Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Laurentius Petri 119 träffar

Titel Författare År Språk
1 Om sakrament och ämbete Laurentius Petri 1993 Svenska
2 Jesaia prophete på nyt öffuerseedd 1568 Svenska
3 Jesu Sirach sons book. På nyytt öffuer seedt 1561 Svenska
4 Jobs book. På nytt öffuerseedt 1563 Svenska
5 Aliqvot elegiæ Laurentius Petri, Gothus 1561 Latin
6 Een alwar och christeligh förmaning til boot och bätring, ther vthi förmäles, hwadh retta orsaken är til krigh, pestilentia och dyr tijdh Laurentius Petri 1622 Svenska
7 Canon Ecclesiasticus - en latinsk utgåva av Laurentius Petris kyrkoordning : till kopieboken Collectanes Raumanni (T 70 UUB) anslutande kyrkorättslig källundersökning Laurentius Petri 1966 Svenska
8 Catechesis scholasticæ iuuentuti dedicata Laurentius Petri, Gothus 1576 Latin
9 Een christeligh predican om werldzligh Öffuerheet, hennes embete och hwad hon effter gudhomligh läro j scrifftenne, är sina vndersåter plichtigh. Theslikes ock hwad vndersåterna äro öffuerhetenne plichtighe. Hållen i Vpsala vthi högboren herres och förstes konung Erichs then 14. cröning. 29. Juniij. Åår etc. 1561. Och sedhan scriffteligha författat och förmerat. Lauren Vp Laurentius Petri 1561 Svenska
10 Dialogvs om then förwandling som medh messone skedde, tå ewangelium j wår tijdh först vthi liwset upkom. Vthi hwilkom clar och beståndigh åthskildnat giord warder, emellan wår swenska christeliga, och påweska ogudeliga messo, och rett vnderwijsning och förstånd nu j thenna tijdh tagas kan om then trätodrygha romareswenska liturgia Laurentius Petri 1587 Svenska
11-12 Emoot dryckenskap. Några wigtiga orsaker, hwarföre alla menniskior sigh wachta skola för dryckenskap. Item. Några insagor, som drinckare plägha förebära och swar ther vppå (flera utgåvor) Laurentius Petri 1560 Svenska
13 Erke-biskoppen, m.m. Laurentii Petri den gamles Allwarsamma bref till konung Eric XIV, år 1570. Hemtadt ur gamla trowärdiga handlingar. Carlskrona, tryckt hos P.E. Flygare, 1828 Laurentius Petri 1828 Svenska
14 Een forclarning om wijgdawatn Laurentius Petri 1538 Svenska
15-16 Förmaning til clerkerijt samt medh menige man om boot och bättring och almenneligha böner (flera utgåvor) Laurentius Petri 1558 Svenska
17 Eenfalligh vthlegning öfwer thet kosteligha euangelium, som på annan dagh pingesdagh aff församblingennes lärare och förmän, förordnat är j then christeligha kyrkio predikas... sammandraghen... aff Petro Laurentii... Tryckt i Stockholm, aff Anund Olufsson... 1610 Laurentius Petri Gothus 1610 Svenska
18 En lithen Tröstbock Gudz Ordz edle och dyrbare skatt, ther uthinnan man see och läre måå, Menniskiones store elendhett... Aff Tyskone förwent in wppå wårt Swenske måål. L. P. G... Rostock hosz Stephan Myliander. MDLXIIII Laurentius Petri Gothus 1564 Svenska
19 En ny Christeligh Böneboock: Utaff the gamle Kyrkkiones Lärare... L. P. G... Rostock: Hosz Stephan Myliander. MDLXIIII Laurentius Petri Gothus 1564 Svenska
20 Laurentii Petri . . . Postilla, eller vthlegningen öffuer alla ewangelia, som effter sedwenion vppå alla söndagar om hela åhret vthi Gudz försambling vplässne och förkunnade bliffue - Winterdelen-Sommardelen Laurentius Petri 1641 Svenska

1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.