Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Nils Wilhelm Lundequist 101 träffar

Titel Författare År Språk
1 Stockholms stads historia, från stadens anläggning till närwarande tid; utgifwen af Nils Lundequist ... I trenne delar. Stockholm, hos Zacharias Haeggström. =1-3. 1828-29.= Del 3, Tredje delen, innehållande, i form af tillägg och anmärkningar, hufwudsakligen, de sista trenne decenniernas historia, från 1798 till och med 1828, af N.W. Lundequist ... 1829. xii, 472 s. & omsl Nils Lundequist 1829 Okänt
2-3 Stockholms stads historia, från stadens anläggning till närwarande tid; utgifwen af Nils Lundequist ... I trenne delar. Stockholm, hos Zacharias Haeggström. =1-3. 1828-29.= (flera utgåvor) Nils Lundequist 1828-1829 Svenska
4 Stockholms stads historia, från stadens anläggning till närwarande tid; utgifwen af Nils Lundequist ... I trenne delar. Stockholm, hos Zacharias Haeggström. =1-3. 1828-29.= Del 1, Första delen. 1828. viii, 348 s. =(s. vii opag. rättelser)= & omsl Nils Lundequist 1828 Okänt
5 Stockholms stads historia, från stadens anläggning till närwarande tid; utgifwen af Nils Lundequist ... I trenne delar. Stockholm, hos Zacharias Haeggström. =1-3. 1828-29.= Del 2, Andra delen. 1828. vi, 290 s. & omsl Nils Lundequist 1828 Okänt
6 Flora paroeciae Bränkyrka cujus partem primam Nils Jacob Sillén 1827 Latin
7-9 Bondepraktika för åker, äng och ladugård (flera utgåvor) Nils Wilhelm Lundequist 1840 Svenska
10 Sweriges rikes lag - till efterlefnad stadfästad år 1736 : tillika med straff-lagen, utfärdad år 1864 : äfwensom anmärkningar och tillägg, innehållande de allmänna lagen närmast tillhörande författningar och stadganden, hwilka utkommit intill den 15 november 1871 : jemte bihang och register 1871 Svenska
11 Berättelse huru Erik Pehrsson i Stigsbo blifvit förmögen genom klöfverodling; innnehållande fullständig hjelpreda för odlandet af denna nyttiga vext Nils Wilhelm Lundequist 1839 Svenska
12-14 Handbok i swenska landtbruket (flera utgåvor) Nils Wilhelm Lundequist 1845 Svenska
15 Handbok i svenska landtbruket Nils Wilhelm Lundequist 1845 Svenska
16 Handbok i svenska landtbruket ... förra delen Nils Wilhelm Lundequist 1850 Svenska
17 Handbok i svenska landtbruket ... sednare delen Nils Wilhelm Lundequist 1850 Svenska
18 Agda - berättelse från Konung Gustaf I:s tid Nils Wilhelm Lundequist 1832 Svenska
19 Slaget vid Stångebro - berättelse Nils Wilhelm Lundequist 1834 Svenska
20 Juridisk handbok för medborgare af alla klasser - eller alfabetiskt ordnadt sammandrag af de wigtigare lagrum, stadgar och författningar, som den enskildte behöfwer känna för behandlingen af sina juridiska angelägenheter; jemte formulär till dithörande akter och dokumenter Nils Wilhelm Lundequist 1852 Svenska

1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.