, til thesz Hans Kongl. May:t kom hem til Götheborg den 23 martij, åhr 1658 1658 Svenska
180 Relation öfwer thet, som sig vthi Kongl: May:tz expedition på Fyen och Seeland tildragit hafwer, ifrån thet Hans Kongl: May:tt affreeste ifrån Wiszmar then 5 Januarij, til thesz Hans Kongl: May:tt kom hem til Götheborg then 23. Martij, åhr 1658 1658 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.