Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sundhetskollegium 155 träffar

Titel Författare År Språk
1 Kongl. Sundhets-kollegii underdåniga förslag till den civila sjukvårdens ordnande i riket Sundhetskollegium 1859 Svenska
2 Underdånigt utlåtande af Sundhets-collegium öfver komiterades den 14 juni 1876 afgifna betänkande och förslag angående lönereglering m. m. för collegium Sundhetskollegium 1876 Svenska
3 Rese-anteckningar - berättelse till Kongl. Sundhets-Collegium Carl Gustaf Grähs 1833 Svenska
4 Handbok för sockne- och sundhetsnämnder rörande allmänna helsowården 1858 Svenska
5 Kongl. Sundhets-Collegii circulär-bref till läkarne vid de i riket befintlige militär-sjukhus, läns-lazaretter och kurhus, meddelande resultaterne af de, till följd af Collegii cirkulär-bref d. 2 dec. 1822 inkomne rapporter, rörande de vid nämnde inrättningar år 1824 vårdade med veneriska sjukdomar och saltfluss behäftade sjuke 182n-182n Svenska
6 Kongl. Sundhets-Collegii circulär till Kongl. Maj:ts befallningshafvande i länen med afseende på den i vissa delar af riket utbrutna elakartade lungsjukan hos hornboskapen 1856 Svenska
7-9 Författningar jemte råd och anvisningar rörande allmän helso- och sjukvård (flera utgåvor) 2007 Svenska
10-11 Medicinal-styrelsens underdåniga berättelse året 1878 (flera utgåvor) 1880 Svenska
12-13 Medicinal-styrelsens underdåniga berättelse året 1879 (flera utgåvor) 1881 Svenska
14-15 Medicinal-styrelsens underdåniga berättelse året 1880 (flera utgåvor) 1882 Svenska
16-17 Medicinal-styrelsens underdåniga berättelse året 1881 (flera utgåvor) 1883 Svenska
18-19 Medicinal-styrelsens underdåniga berättelse året 1882 (flera utgåvor) 1884 Svenska
20 Medicinal-styrelsens underdåniga berättelse året 1883 1885 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.