Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jöns Rönbeck 5 träffar

Titel Författare År Språk
1 En andelig köpmans fördelachtigste handel, eller en rätt christens största winning, uti en christelig lijkpredikan öfwer Matth. 13. v. 45,46. Tå råd- och handels-mannen uti Helsingborg, fordom wälähreborne ... men nu mera hos Gud salige - herr Simon Meisner, efter en lofwärd wandel, lyckelig handel, toligt utstånden siukdom, mycket gudelig beredelse, och salig död, med anständig heder beledsagades til sitt hwilorum uti Helsingborgs kyrkia den 20 julii åhr 1731. Enfaldigt : förestält af Jöns Rönbeck ... Lund, tryckt hos Ludwig Decreaux, kongl . carolinska acad. boktr Jöns Rönbeck 1731 Svenska
2 Christelig predikan, öfwer högmäszo-texten, Coloss. III. v. 14.15. Hållen för kongl. hofwet, under warande riks-dag, i Stockholm, på första bönedagen, den 7. maij. åhr 1731. Af Jöns Rönbeck ... Stockholm, tryckt hos Joh. Laur. Horrn - kongl. antiq. archiv. boktryckiare Jöns Rönbeck 1731 Svenska
3 The gudfruchtigas beskärm i nöden: i anledning af psalm. 7. v. 11. Uti en christelig lijk-predikan öfwer rådmannen och påstmästaren uti Hälsingborg ... nu hos Gud ewinnerligen salige, herr Lucas Lohman, då han, som med berömlig flit - eftersträfwade ett rättsinnigt wäsende i Christo, medan han lefde, och med fult alfwar beredde sig til en salig hädanfärd, när han skulle dö, hade uti en salig stund öfwerantwardat sin siäl Gudi den 3 maji åhr 1731, och den 9 der på : följande julii wart på kroppsens wägnar med anständig heder befordrad til sitt hwilorum uti Helsingborgz kyrckia. Enfaldigt förestält af Jöns Rönbeck. ... Lund, tryckt hos Ludwig Decreaux, kgl. carol acad. boktr Jöns Rönbeck 1731 Svenska
4 The rätta christnas krafftigste hiertstyrkning emot döden i anledning af Joh. XI, 25.26. vti en christelig lik-predikan öfwer kongl. maj:tz. tro-tienare och ryttmästare wid södra Skånska regementet til häst ... nu hos Gud ewinnerligen - salige, h:r Johan Christopher Höpken, hwilken, effter tappert wälförhållande både i den werldzliga och andeliga krigz-tiensten, blef benådad med ett saligt afsked den 17. novembr. 1736. tå siälen i Jesu krafft segrade öfwer then yttersta : fienden, döden, och samlades til then triumpherande församlingen, men kroppen den 22. i samma månad på christeligit sätt befordrades til sitt hwilorum uti Helsingborgz kyrkia, enfaldigt förestält af Jöns Rönbeck. Tryckt i Norkiöping : hos Carl Fr. Brocmann Jöns Rönbeck 1736 Svenska
5 Twenne christeliga lijk-predikningar. Den ena öfwer psalm 116. v. 7.8.9. Då framledne probsten öfwer Skiutz härad, samt kyrkio-herden wid Hwellinge och Fuglie församlingar ... nu hos Gud ewinnerligen salige hr. mag. Petrus Hedengrahn - med anständig heder uti sitt hwilorum i Hwellinge kyrckia nedsattes d. 30. junii åhr 1727. Den andra öfwer Högawis. I. v.4. Då hans efterlåtna maka och probstinna ... nu mera saliga fru Regina Brenner, med wanliga ceremonier tilbörligen : jordfästes wid sin sal. mans sida uti Hwellinge kyrkia d. 10. maij åhr 1728. Enfaldigt författade och håldne af Jöns Rönbeck ... Lund, tryckt uti acad. carol. booktryckerij Jöns Rönbeck 1728 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.