Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 41 träffar

Titel Författare År Språk
1 Undersökningar om finska adelns gods och ätter, eller Jesper Mattsson Krus' förteckning öfver nye och gamble frelsis landböndher 1618 Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1860 Svenska
2 Critisk undersökning om riks-marsken Clas Flemings dödsdag - (uppläst på Finska vetenskaps-societetens årshögtid den 29 april 1842) Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1847 Svenska
3 Försök till framställning af läran om qvarnar, med fästadt afseende å 1734 års lag. Akademisk afhandling, hvilken med den vidtlagfarna juridiska facultetens, vid Kejserliga Alexanders-universitetet i Finland samtycke, under praesidium af Wilhelm Gabriel Lagus, ... för den juridiska doctors graden till offentlig granskning framställes af Frans Edvard Florin, phil. mag., juris u. licentiat, v. häradshöfding. Uti juridiska lärosalen den 11 martii 1848. p. v. t. f. m Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1848 Svenska
4 Handlingar och uppsatser rörande Finlands kyrko-historia 1845-1850 Svenska
5 Sveriges rikes landslag, stadfästad af Konung Christopher år 1442 1852 Finska
6 Borgå-boerne Arvid Wittenberg, Arvid Forbus, Torsten Stålhandske, Karl Ruuth Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1851 Svenska
7 Åbo hofrätts historia intill den 12 nov. 1823, då Hofrätten firade sin andra secular-fest Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1834-1834 Svenska
8 Åbo hofrätts historia intill den 12 nov. 1823, då Hofrätten firade sin andra secular-fest D. 1 Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1834 Svenska
9 Om återfall i brott. Akademisk afhandling, hvars förra del, med den vidtlagfarna juridiska fakultetens vid kejserliga Alexanders-universitetet i Finland samtycke, under inseende af Johan Philip Palmén, ... för juridisk licentiatgrad till offentlig granskning framställes af Knut Ferdinand Lagus, j. u. kand., v. häradsh. uti hist. filol. lärosalen den 4 april 1855 kl. 10 f. m Johan Philip Palmén 1855 Svenska
10 Kaupungin lakj Ruodzin waldacunnasa 1852 Finska
11 Inledning till ryska civil-rätten. På hans kejserliga majestäts nådiga befallning utgifven af lag-commissionen, och för provinserne vid Östersjön på tyska bearbetad. Öfversättning. Abo ! . Tryckt hos J.C. Frenckell & son. =1. 1820= 1820 Svenska
12 Inledning till ryska civil-rätten. På hans kejserliga majestäts nådiga befallning utgifven af lag-commissionen, och för provinserne vid Östersjön på tyska bearbetad. Öfversättning. Abo ! . Tryckt hos J.C. Frenckell & son. =1. 1820= Del 1, Första delen. 1820. 04 , 172 s 1820 Okänt
13 Skildring af bevisningsmethoderne i brottmål, efter de gamla landskaps lagarne. Akademisk afhandling, hvaraf första delen ... under presidium af d:r Wilhelm Gabr. Lagus ... för den juridiska doctors graden till offentlig granskning framställes af Johan Jacob Nordström ... uti juridiska lärosalen de 28 martii 1832 Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1832 Svenska
14 Akademisk afhandling om wäxlar hvaraf första afdelningens I:a st. med hans kejserl. maj:ts allernådigsta tillstånd och den widtlagfarna juridiska fakultetens samtycke till allmän pröfning framställes af Wilhelm Gabriel Lagus ... och Alexander Armfelt ... I audit. jurid. den XXIII Junii 1813. p. v. t. e. m Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1813 Svenska
15 Afhandling om Finlands titel af storfurstendöme och hertig Johans finska förläningar - (föredr. för Vet. Soc. d. 13 Juni 1843) Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1847 Svenska
16 Bidrag till kännedom af Finlands geografi i äldre tider Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1852 Svenska
17 Dissertatio juridica de remediis juris contra sententias in genere, & de submissione sententiæ speciatim. Pars prima, quam, suffragante consultissima facultate juridica, publice ventilandam sistunt Wilhelmus Gabr. Lagus, phil. magister, J. U. doctor, juris oeconomici & commerciorum adjunctus, imp. soc. Fenn. oec. secretarius secundus, & Johannes Laur. Lagus, Wiburgenses. In audit. juridico, die XXI Junii 1823. H. a. m. c Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1823 Latin
18 Om barnamord Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1851 Svenska
19 Om finska lagöfversättningar - anteckningar Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1863 Svenska
20 Om Kajana och Uleåborgs friherrskap Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1853 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.