Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Anders Anton von Stiernman 102 träffar

Titel Författare År Språk
1 Alla riksdagars och mötens besluth, samt arfföreningar, regements-former...ifrån år 1521 intil år 1727 giorde...utgifne af And. Anton Stiernman...I Stockholm, med egen bekostnad af Joh. H. Werner...1728. (Bihang, vol.271:) ...Stockholm tryckt hos Lars Salvius 1743 Anders Anton von Stiernman 1728-1743 Svenska
2 Alla riksdagars och mötens besluth, samt arfföreningar, regementsformer, försäkringar och bewillningar, som på allmenna riksdagar och möten, ifrån år 1521 intill år 1731 giorde, stadgade och bewiljade äro 1728-1743 Svenska
3 Alla riksdagars och mötens besluth, samt arfföreningar, regementsformer, försäkringar och bewillningar, som på allmenna riksdagar och möten, ifrån år 1521 intill år 1731 giorde, stadgade och bewiljade äro D. 1, Ifrån 1521 intill år 1727 1728 Svenska
4 Alla riksdagars och mötens besluth, samt arfföreningar, regementsformer, försäkringar och bewillningar, som på allmenna riksdagar och möten, ifrån år 1521 intill år 1731 giorde, stadgade och bewiljade äro D. 2, Ifrån år 1633 intil år 1680 1729 Svenska
5 Alla riksdagars och mötens besluth, samt arfföreningar, regementsformer, försäkringar och bewillningar, som på allmenna riksdagar och möten, ifrån år 1521 intill år 1731 giorde, stadgade och bewiljade äro D. 3, Ifrån åhr 1682 intil åhr 1731 1733 Svenska
6 Alla riksdagars och mötens besluth, samt arfföreningar, regementsformer, försäkringar och bewillningar, som på allmenna riksdagar och möten, ifrån år 1521 intill år 1731 giorde, stadgade och bewiljade äro, Bihang : utaf åtskillige allmenna handlingar ifrån år 1529 intil år 1698 1743 Svenska
7 Swea och Götha höfdinga-minne Anders Anton von Stiernman 1835-1836 Svenska
8 Swea och Götha höfdinga-minne D. 1 Anders Anton von Stiernman 1836 Svenska
9 Swea och Götha höfdinga-minne: eller En chronologisk längd och förtekning uppå öfwer-ståthållare, general gouverneurer, gouverneurer, landshöfdingar, lagmän, ståthållare och commendanter i konungariket Swerige och desz underliggande land och herrskaper tilhopa dragen så af tryckta som handskrefna bref och handlingar, ifrån de äldsta tider in til närwarande, och med korta underrättelser angående desze herrars och mäns ätter, föräldrar, tid efter annan beklädda embeten, sköldemärcken, giften, födelse- och döds-år Andra delen Anders Anton von Stiernman 1835 Svenska
10 Samling vtaf åtskilliga, tid efter annan, utkomna kongliga stadgar, bref och förordningar angående religion. Giord uppå Hans Kongl. Maj:ts nådigaste befallning af Anders Anton von Stiernman 1744 Svenska
11 Bibliotheca suiogothica. In qua, præmissa de philosophia gothorum eorumque in literas meritis, dissertatione, reges, heroes, magnates atque viri ab antiquissimis retro temporibus, sc. anno mundi MMMCCCLXII. eruditionis fama clari atque insignes enumerantur: eorumque scripta edita, inedita, deperdita ac affecta accurate luci restituuntur publicæ. Additis auctorum vitis, epitaphiis, inscriptionibus sepulcralibus, epigrammatibus, elogiis & judiciis eruditorum de illis : heic illicque congestis, ut & nummis symbolicis in memoriam eorum cusis. Quibus, suo loco, potiora regni & ecclesiæ acta inseruntur. Collecta & in VII justæ magnitudinis tomos distributa per Andream Antonium Stiernman ... Holmiæ anno : MDCCXXXI typis historiogr. Hartw. Gercken Anders Anton von Stiernman 1731 Latin
12 Kort och tydelig underwisning, huru man skal förstå och bruka runstafwen. =Anon=. Tryckt i Upsala, 1742. Höjers änka. Carl Carleson 1742 Svenska
13 Kort och tydelig underwisning, huru man skal förstå och bruka runstafwen, tredie gången uplagd, och med åtskillige anmärckningar, samt ett wackert kopparstycke tilökt. =Anon=. Tryckt i Upsala 1748, och finnes til kiöps uti Gottf. Kiesewetters - boklåda. Akademiska tryckeriet. Carl Carleson 1748 Svenska
14 Anonymorum centuria prima ex scriptoribus gentis sviogothicæ. Quorum auctores in lucem publicam protraxit Andreas Antonius Stiernman. A.o.r. MDCCXXIV. Holmiæ, typis ac impensis Joh. Laur. Horrn, reg. antiq. arch. typogr Anders Anton von Stiernman 1724 Latin
15 Andreae Antonii Stiernman ... Centuria secunda anonymorum nec non decas prima pseudonymorum ex scriptoribus gentis suiogothicæ. In qua hæresis Friderici Menii de sacrosancta trinitate &c. Holmiæ, sumptibus & typis Joh. Laur. Horrn, reg - antiqv. archivi typogr. anno M.DCC.XXVI Anders Anton von Stiernman 1726 Latin
16 Swea och Götha höfdinga-minne: eller En chronologisk längd och förtekning uppå öfwer-ståthållare, general gouverneurer, gouverneurer, landshöfdingar, lagmän, ståthållare och commendanter i konungariket Swerige och desz underliggande land och herrskaper tilhopa dragen så af tryckta som handskrefna bref och handlingar, ifrån de äldsta tider in til närwarande, och med korta underrättelser angående desze herrars och mäns ätter, föräldrar, tid efter annan beklädda embeten, sköldemärcken, giften, födelse- och döds-år utgifwen af Anders Anton von Stiernman Anders Anton von Stiernman 1745 Svenska
17 Biskopens Petri Andreæ Nigri eller Swarts Historia om de forna Westerås stifts biskopar, nu först i allment tryck, med korta anmerkningar och bifogade sigiller: jemte en kort förtekning, vppå herrar Sweriges rikes cancellerer och herrar - hoff cancellerer. Vtgifwen af Anders Anton von Stiernman. Stockholm, tryckt hos Lars Salvius. 1744 Nils Rabenius 1744 Svenska
18 Den ädle och wälborne Munck-slächtens ättar-tal af Fålkulla, oppsatt på begjäran af Anders Anton von Stiernman ... Stockholm, tryckt hos Lars Salvius, 1756 Anders Anton von Stiernman 1756 Svenska
19 Aboa literata, continens omnes fere scriptores, qui aliquid ab academiæ ejusdem incunabulis a.C. MDCXL. in lucem publicam edidisse, pro tempore deprehenduntur, cum præcipuorum potiorumque virorum vitis, brevi subjuncta academiæ historia - una cum catalogo cancellariorum, procancellariorum atque professorum, recensu promotionum tam in theologia quam philosophia. Collecta cura & studio, propriisque edita sumptibus. Andreæ Antonii Stiernmans. Stockholmiensis. Holmiæ, typis : Joh. L. Horrn, reg. antiq. archiv. typographi. Anno 1719 Anders Anton von Stiernman 1719 Latin
20 Matrikel öfwer Swea rikes ridderskap och adel, uppå des begäran wid 1751. års riks-dag, utgifwen med historiska och genealogiska anmärkningar af ... Anders Ant. von Stiernman. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet. =1-2. 1754-1755= Anders Anton von Stiernman 1754-1755 Svenska

1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.