Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: sundius 196 träffar

Titel Författare År Språk
181 L. Paulini Gothi, Thesaurus catecheticus tàm theoreticus, quàm practicus. Thet är, Gyldene clenodium, thervtinnan catechismi, bådhe läras och öfningz grundtligha förklarning ... författas Laurentius Paulinus Gothus 1631 Svenska
182 Kazarisk uppslagsbok, Manligt exemplar - lexikonroman i 100 000 ord. Elektronisk resurs Milorad Pavić 2005 Svenska
183-184 Kazarisk uppslagsbok, Kvinnligt exemplar - lexikonroman i 100 000 ord. Elektronisk resurs (flera utgåvor) Milorad Pavic 2005 Svenska
185 Biblia, thet är: all then helga skrift, på swensko. Med stora kyrko-bibelen, til summarier, concordantier, anmärkningar, register, biblisk tideräkning m.m. jämförd och öfwerensstämmande 1794 Svenska
186 Guds nåde-rikes andeliga nattward, eller Upbyggelig betraktelse öfwer psalm. Davids 22. v. 27. De elände skola äta, at the mätte warda. Öfwersätning. Tredje och förbätrade uplagan. Lund 1793. Trykt hos prof. Joh. Lundblad 1793 Svenska
187 Kort, men nödig underrättelse för den, som tänker begå den heliga nattwarden, som innehåller: 1. Själa-prof, hwarefter en människa kan pröfwa och finna sit själa-tilstånd. 2. Underwisning om en sann omwändelse. 3. Huru en människa bör - skicka sig wid nattwardens begående, samt hwad nåd och salighets-skatter, hon får uti den samma. 4. Huru en människa bör upföra sig, under dageliga tilwäxandet i nåden; med bifogade korta hjertesuckningar eller böner. Författad och utgifwen : af Nils Hamnerin. Tredje uplagan. Götheborg, tryckt hos Lars Wahlström. 1787 Nils Hamnerin 1787 Svenska
188 Oratio Demosthenis de libertate Rhodiorum. Quam venia ampl. fac. philos. Upsal. præside Mag. Gustavo Knös ... pro gradu philosophico P. P. Salomon Sundelius Vermelandus. In Audit. Gustav. die XVIII. Mart. MDCCCXII. Horis A. M. solitis D. 1 Gustaf Knös 1812 Grekiska, klassisk (-1453)
189 Mæcenatibus, patronis, patribus, civibusque academicis et urbicis s. p. d. Carolus Linnæus ... constitutus promotor in solemni inauguratione medica, die XXXI. Octobris celebranda, Upsaliæ MDCCLIV Carl von Linné 1754 Latin
190 Anwisning til döds-fångars själa-wård för unge och oerfarne prästmän af W.P. Henschen ... Carlskrona, tryckt i kongl. am:ts tryckeriet, 1800 Wilhelm Peter Henschen 1800 Svenska
191 Läkekonsten enligt Eldens lära - handbok i medicinsk behandling enligt Eldens läras system Raul Amon 1991 Svenska
192 Åminnelse-tal öfver hans kongl. maj:ts tro-man och biskop öfver Westmanland och Dalarne ... Andreas Kalsenius, hållet i then större lärosalen vid kongl. gymnasium i Westerås af Daniel Herweghr. ... Trykt i Westerås. P. Devalls änka - eller J.L. Horrn. Daniel Herweghr 1751 Svenska
193 Litvrgia Svecanæ ecclesiæ catholicæ & othodoxæ conformis. 1576 anno 1576 Latin
194 Mæcenatibus litterarumque summis patronis, magnis hospitibus, patribus item civibusque academicis et urbicis s. p. d. Joh. Henr. Engelhart ... ad summos in medicina honores distribuendos legitime constitutus promotor Johan Henric Engelhart 1794 Latin
195 Deras salighet, som se sonen, och tro på honom, förestäld, då konungens troman, biskopen öfwer Lunds stift ... Petrus Munck, med tillbörlig heder, befordrades till sitt hwilorum, uti Lunds domkyrka, den 20 september 1803, af Anders Hylander ... Lund, 1803, tryckt hos direktören Christian Fr. Berling Anders Hylander 1803 Svenska
196 Summertime - confronting risks, exploring solutions c2007 Engelska

Förra sidan 10

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.