Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jöran Andersson Nordberg 54 träffar

Titel Författare År Språk
1 Ingratus hospes ex occasione verborum Senecae de Benef. lib. 4 c. 37. Leviter adumbratus: ex consensu ... sub praesidio ... Johannis Arndii Bellmanni ... publico examini & ventilationi pro gradu sistit ... Georgius Nordberg Stockholmens: die 12. Maj. 1703. in audit: Gust: majori Johan Arndt Bellman 1703 Latin
2 Anekdoter om den Svenske Konge Carl XII Jöran Andersson Nordberg 1754 Danska
3 Ett bref från Jöran Nordberg till grefve Carl Piper Jöran Andersson Nordberg 1918 Svenska
4 Deras både närwarande och tillstundande salighet, som fruckta herrans namn: uti en christelig lik-predikan, öfwer fordom högwördigste herr archie-biskopens ... Haquini Spegels effterlämnada enke-fru ... Anna Spegel: då hennes andelösa lekamen, närwarande en hög, förnäm och ganska folck-rijk församling, befordrades till sin wälbestälda graf och hwilo-kammar i Linköpings dom-kyrko, år 1730. den 24. maji. Af Jöran A. Nordberg Jöran Andersson Nordberg 1730 Svenska
5 Döden och lifwet, uti en christelig betracktelse, förstälda: då ... Jöran Gråberg, mycket berömlig kyrkoherde i Biskops-Kulla och Fröjeslunda församblingar, samt probst uti Lagunda contract i Upsala stift, befordrades til sin graf och hwilo-cammar i Biskops- Kulla kyrko, åhr 1737. den 30. novembr. af Jöran A. Nordberg ... Stockholm, tryckt hos Peter Jöransson Nyström Jöran Andersson Nordberg 1737 Svenska
6 En för Christi skull, sig sielf och all timmelig winning wedersakande christen; til närmare eftertancka lämnad, uti en christelig lik-predikan, då ... Johannes Güthrie, nu hos Gud salig, i lifstiden mycket berömlig, och af alla rättsinta - älskad kyrckio-herde wid Ulricæ Eleonoræ eller Kongsholms församlingen i Stockholm, och stads-consistorii adsessor; efter en gudelig wandel och salig skilsmäsza hädan, beledsagades til sin graf och hwilocammar år 1724 den 23 januarii: : af Jöran A. Nordberg Jöran Andersson Nordberg 1724 Svenska
7 Enochs gudel. lefwerne, och desz saliga slut: förestäldt uti en christelig lik-predikan, öfwer hans kongl. maj:ts tro-mann, Swerjes rikes archi-biskop, och pro-cancellarius wid kongl. academien i Upsala ... Joannes Steuchius, wid desz begrafnings-act och jordfästning, som skedde i Upsala-domkyrko, anno 1742, den 21 sept. Af Jöran A. Nordberg ... Stockholm, tryckt hos Peter Jör. Nyström Jöran Andersson Nordberg 1742 Latin
8 Evangelii rättferdighet, och rättferdighetenes fruckt; förestäld uti en christelig lik- predikan då kyrko-herden wid S. Catharinæ församling i Stockholm ... Johannes Nicolaus Pouget begrofs dersammastädes den 2 augusti, år 1735, af Jöran - A. Nordberg ... Stockholm, tryckt hos Peter Jör. Nyström 1735 Jöran Andersson Nordberg 1735 Svenska
9 Guds barnas beredelse til sitt döds-arbete och hwad tröst de fatta uthaf Guds nåd emot den sidsta stunden; förestält uti en christelig lik-predikan, då hans kongl. majestets och Sweriges rikes högtbetrodde man och fält-marschalk - nu salige, gref Axel Sparre, närwarande en hög, förnäm och anseenlig församling, begrofs i Stockholm och Ridderholms kyrkan år 1728 den 5 novemb. af Jöran A. Nordberg Jöran Andersson Nordberg 1729. Svenska
10 Guds barnas lidandes saliga förwandling: betracktad och förestäld uti en christelig lik- predikan öfwer högwälborna fru grefwinnan Beata Margareta Stenbock, nu hos Gud ewinnerligen salig: wid des döda lekamens hög-förnäma och anseenliga - begrafning, i Stockholm och Ridderholms kyrkan, år 1735 den 25 septembr. af Jöran A. Nordberg ... Stockholm, tryckt hos Benj. Gottl. Schneider Jöran Andersson Nordberg 1735 Svenska
11 Guds barnas trösteliga framgång til nåde-stolen; förestäld, då kongl. maij:ts tro-man och högtberömlige superintendens i Wester-Norrlanden och de dertil hörande lappmarcker, den i lifstiden högwördige och höglärde, nu hos Gud salige - herren, m. Petrus Asp, i närwaro så af riksens höglofl. ständer, som elliest en högt-ansenlig och mycket folckrik församling, begrofs i Stockholm och S. Nicolai, eller stadsens Stora-kyrko, år 1727 den 4 januarii, af Jöran A. Nordberg : ... Upsala, tryckt år 1727. J.H. Werner. Jöran Andersson Nordberg 1727 Svenska
12 Des Herrn Georg Nordberg Anmerkungen zu der Geschichte Carl des Zwölften, welche verschiedene Stellen seiner Lebensbeschreibung von diesem Könige zu erläutern dienen, und vertrauten Freunden von ihm besonders mitgetheilet worden Jöran Andersson Nordberg 1755 Tyska
13 Histoire de Charles XII. roi de Suède Jöran Andersson Nordberg 1744-1748 Franska
14 Histoire de Charles XII, roi de Suede Tome premier -quatrième Jöran Andersson Nordberg 1742-1748 Franska
15 Histoire de Charles XII, roi de Suède, traduite du suédois de Monsieur J. A. Nordberg, ... Tome premier Jöran Andersson Nordberg 1742 Franska
16 Histoire de Charles XII. Roi de Suède, traduite du suédois de Monsieur J. A. Nordberg, ... Tome premier T. 1 Jöran Andersson Nordberg 1748 Franska
17 Histoire de Charles XII. Roi de Suéde, traduite du suédois, de Monsieur J. A. Nordberg, ... Tome quatrième, qui contient les preuves de cette histoire Jöran Andersson Nordberg 1748 Franska
18 Histoire de Charles XII, roi de Suède, traduite du suédois de Monsieur J. A. Nordberg, ... Tome Second Jöran Andersson Nordberg 1744 Franska
19 Histoire de Charles XII. Roi de Suède, traduite du suédois, de Monsieur J. A. Nordberg, ... Tome Second T. 2 Jöran Andersson Nordberg 1748 Franska
20 Histoire de Charles XII. Roi de Suéde, traduite du suédois, de Monsieur J. A. Nordberg ... Tome troisième Jöran Andersson Nordberg 1748 Franska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.