Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Nathanael Thenstedt 14 träffar

Titel Författare År Språk
1 Dissertatio academica, de lingua codicis Argentei Johan Ihre 1754 Latin
2 Dissertatio academica de lingua codicis argentei, quam ... præside ... Dn. Mag. Johanne Ihre, ... publicæ censuræ modeste submittit s:æ r:æ m. alumnus Nathanaël Thenstedt, Dalekarlus. In audit. Carol. maj. die XXI Decemb. anni MDCCLIV. H. A. M. S Johan Ihre 1754 Latin
3 Anmärkningar rörande hushållningen i Stora Tuna församling år 1792 Nathanael Thenstedt 1914 Svenska
4 Barna-frågor i christendomen och bibliska historien: utgifna efter högwördiga präste-ståndets godtfinnande. Andra uplagan igenom samfundet Pro fide et christianismo./(N.T.) Stockholm, trykt i kongl. tryckeriet, hos H. Fougt, 1772. Stora - Nygatan, huset n:o 104 Nathanael Thenstedt 1772 Svenska
5 Barna-frågor i kristendomen. Innefattande de wigtigaste tros- och lefnads-reglor, ock upstälde til alla de föräldrars tjenst, som äro wälsignade med menlösa barn, at de må underwisa dem i den sanna guds-dyrkan, så snart de börja at kunna - tala: tillika med et företal ock nödiga anmärkningar, som kårteligen wisa, hwad man i afseende på sådana barn förnämligast bör i akttaga. Framgifne efter högwördige preste-ståndets ompröfwande af N.T./(Nath. Thenstedt.) Stockholm, tryckt : hos Lorens L. Grefing, 1766 Nathanael Thenstedt 1766 Svenska
6 Barna-frågor i kristendomen ock bibliska historien, utgifne efter högwördige preste-ståndets godtfinnande, af N.T. Stockholm, tryckt hos Lorens L. Grefing, 1766 Nathanael Thenstedt 1766 Svenska
7 Försök til en rätt lärebok, hwilken innehåller en kårt grundläggning til et nödigt stafwande, räknande och innanläsande, samt til en mögelig christendoms kunskap och utöfning, för fem- sex- eller sjuåriga barn: utgifwet efter högwördiga - präste-ståndets godtfinnande af N.T. Igenom samfundet Pro fide et christianismo. Stockholm, trykt i kongl. tryckeriet, hos H. Fougt, 1773. Stora Nygatan, huset n:o 104 Nathanael Thenstedt 1773 Svenska
8 Grifte-tal, då för detta kongl. maj:ts tro-tjenare och hof-predikant ... Åke Barfoth, med wälförtjent heder, och i en ganska stor församlings närwaro, beledsagades til sitt hwilo-rum uti kongl. Riddarholms kyrkan den 24 september 1776 - hollit af mag:r Nathanael Thenstedt. ... Stockholm, tryckt hos Lars Wennberg, 1777 Nathanael Thenstedt 1777 Svenska
9 Läse-tafla, at nyttja för flera barn tillika. =(Rubr.)= =Anon.= (Stockholm, tryckt hos And. Jac. Nordström, 1779.) Nathanael Thenstedt 1779 Svenska
10 En med Jesu gråtande syndare, förestäld genom en christelig högmäszo-predikan, uti Upsala domkyrka, på den 10:de söndagen efter trinitatis, år 1761, och efter begäran til trycket lemnad, af Nathanael Thenstedt. ... Upsala, 1762. Uplagd - af bokhandlaren wid Kongl. academien Christian Erhard Steinert. Akademiska tryckeriet. Ziervogel, Evald Nathanael Thenstedt 1762 Svenska
11 Märkwärdig lefwernes-beskrifning om den namnkunnige läraren Johan Julius Hecker, för detta kongl. preusisk öfwer-consistorial-råd, förste pastor wid trefaldighets-kyrkan i Berlin, beständig director wid den kongl. real-skolan därstädes, samt styresman öfwer barnhuset i Frankfurt wid Oder Nathanael Thenstedt 1771 Svenska
12 Den skadelige okunnigheten i christendomen, eller Om Herrans wäg och Guds rätt: förestäld genom en christelig högmäszo-predikan uti Upsala trefalldighets kyrka på XIII. söndagen efter trinitatis: och med någon tilökning til trycket lämnad - af magister Nathanaël Thenstedt ... Stockholm, tryckt hos Peter Hesselberg, 1765 Nathanael Thenstedt 1765 Svenska
13 Underrättelse om den nya informations- inrättningen uti Stockholm, som icke allenast wisar beskaffenheten och nyttan deraf; utan ock huru wida den är skild ifrån alla andra läre-hus innom Swea gränsor, upsatt i augusti månad år 1769 - Af Nathanae"l Thenstedt ... Stockholm, tryckt i Grefingska tryckeriet, 1770 Nathanael Thenstedt 1770 Svenska
14 Underrättelse om den nya informationsinrättningen uti Sthlm, som icke allenast visar beskaffenheten och nyttan deraf; utan och huru vida den är skild ifrån alla andra lärohus inom Svea gränsor, upsett i Augusti månad år 1769 Nathanael Thenstedt 1770 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.