Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Christer Berch 56 träffar

Titel Författare År Språk
1 Afhandling om mäklare rätt efter Svea rikes lag ... under ... Christer Berchs inseende försvarad af Åke Soop ... uti den större karolinska lärosalen den 8 decemb. 1773 Christer Berch 1773 Svenska
2 Academisk afhandling i svenska bergs lagfarenheten rörande författningarna vid tysk- och vallon-smidet i Sverige, med juridiska facultetens samtycke, under ... Christer Berchs inseende, till allmänt ompröfvande framstäld af Carl Lundström, ifrån Dalarne. Uti den större gustavianska lärosalen d. 17 junii 1780 Christer Berch 1780 Svenska
3 Academisk afhandling i svenska bergs-lagfarenheten om bergs-domstolar, med juridiska facultetens samtycke och under ... Christer Berch inseende til alment ompröfvande framstäld af Andreas Nicolaus Tunborg, ifrån Dalarne. Uti den större gustavianska läro-salen d. 23 jun. 1779 Christer Berch 1779 Svenska
4 Academisk afhandling i svenska kammeral lagfarenheten rörande upbörden i Sverige enligt så väl äldre som nyare författningar. Med juridiska facultetens samtycke och under ... Christer Berchs inseende til alment ompröfvande framstäld af Eric Adolph Jæderberg, ifrån Westmanland. Uti den större gustavianska läro-salen, d. 14 jun. 1780 Christer Berch 1780 Svenska
5 Academisk afhandling i svenska hushålls lagfarenheten, om författningar till befrämjande af god hushållning vid jern och stål manufacturer, hvilken med den vidt lagfarne juridiske facultetens samtycke under ... Christer Berchs ... inseende, till ompröfvande framställes i större carol. lärosalen d. 12 junii 1776. f. m. af författaren Johan Matthias von Kiörning .. Christer Berch 1776 Svenska
6 Om bergsmans hemman i Sverige. Academisk afhandling som med den vidt lagfarne juridiska facultetens samtycke, under Chritser ! Berchs ... inseende, till ompröfvande framställes i större carol. lärosalen d. 18. junii 1774. f. m. af dess författare Jonas Cederstedt .. Christer Berch 1774 Svenska
7 Afhandling, om nederlags rätt i Sverige, grundad i Kongl. stadgar och förordningar: med den vidtlagfarne jurid. facult. i Upsala gillande, till offentlig pröfning framgifven och försvarad, af Christer Berch ... uti den gustavianska academ. d. I. octob. 1772. f. m Christer Berch 1772 Svenska
8 Academisk afhandling i svenska bergs lag-farenheten om författningar, rörande skogarnas vård och nyttjande, til bergverkens tjenst, med juridiska facultetens samtycke och under ... Christer Berchs inseende til allmänt ompröfvande framstäld af Birger Fredrik Rothoff, ifrån Södermanland. Uti den större gustav. läro-salen, d. 6 jun. 1778 Christer Berch 1778 Svenska
9 Academisk afhandling i svenska bergs lagfarenheten om grufvors utmål i Sverige, enligt äldre och nyare kongliga författningar ... under ... Christer Berchs inseende ... till allmänt ompröfvande framstäld af Lars Christopher Polheimer ... Uti den större gustavianska lärosalen d. 20 nov. 1779 Christer Berch 1779 Svenska
10 Academisk afhandling i Svenska bergs hushållningen, om möjligheten af en canals anläggande, igenom Philipstads och Carlskoga bergslager, til siön Vänern; med juridiska facultetens samtycke, och under ... herr Christer Berchs inseende, till allmänt ompröfvande framstäld af Johan Hindric af Geijersstam, auscultant i höglofl. kongl. bergs collegio. Uti den större Gustavianska lärosalen d. 9 decemb. 1780 Christer Berch 1780 Svenska
11 Academisk afhandling i svenska bergs-lagfarenheten om grufve-brytning i Sverige, under ... Christer Berchs inseende, til allmänt ompröfvande framstäld af Anton Swab ... Uti den större gustavianska lärosalen d. 10 maij 1780 Christer Berch 1780 Svenska
12 Academisk afhandling i svenska bergs-lagfarenheten om recognitions skogars natur i Sverige, med juridiska facultetens samtycke under ... Christer Berchs inseende i större carolinska lärosalen e. m. d. 18 junii 1774. Til ompröfvande framstäld af författaren Pehr Reincke öst-göthe Christer Berch 1774 Svenska
13 Academisk afhandling om Stora Kopparbergs bergs-frälse, hvilken med den lagfarne jurid. facult. i Upsala bifall, under Herr Christer Berchs ... inseende, den 22 dec. 1775 för middagen uti den större Carol. läro-salen, til allmänt ompröfvande framställes af Carl Jacob Lundström ifrån St. Kopparberget .. Christer Berch 1775 Svenska
14 Academisk afhandling om friheter och utskylder åtföljande jern-tilverkningen och förädlingen i Sverige; med juridiska facultetens samtycke, och under ... Christer Berchs inseende författad och til almänt ompröfvande framstäld af Benjamin Sandels, uti den större gustav. lärosalen den 17 april 1781 Christer Berch 1781 Svenska
15 Academisk afhandling om svenska vigterne. Med juridiska facultetens samtycke, under ... Christer Berchs inseende, till allmänt ompröfvande framstäld af Eric Magnus Wennberg ... uti den större gustavianska lärosalen d. 18 Maji 1782 Christer Berch 1782 Svenska
16 Academisk afhandling i svenska bergshushållningen om malmens fördelning vid Stora Kopparberget. Med juridiska facultetens samtycke i Upsala under ... Christer Berchs inseende, till allmänt ompröfvande framstäld af Johan Henric Grave ... uti stora gustavianske lärosalen d. 23 dec. 1783 Christer Berch 1783 Svenska
17 Academisk afhandling i bergs lagfarenheten innehållande författningar vid jernhyttor i Sverige, med juridiska facultetens samtycke, under ... Christer Berchs inseende, till allmänt ompröfvande framstäld af Eric Swartz, ifrån Norrköping uti den större gustavianska lärosalen d. 26 junii 1780 Christer Berch 1780 Svenska
18 Academisk afhandling om allmänna författningar vid stål-verken. Med den vidt lagfarne juridiska facultetens samtycke, och under ... Christer Berchs inseende, författad och til allmänt ompröfvande framstäld af Per Samuel Ihlström, ifrån Dalerne ... uti den större gustavianska lärosalen d. 19 april 1783 Christer Berch 1783 Svenska
19 Academisk afhandling om jernets tilvärknings värde i stöd af författningar; med juridiska facultetens samtycke och under ... Christer Berchs inseende, författad och till allmänt ompröfvande framstäld, af Gustaf Rinman, Uplänning. Uti den större gustav. lärosalen, den 30 Martii 1782 Christer Berch 1782 Svenska
20 Academisk afhandling i svenska bergs lagfarenheten om brott och missgärningar som vid bergvärk förefalla, med juridiska facultetens samtycke, under ... Christer Berchs inseende, til almänt ompröfvande framstäld af Carl Steen, uti den större gustavianska lärosalen den 12 oct. 1781 Christer Berch 1781 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.