Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: David von Schulzenheim 81 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Tal, om den offenteliga vården, i hänseende til folkets seder och helsa, samt de fattigas lifbergning, hållet för k:gl. svenska vetenskaps-academien vid præsidii nedläggande, andra gången, den 30 januarii, år 1799 Af David Schulz von - Schulzenheim. Stockholm, tryct ! hos Joh. P. Lindh, 1801 (flera utgåvor) David von Schulzenheim 1801 Svenska
3 Åminnelse-tal, öfver kongl. vetenskaps academiens framledne ledamot ... Nils Rosén von Rosenstein, m.d. kongl. maj:ts archiater ... hållet i kongl. maj:ts höga öfvervaro, den 17 november 1773. På k. vetenskaps academiens vägnar, af dess ledamot, David von Schulzenheim ... Stockholm, tryckt i framl. direct. Lars Salvii tryckeri, 1773 David von Schulzenheim 1773 Svenska
4 Berättelse om hennes kongl. maj:ts enke-drottningens Sophia Magdalenas lik-öpning; upsatt til underdånig åtlydnad af kongl. maj:s nådiga befallning. =(Rubr.)=/(D. v. Schulzenheim. C.E. v. Weigel.) (Cum gratia & privilegio s:æ r:æ maj:tis - Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet 1813.) David von Schulzenheim 1813 Svenska
5 Berättelse om ... Enke=Drottningens Sophia Magdalenas lik=öpning; upsatt til underdånig åtlydnad af Kongl. Maj:s nådiga befallning David von Schulzenheim 1813 Svenska
6 Grifte-tal öfver välborne herrn herr Carl von Linné, m.d. professor i medicin och botanik vid kongl. academien i Upsala ... Hållet i Upsala domkyrka, den 30 november 1783, då den å svärds-sidan utgångna von Linnéiska ättens sköldemärke sönderslogs af David Schulz von Schulzenheim. Upsala, tryckt hos directeuren Johan Edman, 1784 David von Schulzenheim 1784 Svenska
7 Der Anfangs-Gründe aller mathematischen Wissenschaften Letzter Theil, welcher so wohl die gemeine Algebra, als die Differential- und Integral-Rechnung, und einen Anhang von den vornehmsten mathematischen Schriften in sich begreiffet, und zu mehrerem Aufnehmem der Mathematick so wohl auf hohen, als niedrigen Schulen aufgesetzet worden von Christian Freyherrn von Wolff ... Neue, verbesserte und vermehrte Auflage Christian von Wolff 1750 Tyska
8 Kongl. Maj:ts nådiga stadfästelse-resolution uppå en af Barnarps och Månsarps præbende-församlingar uti Jönköpings län och Wexiö stift, under kyrkoherde-ledigheten, å lagligen utlyst, samt den 14 maj innewarande år hållen sockenstämma, i närwaro af krono- och consistorii-ombud, friwilligt och enhälligt träffad öfwerenskommelse, om pastoraliernas utgörande derstädes under 50 års tid, hwilken förening landshöfdinge-embetet i Jönköping och consistorium i Wexiö till stadfästelse anmält, samt Kongl. Maj:ts och rikets Kammar-collegium med anbefaldt utlåtande öfwer densamma inkommit: gifwen Stockholms slott dn 7 october 1835 1836 Svenska
9 Tal, om den rätta ålderdomens ärnående, hållit för kongl. svenska vetenskaps academien vid præsidii nedläggande, den 4 maji år 1763, af David Schultz David von Schulzenheim 1764 Svenska
10 Tal, om den rätta ålderdomens ärnående, hållit för kongl. svenska vetenskaps academien vid præsidii nedläggande, den 4 maji år 1763, af David Schultz ... Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1764. David von Schulzenheim 1764 Svenska
11 Rede über die Erreichung des gehörigen Alters, gehalten vor der königl. schwedischen Akademie der Wissenschaften bey Niederlegung des Präsidiums, den 4 May, im Jahre 1763, nach Verlauf von 57 Jahren aufs Neue in einem Alter von 88 Jahren - durchgesehen und vermehrt von David Schulz von Schulzenheim ... Unter der Aufsicht des Verfassers aus dem schwedischen übersetzt von Carl Heinrich ... Stockholm, bey J.P. Lindhs Wittwe, 1821 David von Schulzenheim 1821 Tyska
12 Gedächtnisrede auf den hochwohlgebornen Herrn, Herrn Carl von Linné ... gehalten in der Domkirche zu Upsal, den 30. November, 1783, als das adeliche Familienwappen des auf der männlichen Seite erloschenen von Linneischen Stammed zerschlagen ward, von David Schulz von Schulzenheim. Aus dem Schwedischen von Christian Heinrich Reichel David von Schulzenheim 1784 Tyska
13 Förteckning öfver framledne presidentens och kommendörens m.m. herr David von Schulzenheims efterlemnade boksamling, samt chartor m.m., som genom offentlig auktion kommer att försäljas i huset n:o 6, qvart. Tigern vid hörnet af nya Kungsholmsbrogatan - och Academigränden, den mars 1824. =(Rubr.)= (Stockholm, tryckt i kongl. ordens-boktryckeriet, 1824.) 1824 Svenska
14 D. David Schulz von Schulzenheim, ... gekrönte Preisschrift vom Friesel. Mit einer Vorrede von D. Zacharias Vogel, ... Aus dem Schwedischen David von Schulzenheim 1772 Tyska
15 Anmärkningar vid svenska språkets skrifsätt. Af David Schulz von Schulzenheim. Stockholm, tryckte hos Carl Delén, 1807 David von Schulzenheim 1807 Svenska
16 An account of inoculation - for the small-pox. Wherein the constitution, age, and habit of body, most favourable to inoculation, are particularly pointed out; ... Concluding with a summary of all the arguments for and against inoculation. By David Schultz, M.D David von Schulzenheim 1767 Engelska
17 Anweisung zur Erreichung eines hohen Alters, oder die Kunst durch Diätetik das Leben zu verlängern. In Reden, gehalten vor der königl. Academie der Wissenschaften zu Stockholm, von David Schulz von Schulzenheim ... Aus dem schwedischen - übersetzt unter Aufsicht des Verfassers. Stockholm und Lipzig, 1822, Verlag von Ernst Graeff. J.P. Lindhs änka. David von Schulzenheim 1822 Tyska
18 Grifte-tal öfver... Carl von Linné, m.d. professor i medicin och botanik vid Kongl. Academien i Upsala... hållet i Upsala domkyrka, den 30 november 1783, då den å svärdssidan utgångna von Linnéiska ättens sköldemärke sönderslogs David von Schulzenheim 1784 Svenska
19 Memorial om penninge-stockens belopp. =(Rubr.)=/(David v. Schulzenheim.) (Stockholm, tryckt i Marquardska tryckeriet, 1815.) David von Schulzenheim 1815 Svenska
20 Bref om rikets penninge-verk och allmänna hushållning. Af D.v.S. Stockholm, tryckt hos Anders Zetterberg. =1-2. 1794-96.= David von Schulzenheim 1794-1796 Svenska

1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.