Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johan Malgeryd 16 träffar

Titel Författare År Språk
1 Hönsgödsel till vårsäd - växtnäringseffekt och efterverkan = Layer manure to spring cereals : plant nutrient utilisation and residual effect 2002 Svenska
2 Minska ammoniakförlusterna vid hantering av flytgödsel Stig Karlsson 1997 Svenska
3 Lönsam stallgödselhantering - teknik, växtnäringshushållning, kvalitet och ekonomi 2002 Svenska
4 God jordbrukarsed för att begränsa ammoniakförluster Johan Malgeryd 2006 Svenska
5-6 Hästgödsel - en naturlig resurs : så utnyttjar du hästgödseln så bra som möjligt utan att miljön påverkas negativt av hästhållningen (flera utgåvor) Johan Malgeryd 2013 Svenska
7 Kvävehushållning och miljöpåverkan vid olika strategier för skötsel av gröngödslingsvallar = - Nitrogen efficiency and environmental impact from different strategies for management of green manure leys Johan Malgeryd 2005 Svenska
8 Metod för teknikvärdering - karaktärisering av stallgödsel : provningsutrustning och provningsmetoder för spridare = Evaluation method : manure spreading equipment : manure characterization : equipment and methods for testing manure spreaders Johan Malgeryd 1991 Svenska
9 Minska ammoniakförlusterna vid hantering av fast- och kletgödsel Johan Malgeryd 1996 Svenska
10 Mät- och reglersystem vid spridning av flytgödsel = - Measurement and control systems when spreading liquid manure Johan Malgeryd 1992 Svenska
11 Reglersystem för flytgödselspridare Johan Malgeryd 1992 Svenska
12 Spannmålskvalitet vid användning av avloppsslam som gödselmedel - en litteraturstudie = Quality of cereal grain when using sewage sludge as fertilizer : a literature review Johan Malgeryd 1998 Svenska
13 Stallgödselns fysikaliska egenskaper - mätmetoder, betydelse vid provning av gödselspridare = Physical properties of manure : measuring methods, influence when testing manure spreaders Johan Malgeryd 1993 Svenska
14 Teknik för jämn spridning och noggrann dosering av kletiga organiska gödselmedel = - Equipment for even application and exact dosage of semi-solid organic fertilisers Johan Malgeryd 2001 Svenska
15 Åtgärder för att minska ammoniakemissionerna vid spridning av stallgödsel = - Measures to reduce ammonia emissions following application of animal manure Johan Malgeryd 1996 Svenska
16 Stallgödsel, en resurs i ditt företag 2002 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.