Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Henrik W Waldén 18 träffar

Titel Författare År Språk
1 Code list M3 - Mollusca : version 89154-GUZ 1989 Engelska
2 Faunavård i skogsbruket D. 2, Den lägre faunan 1986 Svenska
3 Försurningseffekter på skogslevande snäckor - återinventeringar, försökskalkningar, mark- och skalkemi Ulf Gärdenfors 1996 Svenska
4 Effekter av tungmetallnedfall på skogslevande landsnäckor - The impact on forest land snails by atmospheric deposition of heavy metals Henrik W. Waldén 1997 Svenska
5 Kodlista LM - landmollusker i Norden : version 45291-EÖ Henrik W. Waldén 1985 Svenska
6 Landmollusker i Västmanlands län - en rapport om hotade arter och skyddsvärda lokaler Henrik W. Waldén 2001 Svenska
7 Landmollusker i Västmanlands län: en rapport om hotade arter och skyddsvärda lokaler Henrik W Walden 2001 Svenska
8 Landmolluskfaunan i lunder och lövängar i Närke Henrik W. Waldén 1996 Svenska
9 Landmolluskfaunan i rikkärr i sydvästra Västmanland Henrik W. Waldén 1996 Svenska
10 Landmolluskfaunan i rikärr i sydvästra Västmanland Henrik W Waldén 1996 Svenska
11 Landmolluskfaunans ekologi i sump- och myrskogar i mellersta Norrland, med jämförelser beträffande förhållandena i södra Sverige Henrik W. Waldén cop. 2001 Svenska
12 Landmollusksfaunan i lundar och lövängar i Närke Henrik W Waldén 1996 Svenska
13 Naturvård i Sjuhäradsbygden - rapport över naturvårdsinventering i södra delen av Ålvsborgs län Henrik W. Waldén 1969 Svenska
14 Om ett par för Sverige nya, anthropochora landmollusker, Limax valentianus Férussac och Deroceras caruanae (pollonera), jämte några andra, kulturbundna arter Henrik W. Waldén 1960 Svenska
15 Snäckor och sniglar i Gävleborgs län - om hotade arter och skyddsvärda lokaler för landmollusker Henrik W. Waldén 1996 Svenska
16 Studier över skogsbruksåtgärdernas inverkan på snäckfaunans diversitet Henrik W. Waldén 1998 Svenska
17 Svensk landmolluskatlas Henrik W. Waldén 2007 Svenska
18 En översikt av landmolluskfaunan i Dalarnas län med särskilt beaktande av hotade arter och skyddsvärda lokaler - samt kompletterande synpunkter på de limniska molluskernas ekologi och hotsituation Henrik W. Waldén 2001 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.