Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Mattias Georgii Ilsbodinus 5 träffar

Titel Författare År Språk
1 En enfaldigh predikan om möte, öfwer then CXXII. psalmen, vthi hwilken förmäles, hwem som skal möte sammankalla, hwadh personer ther skola komma tilstädes, och hwadh the vthi them förhender hafwa skola. Hållen in anniversariâ synodo Stregnensi, anno 1619. then 19. junii. aff Matthia Georgii Helsingio ... och nu effter ährewördighe, höghlärde, gudfruchtige och förnemliga mäns begäran, aff prente vthgången Mattias Georgii Ilsbodinus 1622 Svenska
2 Små catechismi frågor öfwer Lutheri lilla catechismum Justus Gesenius 1662 Svenska
3 Skrifftenes språk öfwer heela catechismum i ordning förda vnder wisse titler Justus Gesenius 1662 Svenska
4 Om Aarons dödh, vppå berget Hor, num. 20. 22. En chrjsteljgh ljkpredjkan vthöffwer then wyrdighe, hederlighe och wällärde herres, her Erjch Olavi, consistoij Strengnensis adsessoris och kyrckioherde vthi Kiwla och Sundby på Öster-Rekarne, saligh hos Gudhi, hederligha begraffning : hwilken i Christo saligheraffsompnade, then 24. aug : när klockan war emot 6 om afftonen, och blef medh tilbörligh ähra och rewerentz, hans salighe lekamen, nedhsadt hos sina kärkompne föräldrar vthi Kiwla kyrckio, den 2. sep. anno Christi M. D. C. XXX. hållen, aff Maththia Ilsbodino præposito och pastore, vthi Jæder. Och nw effter hans ähreborne, hederlighe och högtbedröfwade ensöriande enckios, sampt gudfruchtighe, dygsicerijke och wälvptuchtade barns äskan och begäran aff trycket vtgångne Mattias Georgii Ilsbodinus 1631 Svenska
5 Doctrina de peccato, tum angelorum tum hominum, ex articvlis II. et XIX. confessionis Augustanæ, Ramææ, hoc est, naturalis & legittimæ methodi lumine illustrata; et in synodo anniversaria, ad kalendas VIIbris, anni incarnationis tou logou, M. DC. XIV. Strengnesii, syn Theō celebrandâ, publicæ disquisitionis subjecta, ab m. Laurentio Paulino Gotho Sudercopiano, e. Strengn. quam sub præsidio ... Matthiæ Georgii ... defendere conabuntur, spectatæ eruditionis & modestiæ viri juvenes; dn. Ericus N. in Lunda. Dn. David Francisci in Hardemo, Dn. Olaus Johannis in eccl. Orebrogiensi, verbi divini præcones & comministri Mattias Georgii Ilsbodinus 1614 Latin

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.