Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johannes Rudbeckius, d.ä 142 träffar

Titel Författare År Språk
1 Biblia thet är: all then helgha scrifft, på swensko. : effter förre bibliens text, oförandrat: medh förspråk på the böker ther förr inge woro, medh summarier för capitelen, marginalier, flere concordantier, samt nyttighe förklaringar och register, etc. förmerat 1618 Svenska
2 Johannes Rudbeckii katekesutveckling jämte aftryck af "Eenfalligha fråghor" B. Rudolf Hall 1919 Svenska
3 Kulturella interiörer från storhetstidens uppryckningsarbete - tidsbelysande urval ur Joh. Rudbeckii domkapitels- och visitationsprotokoller B. Rudolf Hall 1915 Svenska
4 Kyrkliga och kulturella interiörer från storhetstidens uppryckningsarbete - tidsbelysande val ur Joh. Rudbeckii domkapitels- och visitationsprotokoller 1619-1628 B. Rudolf Hall 1917 Svenska
5 Een alwar och christeligh förmaning til boot och bätring, ther vthi förmäles, hwadh retta orsaken är til krigh, pestilentia och dyr tijdh Laurentius Petri 1622 Svenska
6 Een predikan emoot mandråp stelt öffuer thet femte bodhordet. Tu skalt icke dräpa Laurentius Petri 1622 Svenska
7 Lectiones et lectionvm ordo pro scholis cathedralibvs et provincialibvs, in inclyto regno Sveciæ, ab episcopis, professoribvs et capitvlaribus, anno M DC X, in Decembri, & Ianuario M DC XI, Örebrogiæ congregatis, unanimiter sancitus & approbatus 1613 Latin
8 Privilegia quædam doctorum, magistrorum, baccalaureorum, studiosorum et scholarium omnium 1636 Latin
9 Privilegia quædam doctorum magistrorum... et scholarium omnium, quibus in... constitutis regnis & repusp. cum alibi... gaudent... collecta & exscripta, & demum typis excusa Arosiæ a Petro Waldio consistorii typographo 1636 Latin
10 Oratio de avaritia, exercitii loco habita in privato collegio M. Iohannis Rvdbeckii Nericii ab Andrea Iohannis Prytz Arbog. anno 1611 20 aprilis - (Upps. - Coll. Joh. Rudbeckii 20 apr. 1611) Andreas Johannis Prytz 1611 Latin
11 Acta hoc est Lectiones, declamationes, dispvtationes et alii exercitia. Anni M.DC.XI. in collegio privato, M. Johannis Rvdbeckii ... breviter & compendiose ab eiusdem collegij notarijs annotata & descripta Johannes Rudbeckius, d.ä 1613 Latin
12 Acta hoc est Lectiones, declamationes, dispvtationes et exercitia anni MDCX. In collegio privato, ... M. Johannis Rvdbeckii ... breviter ac fideliter ab ejusdem collegij notarijs Andrea Erici Strengnense, & Jona Petri Angermanno consignata Johannes Rudbeckius, d.ä 1611 Latin
13 Acta hoc est Lectiones, declamationes, dispvtationes et exercitia. Anni M.DC.XII. In collegio privato ... M. Johannis Rvdbeckii ... breviter ac fideliter ab eius discipulis & eiusdem collegii notarijs, annotata & divulgata Johannes Rudbeckius, d.ä 1613 Latin
14 Akademiska högtidstal Johannes Rudbeckius, d.ä 1922 Svenska
15 Articvli Christianæ religionis, m. Johanne Rvdbeckio Nerico ... Brevibus aphorismis comprehensi, & a 4. Maij anni 1611. ad 3. Martij anni 1613. viginti quatvor disputationibus, privatim propositi & ventilati Johannes Rudbeckius, d.ä 1615? Latin
16 Beatum regis sceptrum: vel felix populi regimen - Thet är: wälsignat konunga regemente. Eller lyckeligh folksstyrelse. : Afmålat och vthfördt vti XXXII. predikningar öfwer Samuelis böcker och sidste konung Dawidz ord med valetz predikan Johannes Rudbeckius, d.ä ca. 1685 Svenska
17 Biskop J. Rudbeckius' kyrkio-stadgar för Westerås stift Johannes Rudbeckius, d.ä 1900 Svenska
18 Biskop Joh. Rudbeckius predikningar i urval och i moderniserad form Johannes Rudbeckius, d.ä 1916 Svenska
19 Boot och bätrings predikan, vthaff Daniel prophetens thet 9. capitel. Hållin vthi Narffuen i Eestland, then 14. julij anno 1615. Aff ... Johanne Rudbeckio. På nytt öffuerseedd, och lempat effter tijdhen och församblingen, åter hållin i Wästeråås ab eodem anno Domini 1629 Johannes Rudbeckius, d.ä 1635 Svenska
20 Boot och bätrings predikan, vthaff Daniel prophetens thet 9. capitel. hållin vthi Narffuen i Eestland, then 14. julij anno 1615. Aff ... Gustaff Adolphs ... hoffpredikant. m. Johanne Rudbeckio ... hållin i Wästeråås ab eodem anno domini 1629 Johannes Rudbeckius, d.ä 1635 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.