Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Gustaf Lundberg 229 träffar

Titel Författare År Språk
201 Delagardiska archivet eller handlingar ur grefliga delagardiska bibliotheket på Löberöd D. 12, Handlingar och upplsyningar rörande k. Carl X Gustafs och k. Carl XI:s regrings-tider samt bidrag till Svensk topographi derjemt chronologiskt och alphabetiskt register öfver Facsimilia af autographer i alla hittills utgifne delar nnnn Svenska
202 Carl Kylberg Jacques de Laprade 1948 Franska
203 Nyaste spelbok - tydlig anvisning att spela 50 i Sverige brukliga kortspel, såväl penningespel, patience, som s.k. tokspel : efter egen och andras erfarenhet Ludvig Teodor Öberg 1858 Svenska
204 Göteborgs donatorer från äldre tid intill våra dagar D. 4 - biografiska skildringar Hugo Fröding 1925 Svenska
205 Delagardiska archivet eller handlingar ur grefliga delagardiska bibliotheket på Löberöd D. 3, Statistiska handlingar rörande länder, som äro eller varit med det urgamla Sverige förenta, samt biographiska handlingar, äfven hörande till svenska medeltidens historia nnnn Svenska
206 Delagardiska archivet eller handlingar ur grefliga delagardiska bibliotheket på Löberöd D. 4, Statistiska och biographiska handlingar, hörande till sextonde seklets historia, efter reformationen, i Sverige nnnn Svenska
207 Memorabilia celebriorum veterum rerumpublicarum - accessi tractatus iuris publici de potestate principis Antonius Thysius 1646 Latin
208 Svenska historia - Konst och minnesmärken berätta. En bildkrönika red. av Gösta Lundquist och Tage Nilsson. Texten författad av Knut Hagberg, Karl-Gustaf Hildebrand, Erik Lundberg, Birger Nerman & Adolf Schück 1950 Svenska
209 Sveriges småglasbruksförbund 1908-1933 - några minnesanteckningar Ivar O. Larson 1935 Svenska
210 Horticultura Danica - Hvorledis en zirlig oc nyttig Urte-Hawe i Dannemarck kand anrettis,beprydis oc ved Mact holdis Hans Rasmusson Bloch 1647 Danska
211 En artig oc meget nyttelig Kogebog, udi hvilcken korteligen er befattet, hvorledis adskillige slags konsterige Rætter...beredis skal... paa Tydsk sammendragen aff Frue Anna Weckerin... paa Danske udsat aff Povel Iverssøn Kolding Anna Wecker 1648 Danska
212 En Ny oc Konstrig Illuminer-Bog det er: Hvorledis konsteligen er at giøre oc berede alleslags Farffver, som er meget lystig oc gaffnlig at vide for Skriffvere, Malere oc andre som elske saadan Konst, sampt nogle nye tilsatte Konst-stycker, som tilforne aldrig ere udgangne paa Prent. Ved Valentinum Bolten aff Rusach. Oc nu paa Danske udsat, oc til Trycken forfaerdiget Valentin Boltz 1648 Danska
213 En liden dog konsterig Bog om adskillige slags Farffve oc Bleck, hvorledis mand skal farffve Trae, Been, Jern, Tin, Glas ... oc Ledder, saa om atskillige slags Farffve at berede, at skriffve oc male med. Alle Skriffvere, Malere, Billedhuggere, Indleggere, Snedickere ... oc andre som till saadant Lyst haffver til Tieniste. Paa tydske Tungemaal først sammenskreffven aff den vitberømte, velforfarne Mand Alexio Pedemontano. Oc nu meenige Mand til beste oc tieniste paa vort danske Sprog transferêret, udsat oc til Trycken forfaerdiget Girolamo Ruscelli 1648 Danska
214 Emil Sjögren - en vägvisare 2022 Svenska
215 In i natten - Bilder från Armeniens undergång Inga Nalbandiàn 1917 Svenska
216 Statens skeppsprovningsanstalt 1942 Svenska
217 Äre-minne öfver krigs-rådet Georg Stjernhjelm, af Samuel Gagnerus ... Stockholm, tryckt i kongl. finska boktryckeriet, hos Joh. Arv. Carlbohm, 1776 Samuel Gagnerus 1776 Svenska
218 Jägarliv Karel Hájek 1967 Svenska
219 Försvarets materielinköp och andra statliga myndigheters investeringar - en jämförelse av planering, finansiering och genomförande 2013 Svenska
220 Med kamera och gevär Karel Hájek cop. 1960 Svenska

Förra sidan 10 11 12 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.