Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Matthias Steuchius 68 träffar

Titel Författare År Språk
1 Dissertatio theologica, in August. confess. invariatæ artic. XVI de rebus civilibus, quam divina clementer adspirante gratia, ex decreto reverendissimi in Christo patris ac domini, dn. Matthiæ Steuchii, ... Pro cancellarii eminentissimi, in anniversaria synodo Lundensi, placide examinandam modeste proponit Daniel Floræus, ... Respondentibus viris reverendis & doctissimis dn. Petro Rholin, ... Dn. Jacobo Qwiding, ... Dn. Johanne Darin, ... In audit. novo, diebus 17 & 18 Septemb. hor. consv. an. 1706 Daniel Floræus 1706 Latin
2 Disputatio theologica in Augustanæ confessionis invariatæ artic. XXI. de cultu sanctorum, quam ex decreto reverendissimi in Christo Patris ac Domini doct. Matthiæ Steuchii ... In synodo Londensi anniversaria, loco & horis consvetis, anno MDCC. XIV, diebus 5 & 6 Octobris, benigna spiritus sancti affulgente gratia , tuebitur auctor & præses Haquinus Lacander ... respondentibus viris reverendis & doctissimis, dn. Joh. Rönbeck, ... dn. Jsaco Carlström, ... dn. Johanne Stobæo Håkan Lacander, även Haqvinus 1714 Latin
3 Articulus Augustanæ confessionis decimus septimus de novissimis, auctoritate d. Matthiæ Steuchi, ... à Tur. Liebmanno, ... nunc ad testandum ecclesiarum Svecicarum cum purioribus Germaiæ ecclesiis consensum iterato recufus. opera Joannis Fechtii, d Turo Liebman 1710 Latin
4 Articulus Augustanæ confessionis invariatæ decimus septimus, de novissimis, qvem, aspirante divinâ gratiâ, jussu reverendissimi in Christo Patris ac Domini, dn. Matthiæ Steuchii, ...repetiit, ac ut potuit, declaravit Turo Liebman, ... in anniversaria synodo Londinensi, anno 1707. diebus 22 & 23 Octobris, loco ac horis consvetis, publicæ disqvisitionis argumentum erit, eundemq; tuebuntur viri reverendi, clariss. & doctissimi mag. Samuel Lychovius ... dn. Laurentius Tengwald ... dn. Johannes Torslow Turo Liebman 1707 Latin
5 Dissertatio theologica inavgvralis de episcoporum virtutibus et vitiis. Ex I. Tim. III. & Tit. I. Qvam ... publico examini submittit præses m. Justus Henricus Oldekop ... respondente Matthias Steuchio ... In auditorio Gustaviano majori ad diem XVII Octobris Justus Heinrich Oldekop 1668 Latin
6 Theou synergountos invariatæ Aug. confessionis articulus XX. de bonis operibus succinctis thesibus delineatus, quas ad mandatum atq; moderamen reverendissmi in Christo Patris ac Domini, dn. Matthiæ Steuchii, ... in anniversaria & solenni synodo Lundensi, anno 1711. dieb 10 & 11 Octobris, horis ante & post meridiem consvetis, in auditorio Carolino majori, publicæ ventilationi modeste submittit præses Matthias N. Rubenius. ... Respondentibus viris reverendis & doctissimis. Dno. Corvitz Tulin, past. in Örkeliunga & Rya. Dno. Petro Clivin, past. in Norrra Swallö. Dno. Alberto Bursio, past in Östra Torp & Lilla Isiæ Matthias Rubenius 1711 Latin
7 Exercitationum politicarum in Titum Livium Patavinum sexta, continens vitam Servii Tullii quam bono cum deo praeside Joanne Scheffero ... respondendo pro viribus tuebitur Matthias Steuchius. Habebitur a. die Octobris in aud. Gustav. Anno Christiano M.DC.LXIII Johannes Schefferus 1663 Latin
8 Prima naturae, ex occasione verborum Cic. in off. lib. 1. c. 4, breviter declarata, ... praeside viro clarissimo M. Samuele Skunk Gr. Ling. Prof. ordinario, ... pro gradu magisterii publico examini submittit Matthias Steuchius ad d. 7. Decembr. Ann. M. DC. LXVIII. In Audit. Gustav. Majore. hor. a. m Samuel Skunk 1668 Latin
9 Biskopsvisitationer i Skåne 1697 Matthias Steuchius 1991 Svenska
10 En christelig lijkprädikan, hwarutinnan föreställes af Uppenbarelse bokens 3. cap. 8.9.10. vers. the christnas ringa krafft, men igenom Guds nåd herliga seger, uti margfalliga frestelser. Hwilken är hållen, tå ... Samuel Lunæus, waksamme - kyrckioherde uti Båstad och Toreko församlingar, samt berömlig prost öfwer Bierre och Norre Albo härader, blef med wälförtiänt heder uti en folkrijk och mycket hedersam försambling beledsagat til sitt hwilorum i Båstad kyrkia den 27 : augusti 1708 och effter wederbörandes åstundan, den salige mannen til sidsta äretiänst til trycket befordrat af Matthia Steuchio ... Tryckt i Lund hos Abrah. Habereger, ac. car. och gub. boktr Matthias Steuchius 1708 Svenska
11 The christnas mödosamma wandring, och ther på följande saliga rolighet, af patriarchens Jacobs taal, uti skapelse bokens XLVII: cap. 9. v. Korteligen förestäldt, tå then stormächtigste konungs, konung Carl then tolftes, Sweriges, Giöthes - och Wändes konung; storförste til Finland; ... andelöse lekamen, med konglig pracht och heder, infördes uti sin hwilo-kammar, i Riddareholms kyrkio, i Stockholm then 26. febr. 1719. Af Matthia Steuchio ... Tryckt uti directeuren Johan : Henr. Werners tryckeri i Upsala, åhr 1721 Matthias Steuchius 1721 Svenska
12 The christtrognas kamp och lopp, förklarat af Pauli til Timotheum epist. 2. c. 4.7, 8. Uti en lijkprädikan öfwer hans kongl. may:tz wår allernådigste konungs och herres tro man och lagman öfwer Gottland ... Johan Cedercrantz, herre till Wägholm och Reugle, hwilken effter en christelig beredelse, sachta och i en salig stund afsomnade den 23 decembr. 1699. Hwars qwarlemnade andelöse lekamen, med all heder och ansenlig process i förnäme och myckit hedersamme wänners och : gynnares närwaro blef beledsagat till sitt hwijlorum på Christi himmelfärdz dag, som war den 10 maji 1700, uti Ströbletorfs kiörka; then salige herren till sidsta äretiänst och the qwarlåtne högtbedröfwade till tröst författadt af Matthia : Steuchio ... Tryckt uti Lund af Abr. Habereger, a.c. och g. boktr Matthias Steuchius 1700 Svenska
13 The christtrognas kamp och lopp, förklarat af Pauli till Thimotheum epist. 2. c. 4.7, 8. uti en lijkprädikan öfwer hans kongl. may:tz wår allernådigste konungs och herres tro man och lagman öfwer Gottland ... Johan Cedercrantz ... hwilken - effter en christelig beredelse, sachta och i en salig stund afsomnade den 23 decemb. 1699. Hwars qwarlemnade andelöse lekamen, med all heder och ansenlig process i förnäme och myckit hedersamme wänners och gynnares närwaro blef beledsagat : till sitt hwilorum på Christi himmelfärdz dag, som war den 10 maji 1700, uti Ströbletorfs kiörka; then salige herren till sidsta äretiänst och the qwarlåtne högtbedröfwade till tröst forfattadt ! af Matthia Steuchio ... Å nyo uplagd : 1733. Lund, tryckt hos Ludwig Decreaux, kgl. carol. acad. boktr Matthias Steuchius 1733 Svenska
14 Custos domus, quem ... sub præsidio ... Matthiæ Stevchii ... pro gradu magisterij publicè examinandum sistit Nicolaus Agrell. Auditorio Gustaviano majori ad diem 15 dec. M DC LXX IX Matthias Steuchius 1679 Latin
15 De coetu malorum ex occasione tēs povēropoleōs Philippo dissertatio, quam ... sub præsidio ... M. Matthiæ Steuchii Log. et Metaphys. Profess. Ordin. publico examini submittit Nicolaus Joh. Vibonius Ang. S. R. M.tis Alumnus In Audit. Gustav. Maj. ad d. 8 Junii A. 1682 Matthias Steuchius 1682 Latin
16 De fama dissertatio; qvam ... praeside ... Matthia Steuchio ... publicae disquisitioni submittit pro consueto in philosophia gradu, Samuel M. Pontinus Holmensis. Ad diem 8 Sept. Anno M.DC.LXXX. in aud. Gust. maj Matthias Steuchius 1680 Latin
17 De inæqualitate peccatorum, ex occasione paradoxi hoti isa ta amartemata, dissertatio, quam ... sub præsidio ... M. Matthiæ Steuchii ... publicæ ventilationi modeste exhibet Jonas Löeth Calm. In auditorio Gust. majori d. 10 decemb. anno MDCLXXXI Matthias Steuchius 1681 Latin
18 De metempsychosi sive animarum transmigratione dissertatio; quam ... sub præsidio ... M. Matthiæ Steuchii ... pro consvetis in philosophia honoribus publicæ ventilationi subjicit S:æ R:æ M:tis alumnus Johannes Schwede Holmensis. In Auditorio Gustav. Majori, ad d. 18 Januarii An. 1682 Matthias Steuchius 1682 Latin
19 De persona Christi dissertatio, quam ex auctoritate ... Matthiae Steuchii ... cum consensu ven. facult. theol. in synodo anniversaria diebus 27 & 28 Febr. anni 1722. examinandam sistit Ericus Benzelius Er. fil. ... respondentibus ... dn. Olavo Monteen pastore in Sœderhamn. Dn. Johanne Ekman pastore in Girista & Gryta. Dn. Carolo Kellin commin. ad S. Mariæ Stockh Matthias Steuchius 1722 Latin
20 De prædestinatione, disputatio theologica, quam jussu & moderamine ... Matthiæ Steuchii ... cum consensu venerandæ facultat. theologicæ, in anniversario sacri ordinis conventu ventilandam sistunt præses & auctor Andreas Lodin ... atque respondentes ... dn. Samuel Hornæus, past. in Holm & Kulla. Dn. Petrus Grizelius, past. in Skog-Clöster. Dn. Carolus Lund, vic. past. in Hagby & Ramstad. Upsaliæ d. VII & VIII Febr. an. MDCCXXI Matthias Steuchius 1721 Latin

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.