Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Karl May 241 träffar

Titel Författare År Språk
181 Kort berättelse om hans kongl. may:tz wår allernådigste konungs och herres konung Carl den tolftes, Sweriges, Giöthes och Wändes Konung, &c. kongl. hyldningh, ock der på fölliande smörielse-act, med heela rijkets, sampt alla trogne och redelige undersåtares största hugnad och förnöyelse, anstäld och begången uti kongl. residentz-staden Stockholm den 13 och 14 decembr. åhr 1697 1697 Svenska
182 Kongl. may:ts resolution, öfwer någre angelägne ährender, angående reductions werket och kongl. maj:ts och desz cronos gods, kiöpte 1. för löhner, 2. för åthskillige prætensioner och transporter och 3. för koppar-compagniets fordringar - och hwad mera, som där till hörer. Gifwen Stockholm den 23 junii åhr 1688. Cum gratia & privilegio s:æ reg:æ maj:tis. Stockholm, tryckt hos Niclas Wankijff, kongl. booktryckare. Nu andra gången omtryckt på förläggarens förlag i Stockholm, : hos Peter Hesselberg 1771 1771 Svenska
183-184 Relation om de emellan hans kongl. may:tt af Swerige, och desz fiender, ifrån den 17. octobris til den 1. novembris 1704. i Stor-Pohlen förefalne träffningar. Stockholm, kongl. tryckeriet. (flera utgåvor) 1704 Svenska
185 Pacta och fredz-fördragh emillan Kongl. May:tt och chronan Swerige, sampt Kongl. May:tt och chronan Danmarck, på bäggie sijdor föraffskedade och vprättade vthi Roskild then tiugu och siette februarij anno M. DC. LVIII 1658 Svenska
186 Pacta och fredz-fördragh emillan Kongl: May:tt och cronan Swerige, sampt Kongl: May:tt och cronan Danmarck, på bäggie sijdor föraffskedade och vprättade vthi Roskild then tiugu och siette februarij anno M. DC. LVIII 1658 Svenska
187 Kårt doch sanfärdig berättelse om den glorieuse och in manna minne oförlijklige seger, hwarmed den aldrahögste Gud den 20. november hafwer behagat wälsigna kongl. may:tz af Swerige rättmätige wapn, emot desz trolöse fiende czaren af - Muscow. Narva den 28. novembr. 1700. Stockholm kongl. tryckeriet. 1700 Svenska
188 En förnähm officerares utförlige relation, om den bataillen och härlige segren, som hans kongl. may:t af Swerige den 9/19 julii anno 1702. wid Clissowa erhållit öfwer konungen i Pohlen och hans sachsiska och pohlniska armée. =Anon Gerhard Ehrenschantz 1702 Svenska
189 Tacksäijelse-skrifft öfwer den härlige seger, hwarmed Gudh den aldrahögste, har wälsignat hans kongl. may:tz wår allernådigste konungs rättmätige wapen, emoot des fiende, konungen i Pohlen, samt des sachsiska och pohlniska armée, wid Cliskow i Lilla Pohlen, den 9/19 julii sidstl. Efter hans kongl. may:tz nådigste befallning, upläsen uti alla församblingar, öfwer heela Sweriges rijke, ock desz underliggiande land och herrskaper, den 20 novembris, åhr 1702. Stockholm, tryckt i kongl. boktr. hos sal. Wankijfs enkia 1702 Svenska
190 Pacta och fredz-fördragh emillan Kongl. May:tt och cronan Swerige, sampt Kongl. May:tt och cronan Danmarck, på bäggie sijdor föraffskedade och vprättade vthi Roskild then tiughu och siette februarii anno M. DC. LVIII 1658 Svenska
191 Kort berättelse om then härliga seger och framgång hwarmed Gud den allerhögste hans kongl. may:tz til Swerige wapen, genom then lyckeliga öfwerfarten öfwer Düna-strömen, emot konungens i Polen sachsiska armee, til alla åskådandes högsta förundran, hafwer behagat wälsigna. Riga den 9. julii, anno 1701 1701 Svenska
192 Lof och tacksäjelse dagh, öfwer hans kongl. my:tz ! wår allernådigste herres och konungz aldra herligste ehrhåldne seger wid staden Klisko i lilla Påland den 9. julij innewarande åhr 1702. öfwer den troo- och samwetzlöse fienden. Konungen - af Påland, som effter hans kongl. may:tz wår allernådigste konungz och herres, konung Carl den tolftes hög- christelig förordning celebreras och fijras skal den nästkomande 20. novemb. =Anon=. Jönkiöping, tryckt af Petter Hultman Erlandus Brodderi Dryselius 1702 Svenska
193 Gudz underliga råd bewijsta på wår allernådigsta konung, konung Carl then tolfte Swerjes, Göthes och Wändes konung &c. &c. &c. och wid hans may:tz högstönskliga hemkomst ifrå Demotica i Turckiet til sina länder och staden Strahlsund - i Pommern, uti novembris månad åhr 1714. Betrachtade af Petro P. Linnerio. ... =S. impr= Petrus P. Linnerius 1714 Svenska
194 En kort panegyricus öfwer then stora och oförlikliga hans kongl. may:tz wår allernådigste herres och konungs, konung Carls then XII. igenom Gudz hielp erhåldna seger, som icke allenast staden Narwa på then 20. dagen i novembris månad - åhr 1700, ifrån en mycket swår belägring friat; vtan ock igenom ett tappert fäcktande, härligen förnyat wåre göthers, wenders och swears gamla och widtbekanta ähra. I vnderdånighet vthtalad på ridderhuset i Stockholm then 6. februarii : dagen efter tacksäijelse dagen 1701. Af Petrus Jansonius. Stockholm, tryckt i kongl. booktr. hoos sal. Wankijfs enkia, 1701 Petrus Jansonius 1701 Svenska
195 Hans kongl. may:tz aff Swerige extraordinarie ambassadeurs greff Oxenstiernas giorde proposition, i Wien, angående dhe förtryckte ewangeliste i Hungern, Böhmen och andre orther Bengt Gabrielsson Oxenstierna 1674 Svenska
196 Confirmation angående den härliga seger som hans kongl. may:tt af Swerige näst den aldrahögstes tillhielp, erhölt den 9/19 julii emot sin mächtige fiende konungen i Pohlen. Extraherad utur ett af hans kongl. may:tz feld-läger skrifwit bref af den 11/21 julii 1702. Stockholm, kongl. tryckeriet. 1702 Svenska
197 Den öfwermåttan härliga och dråpeliga seger hwilken Gud den alldrahögste hafwer förlähnt hans kongl. may:st. wår allernådigste konung, öfwer zarens stora krigszmacht, för staden Narfwa den 20 novembr. 1700. Effter hans kongl. may:tz : nådigste befallning; förkunnad desz trogne undersåtare i församlingarne öfwer hela Swerige, Finland och de tyska hertigdömerne 1700 Svenska
198 Kårt berättelse, om Nya- eller Düna-Münde fästningens öfwer-gifft, till hans kongl. may:t af Swerige, jemte accords-puncterne, som underskrefwes den 11/21. decembr. 1701 1701 Svenska
199 Såsom hans kongl. may:t fuller i nåder hafwer behagat uppå ett åhrs tijd förlängia desz allernådigste placat af den 20 martii 1699, angående förbudne sidentygs bärande 1702 Svenska
200 Uppå hans kongl. may:tz den stormächtigste konungz och herres, wägnar af Swerige. &c. &c. &c. Till des trogne undersåtare uti hertigdömerne Est- Lijf- och Ingermanland. Utgifwit Stockholm den 3 aprilis åhr 1700 1700 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.