Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johan Colling 273 träffar

Titel Författare År Språk
1 Particula juris municipalis de jure sculteti praecipue Malmogiensis, qvam praeside D. Lars Johan Colling ... publico examini modeste submittit in auditorio Carolino majori d. decemb. MDCCLX hor. ant. merid. consvet. Niclas Hagström, Malmogiensis Lars Johan Colling 1760 Latin
2 Officium jvdicis nobile dissertatione juridica praeside d. Lars Joh. Colling ... censurae eruditorum publicae modeste submittit in audit. Carol. majori horis consvetis die XXX jun. MDCCLXIII Gust. Adolph Ehrenström, nobilis Lars Johan Colling 1763 Latin
3 Tentamen juridicum de secularisatione, quod præside d. Lars Johan Colling ... publico eruditorum examini in r. acad. Car. aud. maj. ad diem V jul. anni MDCCLXXVI H.A.M.C. modeste offert Carl Johan Agrell Lars Johan Colling 1776 Latin
4 Tilökning på registret öfwer Sweriges rikes lag, som år 1734 på riksdagen är antagen, och 1736 tryckt Lars Johan Colling 1737 Svenska
5 Dissertatio juridica de immunitate a vectigali vulgo tull-frihet, qvam praeside d. Lars Johan Colling ... in audit. r. acad. Carl maj. publico eruditorum examini modeste submittit ... Die julii a:o MDCCLXXII. Herman Schlüter, Bleginkus! Lars Johan Colling 1772 Latin
6 Underdåniga tankar öfwer den 19:de 20:de 21. 23:de och 25:te augusti år 1772. Af Lars Colling den til synen olyckelige. Stockholm, tryckt hos Wennberg och Nordström. 1772 Lars Johan Colling 1772 Svenska
7 Wår christendoms wägs begynnelse och ände: vti en christelig lijk-predikan wid den högwälborne och nu hoos Gud salige jungfru, jf. Anna Catharina Cruus ... högförnäme begrafwning: som skiedde uti Helgaröö kyrckia den 14 martii 1701 - enfaldigt utförd af Johan Colling ... Strängnäs, tryckt af Jöns Rönberg Johan Colling 1701 Svenska
8 Förbättradt register öfwer Sweriges rikes lag, som år 1734 på riksdagen är antagen, och år 1736 tryckt, utgifwit af Lars Johan Colling. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Stockholm, tryckt hos Peter Hesselberg och på thesz förlag - år 1773 Lars Johan Colling 1773 Svenska
9 Samtal imellan bonden och ormen. =Anon=. Stockholm, tryckt i kongl. finska boktryckeriet, år 1765 Lars Johan Colling 1765 Svenska
10 Caffets oskuld, förestäld i en maji-wisa, 1768. =Anon=. Stockholm, tryckt i kongl. finska boktryckeriet, 1768 Lars Johan Colling 1768 Svenska
11 Underdånige tankar, då hans kongl. maj:t allernådigst faststälte den förutnämnde högl. kongl. hof-rätten uti Vasa stad uppå Stockholms slott den 28 junii 1776./(Lars Colling den blinde.) Stockholm, tryckt hos Lars Wennberg Lars Johan Colling 1776 Svenska
12 Vördsammaste tankar, öfver residence staden Stockholms öpnade handels-beurs, med lika vördsam lyck-önskan, vid den högädle magistratens första sammanträde, den 21 febr. 1776./(Lars Colling. Den til synen olyckelige.) Stockholm, tryckt - hos Lars Wennberg Lars Johan Colling 1776 Svenska
13 Underdånigt minne af hennes kongl. maj:tz Ulrica Eleonoras Sweriges, Giötes och Wändes &c. &c. drottnings, och landtgrefwinnas til Hessen Cassel &c. &c. glorwyrdigst i åminnelse, konungsliga begrafning, som på lundska läro-salen den - 4. decemb. 1742. af diup undersåtelig plickt med innerlig sorg och saknad blef framstält utaf Lars Johan Colling. Götheborg, tryckt hos Johan Ernst Kallmeyer Lars Johan Colling 1742 Svenska
14 Underdånig fägnad på hans kongliga höghets Swea rikes arf förstes, hertig Adolph Fridrichs hugneliga födelse-dag then 3 maj. 1744. På stora läro salen i Lund underdånigst uttolkad af Lars Johan Colling. ... Stockholm, tryckt hos Lars - Salvius Lars Johan Colling 1744 Svenska
15 Underdånigst fägneqwad upfördt, då öfwer hans kongl. höghets, prints Fredrich Adolphs, högst hugneliga födelse-dag lundska academien, den 27 julii 1750, sin underdåniga fägnad betygade och ... Lars Johan Colling. Orerade, til musiquen - af Friedrich Kraus ... Tryckt hos directeur Carl Gustav Berling. Lund. Lars Johan Colling 1750 Svenska
16 Fägne-ljud, wid hans kongelige maj:ts wår allernådigste konungs konung Gustafs ankomst til kongl. residence staden Stockholm, efter desz lyckeligen fulländade utländska resor, i maji månad år 1771, yttradt af den blinde Lars Colling - Stockholm, tryckt hos Wennberg och Nordström, 1771 Lars Johan Colling 1771 Svenska
17 Författade tankar, i underdånig lyck-önskan til konung, råd, rikets ständer och menigheten. I underdånighet författad af L.C. Stockholm, tryckt hos Wennberg och Nordström, 1772 Lars Johan Colling 1772 Svenska
18 Underdånigt fägne-ljud, wid hans kongl. maj:ts konung Gustaf den III:djes och hennes kongl. maj:ts, drottning Sophia Magdalenas höga krönings-ackt i kongl. residents staden Stockholm den 29 maji 1772./(Lars Colling den til synen olyckelige.) Stockholm, tryckt hos Wennberg och Nordström, ! - Stockholm, tryckt hos Wennberg och Nordström, ! Lars Johan Colling 1772 Svenska
19 Underdånigt fägne-ljud, wid hans kongl. maj:ts konung Gustaf den III:djes och hennes kongl. maj:ts, drottning Sophia Magdalenas höga krönings-ackt i kongl. residents staden Stockholm den 29 maji 1772./(Lars Colling den til synen olyckelige.) - Tryckt i Linköping, efter förut tryckt orig. Biörckegrens änka. Lars Johan Colling 1772 Svenska
20 Underdån-ödmjukaste nyårs lyck-önskan, til riksens höglofl. ständer uppå deras första sammankomst den 15 januarii år 1772. Underån-allerödmjukast af Lars Colling. Stockholm, tryckt hos Wennberg och Nordström, år 1772 Lars Johan Colling 1772 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.