Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: till allmänheten om 386 träffar

Titel Författare År Språk
161 Utförlig brefställare och rådgifware i lifwets förhållanden. En praktisk hjelpreda wid författande af alla slags bref, uppsatser och juridiska skrifter, som förekomma i det borgerliga och affärslifwet, jemte anwisning till de förnämsta lagrum och stadgar, som tjena till efterrättelse wid åtsikilliga bland allmänheten förefallande förrättningar och redogörelser, samt en kort underrättelse om svenska rättegångswäsendet m. m. Utgifwen af L. Westerberg ... Åttonde upplagan Ludvig Westerberg 1862 Svenska
162 Utförlig brefställare och rådgifware i lifwets förhållanden. En praktisk hjelpreda wid författandet af alla slags bref, uppsatser och juridiska skrifter, som förekomma i det borgerliga och affärslifwet, jemte anwisning till de förnämsta lagrum och stadgar, som tjena till efterrättelse wid åtsikilliga bland allmänheten förefallande förrättningar och redogörelser, samt en kort underrättelse om svenska rättegångswäsendet m. m. Utgifwen af L. Westerberg ... Fjerde upplagan Ludvig Westerberg 1851 Svenska
163 Detta är hos mig undertecknad tryckt med förbindelse på min sida, at intet trycka eller aflemna häraf exemplar til någon /hwarken nu eller framdeles/ utan endast och allena de 73 exemplar, som jag nu aflemnat til herr majoren och riddaren - Olof von Stierneman, och som för tryckningen af desze 73 exemplar åtagit sig /i följe af de 9 och 11 §§ af tryckfrihets-förordningen/ ensam alt answar; hälst som han intet låter försällja dem i allmänheten, utan ärnar afgifwa dem til : wederbörande, som torde kunna gynna honom til ernående af nådigt utslag uti det, som bifogade desz underdånige ansökan omförmäler. Stockholm den 19 julij 1775. Lars Kumblins äncka Olof von Stierneman 1775 Svenska
164 Så här vill vi ha det! - sammanställning av synpunkter på länets hälso- och sjukvård från 115 Leva livet-studiecirklar Helena Strömblad 2000 Svenska
165 Fiskeriverkets sektorsmål för ekologiskt hållbar utveckling - Sektorsmål och förslag till åtgärder under miljökvalitetsmålen”Levande sjöar och vattendrag” och ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” 1999 Svenska
166 Londonpolisens museer 2019 Svenska
167 Säkerhetsåtgärder vid statsbesök 2019 Svenska
168 Supplement til min förklaring, öfwer min förut ingifne underdånige ansökan, om nådig ersättning för utlagd kostnad på nådig anledning. =(Rubr.)= (Detta är hos mig undertecknad tryckt med förbindelse på min sida, at intet trycka eller - aflemna häraf exemplar til någon /hwarken nu eller framdeles/ utan endast och allena de 73 exemplar, som jag nu aflemnat til herr majoren och riddaren Olof von Stierneman, och som för tryckningen af desze 73 exemplar åtagit sig /i följe : af de 9 och 11 §§ af tryckfrihets-förordningen/ ensam alt answar; hälst som han intet låter försällja dem i allmänheten, utan ärnar afgifwa dem til wederbörande, som torde kunna gynna honom til ernående af nådigt utslag uti det, som : bifogade desz underdånige ansökan omförmäler. Stockholm den 19 october 1775. Lars Kumblins äncka.) Olof von Stierneman 1775 Svenska
169 Almanach för skott-året efter frälsarens Christi födelse, 1820. Till Stockholms horizont, belägen wid 59 grad. 20 1/2 min. polhögd. Efter hans kongl. maj:ts nådigste stadgande utgifwen af desz wetenskaps- academie. Stockholm. Tryckt hos Johan Pehr Lindh. 1819. 1819 Svenska
170 I nyligen utkomne tryckte handlingar, under titel: Handels- och slöjde-fiskalen Junbecks sällsamma öden, både såsom embetsman och enskilt medborgare, afskildrade i anledning af Stockholms garfware-embetes försök att åtkomma sista skärfwen - har bemälte handels- och slöjde-fiskal inblandat frågan om det af honom år 1812 emot osz anställde åtal, i anseende till wigter som han föregaf wara felaktiga. Och som herr Junbeck härwid tillåtit sig att på ett stympadt och origtigt : sätt anföra det hos kongl. maj:t utfallne utslag i detta ämne; så finne wi, för att upplysa allmänheten om rätta sammanhanget, osz föranlåtne, att härigenom meddela högstberörde kongl. utslag i hela desz widd. =(Rubr.)= (Stockholm, tryckt : hos Carl Delén, 1815.) 1815 Svenska
171-172 Exploring the role of visualization in climate change communication - an audience perspective (flera utgåvor) Anne Gammelgaard Ballantyne 2018 Engelska
173 Almanach för året efter frälsarens Christi födelse, 1819. Till Stockholms horizont, belägen wid 59 grad. 20 1/2 min. polhögd. Efter hans kongl. maj:ts nådigste stadgande utgifwen af desz wetenskaps-academie. Stockholm, tryckt hos Johan Pehr Lindh. 1818. 1818 Svenska
174 Tidningsläsning i Sverige - tidningsinnehav, tidningsval, läsvanor Lennart Weibull 1997 Svenska
175 Hos ett sällskap af personer, som sätta högt värde på den heliga skrift, har i öfvervägande kommit den ömmande omständighet, att ... oacktadt de många redan gjorda upplagor af svenska biblar, denna guddomliga bok likväl ännu saknas uti - de fleste fattigas hyddor. ... =(Text.)= (Stockholm, tryckt hos directeuren Johan A. Carlbohm, 1809.) 1809 Svenska
176 Samverkan och deltagande i vattenråd och vattenförvaltning 2017-11-08T12:18:14+01:00 Okänt
177 Serveringstillstånd 2018-01-09T15:04:14+01:00 Okänt
178 Väntetider i vården på Internet - frågor & svar 2000 Svenska
179 Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk 2017-11-28T16:19:27+01:00 Svenska
180 Nyhetsbrev VA och renhållning fyra utgåvor 2014 2014 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.