Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Andreas Olavi Rhyzelius 129 träffar

Titel Författare År Språk
1 Anmärkningar vid Rev.episc.Lincop. D:ni And. O. Rhyzelii, år 1752 utgifna Episcoposcopia s.a Svenska
2 Ioannis Chrysostomi homilia de poenitentia, & de Herode atque Ioanne Baptista; ex codice ms. suppleta, Latine versa, & notis illustrata, consentiente ampliss. facultate philosophica publice examinanda proponitur, præside Erico Benzelio filio ... respondente liberalis exercitii gratia s:æ r:æ m:tis alumno, Andrea O. Rhyzelio, W:G. Ad diem XXIX mensis Aprilis MDCCV. in audit. Gustav. majori Erik Benzelius, d.y 1705 Latin
3 Beschreibung der Calender- oder Kirchen-Heiligen: deren Nahmen man auff jeden Tag durchs ganze Jahr in dem Calender verzeichnet findet ca. 1685 Tyska
4 Joh. Hubneri Brevis introductio ad historiam politicam in usum incipientium adcurata. Cum consensu venerandi consistorii Lincopensis. Lincopiæ recusa typis Petri Pilecani. Anno 1728 Johann Hübner 1728 Latin
5 Joh. Hubneri Brevis introductio ad historiam politicam in usum incipientium adcurata. Ex consensu venerandi consistorii Lincopensis. Lincopiæ, impressa typis Petri Pilecani anno 1725 Johann Hübner 1725 Latin
6 Dissertatio gradualis de paijonismo refutato, quam, consent. ampliss. facult. philosoph. on acad. Gothor. Carol. præside ... Lars Laurel, publico examini submittit Haqvinus Wongborg, Ostro-Gothus, ad diem tomrum Junii anni MDCCLIX, in auditorio Carolino majori horis ante miridiem consvetis Lars Laurel 1759 Latin
7 En trogen siäla-sörgares wälgrundada hufwud-råd, til at vti en rettskaffans bettring dageligen lefwa och christeligen skicka sig i dödsstunden; vtaf Gudz h. ord och evangeliska lärares skrifter, snart för femtio åhr sedan, på latinska - språket författadt och förestäldt. Af ... Petro Simonio Löfgren. Men nu til mongas tienst och vnderwisning, i synnerhet om then sanskyldiga bettringen, hennes delar, ordning, beskaffenhet, nytto och nödwändighet &c. på swenska tungomålet : öfwersatt af Andr. Ol. Rhyzelio ... Tryckt af Petr. Pilecan. 1723. Linköping. Petrus Simonius Loefgreen 1723 Svenska
8 Admodum reverendo & præclarissimo viro ac domino, mag Petro Schenberg ... encænia templi, a sese instaurati, festinatô =tetrasicho= gr=A=tul=OR=. =(Rubr.)= (Lincopiæ d. 29 julii, ann 1753. G. Biörckegren. ) Andreas Olavi Rhyzelius 1753 Latin
9 Andr. Ol. Rhyzelii vestro-gothi De sepultura sveogothorum ethnica et christiana, liber singularis, partibus duabus absolutus. Ann. Ch. M.DCC.IX. Upsalis, typis Wernerianis Andreas Olavi Rhyzelius 1709 Latin
10 Andreae Ol. Rhyzelii Vestro-Gothi De sepultura veterum Sveo-Gothorum libri singularis pars prior Andreas Olavi. Rhyzelius anno Christi 1707 Latin
11 Andreæ Ol. Rhyselii ... Episcoposcopia Sviogothica, eller En sweagöthisk sticht- och biskops-chrönika, om alla Swea- och Götharikets sticht och biskopar, ifrå början, in til närwarande tid; bestående af twå delar. Med några anmerkningar och fullkomligt register. Förre delen, om the siu gamla Swea- och Götharikets sticht och theras biskopar Andreas Olavi Rhyzelius 1752 Svenska
12 Andreæ Ol. Rhyzelii ... angelologia tripartita, ex s. scripturis hausta, in anniversariâ cleri Lincopensis synodo, d. 11. & 12. Septemb. anno M DCC XXII. publicæ disquisitioni subjecta, cui duplex capitum & rerum auctorumque index subjunctus. In usum lectorum Andreas Olavi Rhyzelius 1722 Latin
13 Andreæ Ol. Rhyzelii ... Judas explicatus thet är apostelens Judæ Thaddæi epistel, vti tiugu fyra predikningar, hållna för Stora kyrkions församling i Stockholm, på friddagarna, ifrå d. 1. julii, til d. 30 decembr. år 1715; således afhandlad, at jämte textens förklaring, med lärdomar, förmaningar, bestraffningar och tröster är wisadt, thet thenne epistel är en af Gudi vtgifwen skrift, nyttig til lärdom, til straff, til bätring, til tuchtan i rettfärdighet, at en menniskia kan theraf blifwa fullbordad, til alla goda giärningar skickelig, 2. Tim. III:16,17. Register äro ock tillagde Andreas Olavi Rhyzelius 1757 Svenska
14 Andreæ Ol. Rhyzelii ... Monasteriologia sviogothica, eller Kloster-beskrifning, vti hwilken vpräknas /med berettelse om hwad om them kunnat igenfinnas och vpspanas/ alla the kloster och helg-andshus, som, vnder påfwedömet - vti Swea- och Götharike, såsom begripande the otta gambla sticht: Vpsala, Linköping, Skara, Strengnäs, Wästerås, Wägsiö, Åbo och Lund, blefwit byggde och vnderhållne; samt om the munke-order, som i Swerige haft kloster; bestående af tio böker : och en tilleggning om jesuit-orden. Them, som om sitt k. fäderneslands fordna tilstånd äro wetgirige, til wälment tienst och menlöst nöge, på auctoris egen bekostnad, tryckt i Linköping, hos Petter Pilecan år 1740 Andreas Olavi Rhyzelius 1740 Svenska
15-16 =Aphierōsis= Landrydiana, thet är Landryds nya kyrkios inwigning, til ett Guds tabernakel ibland menniskiorna, eller, i Landryds församling, til lärarenas ordenteliga prediko-hus, och åhörarenas christeliga offer-hus, vnder offentelig - gudstienst, med ett kort både inwignings-tal och predikan, förrettad af ... Andr. Olav. Rhyzelio, dominicâ VI p. trin. d. 29 julii år 1753. med bifogad omständelig berettelse, om thenna kyrkios lyckeliga och fortskyndada byggnad, innom : tre månaders tid, af ... Petro Schenberg. Linköping, tryckt hos Gabriel Biörckegren, Linköpings läns- och stichts boktryckare (flera utgåvor) Andreas Olavi Rhyzelius 1753 Svenska
17 Apostelen Paulus, såsom en sielf fast och sina åhörare stadfästande pelare, christnom lärarom til efterdömelse, när kyrkioherden i Gällersrums församling ... Matthias Sunonis Pelander, som född d. 24 martii år 1687, student i Vpsala år 1715, ordinerad år 1719 adjunct i Skedwi, capellan i Misterhult år 1720 och kyrkioherde år 1730, saligen hade i Christo afsomnat d. 5 april år 1755, blef d. 29 ejusdem, vnder hela församlingens gråt och tårar, i Gällersrums kyrkios-chor, hederligen begrafwen; af texten 2. Tim. 1:12,13, til christeliget betrachtande wälment förestäld af Andrea Olav. Rhyzelio ... Linköping, tryckt hos Gabriel Biörckegren, Linköpings läns- och stichts-boktryckare Andreas Olavi Rhyzelius 1755 Svenska
18 Berettelse om biskops-gården vti Linköping, vpsatt A.O.R. 1756 Andreas Olavi Rhyzelius 1945 Svenska
19 Biskop A. O. Rhyzelii anteckningar om sitt lefverne Andreas Olavi Rhyzelius 1901 Svenska
20 Brontologia theologico-historica, thet är enfaldig lära och sanferdig berettelse, om åske-dunder, blixt och skott; bestående af fyra delar. I. En af Guds ord och andra skrifter tagen beskrifning om åskans dunder och blixt, eld och kraft. II. Gudfruchtiga menniskiors christeliga tankar om then i himmelens sky dundrande och liungande Gudi. III. Sviogothia fulminibus & flammis punita, ellet trowerdiga berettelser om the märkwerdigasta åske-slag, Thor-eldar och andra stora brandskadar, som i förra och sednare tider, ifrå åhr 1000. in til thetta innewarande, på städer, slott, kyrkior och andra stora hus sig tildragit hafwa, inom Swea och Götha rike. IV. Några få böner at bruka när thet dundrar, tillika med en tacksägelse efter öfwerstånden blixt och dunder. Vti enfaldighet sammanskrifwen, och på mongas begiäran, til at aftryckas, framgifwen af Andrea Olav. Rhyzelio. W.G. Vplagd med Johan Laur. Horrns egen bekostnad Andreas Olavi Rhyzelius 1721 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.