Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: underdånigt utlåtande 247 träffar

Titel Författare År Språk
161 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år .. 1918 Samling 2 Avd. 2 Bd 14, Betänkande angående omorganisation av lantbruksstyrelsen samt reglering av statskonsulenternas och fiskeritjänstemännens löner. Förslag till kolonisationsförsök å kronoparker i Väster- och Norrbottens län. Löneregleringskommitténs betänkanden, Del 27: Förslag till grunder för infödda svenska kvinnors befordran i statstjänst; Del 54: Om en gemensam institution av smärre vetenskapliga anstalter; Del 56: Nytt utlåtande om lönereglering för vaktmästare och med dem jämförliga; Del 57: Om lönereglering vid statens hospital och asyler 1918 Svenska
162 Underdånigt betänkande och förslag angående lönereglering m. m. för Arméförvaltningen 1878 Svenska
163 Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1883. Samling 2. Afd. 2, Bd 2. 2, Komité-betänkanden 1883 Svenska
164 Kongl. Maj:ts och rikets Kommerskollegii och Kongl. Generaltullstyrelsens gemensamma underdåniga utlåtande angående af särskilda komiterade afgifvet underdånigt betänkande med förslag till förordning om frilager och frihamn m. m Sverige 1896 Svenska
165 Underdånigt betänkande och förslag angående lönereglering m. m. för Generalpoststyrelsen 1877 Svenska
166 Underdånigt betänkande och förslag angående lönereglering m. m. för Telegrafstyrelsen 1877 Svenska
167 Underdånigt betänkande och förslag angående lönereglering m. m. för Kammarrätten 1878 Svenska
168 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år .. 1908 Samling 2 Afd. 2 Bd 3, Kommittébetänkanden m. m 1908 Svenska
169 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år .. 1909 Samling 2 Afd. 2 Bd 2, Kommittébetänkanden m. m 1909 Svenska
170 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år .. 1892 Samling 2 Afd. 2, Komitébetänkanden m. m 1892 Svenska
171 Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1896. Samling 2. Afd. 2, Komitébetänkanden m. m 1896 Svenska
172 Underdånigt utlåtande öfver det af cheferna för Generalstaben och för Flottans stab den 18 oktober 1906 afgifna förslag till försvarets stärkande, i hvad detsamma afser arméns organisation och värnpliktslagen 1907 års generalskommission 1908 Svenska
173 Underdånigt utlåtande och förslag angående omorganisation av Gymnastiska centralinstitutet och av gymnastiklärarutbildningen genom upprättandet av en högskola för fysisk fostran samt angående anskaffande av lokaler för en sådan högskola 1918 Svenska
174 Underdånigt utlåtande till kongl. maj:t, av Svea hof-rätt, i anledning af justitiæ-ombudsmannens underdåniga påminnelser, vid hof-rättens förklaring öfver justitiæ-ombudsmannens slutpåståenden, i actionen för behandlingen af tryckfrihetsmålet rörande assessoren Crusenstolpe 1839 Svenska
175 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år .. 1869 Samling 2 Afd. 2, Komité-betänkanden 1869 Svenska
176 Åtgärder för upprättandet af smärre jordbrukslägenheter i Preussen och Storbritannien - en redogörelse Axel Raphael 1893 Svenska
177 Underdånigt utlåtande af Kongl. Maj:ts och rikets Kommerskollegium jemte yttrande af fullmägtige i Jernkontoret äfvensom särskilda betänkanden och förslag i fråga om ändring i grufvestadgan beträffande dispositionsrätten öfver mineralfyndigheter å viss kronojord m. m 1893 Svenska
178 Underdånigt förslag till upprättande af en krigshögskola i Stockholm, afgifvet af chefen för generalstaben den 16. nov. 1876, jemte underdånigt utlåtande deröfver, afg. af Kongl.Krigsundervisnings-kommissionen den 19. dec. 1876 Krigshögskolan 1877 Svenska
179 Till Kongl. Majt, den 29 april 1867, af Kongl. Maj:ts och rikets Kammarcollegium afgifvet nytt underdånigt utlåtande angående eklesiastik boställsordning 1868 Svenska
180 Underdånigt utlåtande af Stockholms enskilda banks direktion angående Bankkomiténs betänkande och förslag till ändrad lagstiftning för Riksbanken och de enskilda bankerna 1884 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.