Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Michael Ehrenborg 25 träffar

Titel Författare År Språk
1 Fortsättning af handlingarne såväl som ock K.Maj:ts nåd.utslag i rättegångs-målet emellan advocat-fiscals-embetet i K.Götha hof-rätt å Riksens ständers justitiae ombudsmans vägnar och K.befallningshafvande i Skaraborgslän rörande i kraft - af den sednares och missförstånd om författningarnes rätta mening en skjutsande öfvergångit spöstraff Georg Adlersparre 1816 Svenska
2 Brand-ordning för staden Hjo 1818 Svenska
3 Brandstods-förening och ordning inom Odensåkers församling af Wadsbo härad 1818 Svenska
4 Circulaire till vördige presterskapet i länet 1812 Svenska
5 Reponse à la lettre qu'un citoyen svedois vient d'adresser à monsieur Lingvet au sujet de ce qu'on trouve dans ses annales sur Voltaire et sur la secte dite philosophique Michael Ehrenborg 1783 Franska
6 Respons hos seismiskt belastade strukturer med olinjära fjäderelement Michael Ehrenborg 1981 Svenska
7 Instruction för vaktmästaren och vakt-karlarne vid Skaraborgs läns kronohäkte, upprättad, likmätigt kongl. brefvet den 12 febr. 1808, i likhet med den för fångarne å Smedjegården gällande instruction 1822 Svenska
8 Dissertatio theologico naturalis de impossibili creatione mundi æterni, quam, consentiente amplissima facultate philosophica, in regia academia Goth. Carol. sub præsidio d:ni Sven Bring ... publico examini submittit Michael Ehrenborgh nobilis, ad diem 7 martii anni MDCCXLIV Sven Lagerbring 1744 Latin
9 Reglemente och förordnande upprättadt till efterrättelse för fångarne å Smedjegården, och enligt kongl. brefvet den 12 febr. 1808, gällande till efterlefnad jemväl vid rikets öfrige krono-häkten 1822 Svenska
10 Brandordning för staden Arboga 1820 Svenska
11 Byggnads-ordning för Wisby stad 1818 Svenska
12 Instruction för hyttefogdarne uti Westmanlands och Stora Kopparbergs läns jern-bergslager 1827 Svenska
13 Kongl. Maj:ts nådiga reglemente för Götheborgs stads drätsel-commission gifwit Stockholms slott den 21 maji 1819 1819 Svenska
14 Kongl. Maj:ts och rikets Hof-rätts öfver Skåne och Blekinge circulaire-bref, angående stadgad ytterligare kontroll vid utbetalningen af rese- och traktaments-kostnadsersättning till extra brottmåls domare för de af dem hållna urtima ting: gifvet i Christianstad den 18 mars 1839 1839 Svenska
15 Kongl. Maj:ts och rikets Hof-rätts öfver Skåne och Blekinge circulaire-bref till Kongl. Maj:ts vederbörande befallningshafvande och domare, om iakttagande af nödig fullständighet vid meddelande af besvärs hänvisningar i mål, deri part blifvit till böter fälld; gifvet i Christianstad den 1:ste maj 1843 1843 Svenska
16 Kongl. Maj:ts och rikets Hof-rätts öfver Skåne och Blekinge circulaire-bref, till underlydande domare, angående upptagande af beloppen utaf gåvor och testamenten m. m. i deröfver afgifvande förteckningar; gifvet i Christianstad den 23 april 1838 1838 Svenska
17 Kongl. Maj:ts och rikets Hof-rätts öfver Skåne och Blekinge circulaire-bref, till underlydande domare, angående fästnings-orter för lifstids-fångar; gifvet i Christianstad den 5:te februari 1839 1839 Svenska
18 Kongl. Maj:ts och rikets Hof-rätts öfver Skåne och Blekinge circulaire-bref, till underlydande rådstufvu- och härads-rätter, om iakttagande af sista mom. af kongl. förklaringen d. 14 maj 1805, i afseende på lagfart å fast egendom; gifvet i Christianstad den 10 december 1838 1838 Svenska
19 Kongl. Maj:ts och rikets Hof-rätts öfwer Skåne och Blekinge circulaire-bref, angående serskildt åliggande för domare wid lagfart å egendom, som för lån i Stockholms stads sparbank är inteknad; gifwet i Christianstad den 23:dje september 1833 1833 Svenska
20 Reglor för Spar-banken i Malmö. Antagne den 4 maj 1824 1827 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.