Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: hartmansdorff 41 träffar

Titel Författare År Språk
1 Förslag till svenska folk-representationens ombildning, och dermed sammanhängande ändringar i förenings-acten med Norrige, samt grundlagarne och val-stadgarne för Sverige August von Hartmansdorff 1851 Svenska
2 Förslag till ett ecclesiastik-collegii inrättande, och till kyrkomötens hållande, framlagda i motioner, vid 1853-1854 årens riksdag August von Hartmansdorff 1854 Svenska
3 Sammandrag af det förslag, till Svenska folk-representationens ombildning, hvilket blifvit till Constitutions-utskottet ingifvit, år 1851, af Aug.von Hartmansdorff August von Hartmansdorff 1851 Svenska
4 Brefväxling mellan prof. Boström och v. Hartmansdorff - Kyrkan 1912 Svenska
5 Anmärkningar vid det hvilande grundlagsförslaget, åsyftande ändring i riks-actens föreskrifter om den s.k. interims-regeringen August von Hartmansdorff 1856 Svenska
6 Anförande i representations-frågan till Höglofl. Ridderskapet och Adelns protokoll den 28 Aug. 1834 August von Hartmansdorff 1844 Svenska
7 Till ridderskapets och adelns protokoll den 18 mars 1840 August von Hartmansdorff 1840 Svenska
8 Förslag till inrättning af Sveriges statsförvaltning, eller särskilt anförande Afd. 1 August von Hartmansdorff 1823 Svenska
9 Förslag till inrättning af Sveriges statsförvaltning, eller särskilt anförande Afd. 2 August von Hartmansdorff 1823 Svenska
10 Om Svenska statsverkets tillgångar och behof under åren 1840-1845 August von Hartmansdorff 1840 Svenska
11 August von Hartmansdorff som balladsamlare Bengt R. Jonsson 1960 Svenska
12 Angående ombyte af konungens rådgifvare mot statsanslags beviljande August von Hartmansdorff 1841 Svenska
13 Förslag till svenska national-representationens ombildning ... i samråd med ledamöter af alla 4 riks-stånden samt inlemnadt till Constitutions-utskottet i december 1844 August von Hartmansdorff 1844 Svenska
14 Hvad vilja de konservative? och hvad vilja de liberale? eller bidrag till de sista riksdagarnes historia August von Hartmansdorff 1846 Svenska
15 Utdrag ur hr. v. Hartmansdorffs anförande till högl. riddersk. och adelns protocoll den 29 Juli 1840 ang. tullbewillningen August von Hartmansdorff 1840 Svenska
16 Tal om sambandet och växelverkan mellan näringarne, kyrkan och samhället, hållet i Kongl. Vetenskaps-akademien vid presidii nedläggande den 17 april 1850 August von Hartmansdorff 1851 Svenska
17 Anförande till höglofl. ridderskapets och adelns protocoll, den 3 maji 1851, angående den s. k. skatteförenklingen August von Hartmansdorff 1851 Svenska
18 Förslag till inrättningen af Sveriges statsförvaltning, eller Särskildt anförande af canzli-rådet Aug. v. Hartmansdorff, såsom ledamot af den för organisationen af rikets styrelseverk nedsatta comité August Hartmansdorff 1823 Svenska
19 Berättelse af revisionen öfwer rikets elementar-lärowerk 1833 Svenska
20 Förslag till inrättningen af Sveriges statsförvaltning, eller Särskildt anförande af canzli-rådet Aug. v. Hartmansdorff, såsom ledamot af den för organisationen af rikets styrelseverk nedsatta comité. =1-2. 1823= Del 1, Förra afdelningen. Stockholm, 1823. Tryckt i Ecksteinska boktryckeriet. 04 , 290 s.; 1 pl August Hartmansdorff 1823 Okänt

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.