Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Lars Liedbeck 108 träffar

Titel Författare År Språk
1 Almanach på åhret efter Christi födelse, 1746. Vträknad och stäld til Jönkiöpings horizont, belägen under 57. grad. 30. min polens högd, hwaräst meridian-skilnaden är 49. min. i tid öster om Paris, af Lars Liedbeck ... Härjämte följer - en nyttig underrättelse om solens dantsande påskadagen. Jönkiöping, tryckt hos sal. Israel Falcks äncka 1745 Svenska
2 Almanach på året efter Christi födelse 1746, uträknad och stäld til Carlskronas horizont, belägen under 56 grad. 10 minuter polens högd, hwarest meridian-skilnaden är 52 minuters tid öster om Paris, af Lars Liedbeck ... Härjämte följer - en märkwärdig berättelse om Eridis äple, och hwad skada en oloflig kjärlek förer med sig. Carls-krona, trykt hos Georg Törn 1745 Svenska
3 Almanach på året efter Christi födelse 1746, uträknad och stäld til Lunds horizont, belägen under 55 grad 42 min. polens högd, hwaräst meridian-skilnaden är 44 min. i tid öster om Paris, af Lars Liedbeck ... Härjämte följer en nödig - underrättelse samt nyttig berättelse om det platoniska året. Lund tryckt hos Carl Gustav Berling 1745 Svenska
4 Almanach på året efter Christi födelse 1746. Uträknad och stäld til Stockholms horizont, belägen under 59 grad. 29 min. polens högd, hwaräst meridian-skilnaden är 59 min. i tid öster om Paris, af Lars Liedbeck ... Här jämte följer slutet - af wägwisaren. Stockholm, tryckt hos Peter Jör. Nyström 1745 Svenska
5 Almanach på året efter Christi födelse, 1746, uträknad och stäld til Wexiö horizont, belägen under 57 grad: 10. min: polens högd, hwaräst meridian-skilnaden är 47 minuters tid öster om Paris, af Lars Liedbeck ... Härjämte följer en märkwärdig - och sällsam berättelse om twänne trogna och såta wänner. Samt Jönkiöpings, Wexiös postgång och bref taxan. Jönkiöping, tryckt hos kongl. gymnasii boktr. i Wexiö Joh. Christ. Merckell 1745 Svenska
6 Almanach på året efter Christi födelse, 1747. Uträknad och stäld til Jönkiöpings horizont, belägen under 57. grad. 30. min. polens högd, hwarest meridian-skilnaden är 49. min. i tid öster om Paris, här jämte följer en för alla hushållare - nyttig samt aldeles pålitelig underrättelse om på hwad sätt man kan förekomma boskapsiukan då den sig insmyga skulle samt på hwad sätt man kreaturen i sin siukdom hielpa kan at de ej skola crepera. =Anon=. Tryckt hos kongl. gymnasii : boktr. i Wexiö Joh, ! Christopher Merckell 1746 Svenska
7 Almanach på året efter Christi födelse 1747. Uträknad och stäld til Lunds horizont belägen under 55 grad 42 min. polens högd hwaräst meridian-skilnaden är 44 min. i tid öster om Paris, af Lars Liedbeck ... Härjämte följer en nyttig underrättelse - om altaret på ön Delus. Lund, tryckt hos Carl Gustav Berling. Directeur öfwer kongl. privilegerade tryckerij i Lund 1746 Svenska
8 Almanach på året efter Christi födelse 1747. Uträknad och stäld til Stockholms horizont, belägen under 59 grad. 29 min. polens högd, hwaräst meridian-skilnaden är en time 5 min. i tid öster om Paris, af Lars Liedbeck ... Här jämte följer en tjenlig, angenäm och nyttig underrättelse om werldsbygnaden, hwar uti nu först beskrifwes tidens afdelning. Stockholm, tryckt hos Peter J. Nyström 1746 Svenska
9 Liedbeck Almanach på året efter Christi födelse, 1747. Vträknad och stäld til Jönkiöpings horizont, belägen under 57. grad. 30. min polens högd, hwaräst meridian-skilnaden är 49. min. i tid öster om Paris, af Lars Liedbeck ... Härjämte - bifogas en angenäm och nyttig berättelse om wårt jordklot. Jönkiöping, tryckt hos sal. Israel Falcks enka 1746 Svenska
10 Almanach på skott-året efter Christi födelse, 1748. Vträknad och stäld til Jönkiöpings horizont, belägen under 57. grad. 30. min polens högd, hwaräst meridian-skilnaden är 49. min. i tid öster om Paris, af Lars Liedbeck ... Härjämte bifogas continuation af beskrifningen om wårt jordklot. Jönkiöping, tryckt hos sal. Israel Falcks enka 1747 Svenska
11 Almanach på skottåret efter Christi födelse 1748. Uträknad och stäld til Lunds horizont, belägen under 55 grad. 42 min. polens högd hwaräst meridian-skilnaden är 44 min. i tid öster om Paris, af Lars Liedbeck ... Härjemte följer en kort - och nyttig underrättelse om Americas eller den så kallade nya werldens upfinnande. Tryckt hos Carl Gustav Berling. Directeur öfwer kongl. privilegerade tryckerite ! i Lund. Tryckt i rött och svart; trol. 1747 1747 Svenska
12 Almanach på skottåret efter Christi födelse 1748. Uträknad och stäld til Stockholms horizont, belägen under 59 grad. 29 min. polens högd, hwaräst meridian-skilnaden är en time 5 min. i tid öster om Paris, af Lars Liedbeck ... Här jämte - följer continuation om denna werldens byggnad, hwaruti förnämligast tidens afdelning uti år beskrifwes. svart; trol. 1747. =Var.:= titeln slutar "tidens afdelning beskrifwes." 1747 Svenska
13 Ad festivitatem academicam rite celebrandam qva XL viri juvenes eruditione ac vitrute præclari summis, qvos philosophia confert, honoribus solenniter ornandi sunt die XXIII. Junii anni currentis MDCCLVII. optimarum artium patronos atqve amatores, qvotqvot decorando huic actui interesse poterunt, reverenter atqve officiose invitat promotor Lars Liedbeck Lars Liedbeck 1757 Latin
14 Disqvisitio historico-mathematica, an diminutio aqvæ maris Balthici ex situ Lundæ probari possit, qvam ... præside ... Lars Liedbeck ... publico bonorum examini submittet Eric Johan Angelin, gothungo-blekingus, die XVI. septembris anni MDCCLVII Lars Liedbeck 1757 Latin
15 Dissertatio astronomica de eclipsibus in genere, quam ... praeside ... D:no Lars Liedbeck ... publicae eruditorum censurae modeste submittit stipendiarius regius Håkan Berthelius, blekingus. Ad diem VII sept. anni MDCCLI. L.H.A.M.C Lars Liedbeck 1751 Latin
16 Dissertatio astronomica de obliquitate eclipticae, quam ... pro gradu magisterii sub praesidio ... D:ni Lars Liedbeck ... publico bonorum examini, ea qua par est modestia credit auctor & respondens Joachim Schultin malmogiensis. Die XV junii an. MDCCXLVIII. Loco horisque solitis Lars Liedbeck 1748 Latin
17 Dissertatio astronomica magnitudines corporum coelestium sistens, quam ... sub moderamine ... D:ni Lars Liedbeck ... pro gradu eruditis examinandum sistit Jonas Theodor Fagraeus, smolandus, in auditorio Carolino majori horis a.m. solitis die apr. anno MDCCLI Lars Liedbeck 1751 Latin
18 Dissertatio gradualis de altimetria geodaetica, qvam ... sub præsidio ... d. Lars Liedbeck ... publice ventilandam sistit Isaac Barck Larsson, vexionensis. In auditorio Carolino majori ad diem VI junii anni MDCCLII. Horis ante meridiem solitis Lars Liedbeck 1752 Latin
19 Dissertatio gradualis, de asterismis zodiaci, quam ... moderante ... Lars Liedbeck ... eruditis examinandam offert Jacob Quensel, scano-lundensis, die XX april. anno r.s.h. MDCCXLVIII. In auditorio majori Lars Liedbeck 1748 Latin
20 Dissertatio gradualis, de calculo trinae dimensionis, quam ... praeside ... Dno. Lars Liedbeck ... publico examini submittit Nicolaus Stocke, smolandus. In audit. Carol. maj. die XVI april. an. MDCCXLVIII H.A.M.S Lars Liedbeck 1748 Latin

1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.