Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: solens ö 17 träffar

Titel Författare År Språk
1 Rhodos - solens ö T. Petris cop. 1996 Svenska
2 Solens ö Olav Ottersen 2004 Svenska
3 Rhodos - solens ö : turisthandbok Dimitris G. Davaris 1985 Svenska
4 Gamla anor på Ekenäs - ett 90-årigt pensionats historia Brita Marenius-Edström 1998 Svenska
5 Öland - Solens och vindarnas ö. 1922 Svenska
6 Malta - solens och riddarnas ö Lennart Calmegren 1974 Svenska
7 Natt på solens ö Annika Aninca Carlsson 2013 Svenska
8 Solens ende son Stefan Hjertquist 2014 Svenska
9-10 Kuba - din ciceron till solens, salsans och sinnenas ö (flera utgåvor) Maria Sandblad 1999 Svenska
11 Praktisk afhandling i styrmanskonsten, Sveriges sjöfarts-idkande allmoge tillegnad - Med tabeller öfver solens declination och tidseqvationen Carl Anton Pettersson 1854 Svenska
12 Refractio solis inoccidui, in septemtrionalibus oris - sv. tit.: Midnats solens rätta och synlige rum uti norrlanden, effter ... Carl den elloftes allernådigste befallning åtskilde igenom någre astronomiske observationer, hållne wid sommar solståndet år 1695 Johan Bilberg 1695 Latin
13-14 Olf Rudbecks Atlands eller Manheims andra deel uti hwilken innehålles solens, månans och jordennes dyrkan, sampt huruledes den aldraförst är begynt längst uppe uthi Swerige hoos kimmi-boerne, och sedan uthspridd worden till störste delen af heela werlden; hwilket alt så wäl af the fremmandes, som wåre egnes historier, i synnerheet af de gamble och underliga gåtor, de der här till dagz aldrig warit af någon rätt förklarade, bewijsadt warder. Och deszutan att effter solennes och månans lopp, åretz rätteste omgång här aldraförst achtad och uthräknad är, tillijka med monge andre märkelige ting, som alt här till legat fördolde. Olavi Rudbeckii Atlanticæ sive Manheimii pars secunda in quá solis, lunæ, ac terræ cultus describitur, omnisque adeo superstitionis hujusce origo parti sveoniæ septentrionali, terræ puta cimmeriorum vindicatur, ex quâ deinceps in orbem reliqvum divulgata est: idque scriptorum non tantum domesticorum, sed etiam externorum, màxime vero veterum atque doctissimarum fabularum fide, qnarum explicatio genuina nusquam ante hanc nostram in lucem prodiit. Accedunt demonstrationes certissimæ, quæ septentrionales nostros, in maxime geminum solis ac lunæ motum, indeque pendentem accuratissimum temporum rationem, multo & prius & felicius, quam gentem aliam ullam olim penetrasse, ac etiam alia multa ad hanc usque diem incognita declarant (flera utgåvor) Olof Rudbeck, d.ä 1689 Svenska
15 En ny samling af reglor och logarithmer, uträknade och författade för at finna poli-högd eller ivarande latitudo på sjön, utan afseende på solens meridional altitudo, när man endast 2:ne gånger tager solens altitude antingen för eller eftermiddagen, och anmärker den imellan observationerne förflutne tiden genom et ordinairt byxsäcks-ur; då ock sanna tiden af dagen, enär solens största altitude togs, kan ärhållas i taflorne intil 30 sec. och än nogare igenom proportionerande, om den så skulle åstundas. =Anon.= Stockholm, tryckt hos Peter Hesselberg 1767 Abraham von Stauden 1767 Svenska
16 Djävulens hand Jan Mårtenson 2014 Svenska
17 Svenska folksagor Bd 4 1981 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.