Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Mårten Strömer 73 träffar

Titel Författare År Språk
21 De sex första jemte elfte och tolfte böckerna af Euclidis elementa eller grundeliga inledning till geometrien Euklides 1828 Svenska
22 Åminnelse-tal öfver kongl. maj:ts troman, stats-secreteraren ... Samuel Klingenstjerna, på k. vetensk. academiens vägnar hållit, den 27 jul. 1768, af Mårten Strömer ... Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1768 Mårten Strömer 1768 Svenska
23 Åminnelse-tal, öfver kongl. maj:ts troman, stats-secreteraren ... Samuel Klingenstjerna, på kongl. vetensk. academiens vägnar, hållit, den 27 julii 1768, af Mårten Strömer ... Stockholm, tryckt hos Johan Georg Lange, 1783 Mårten Strömer 1783 Svenska
24 Astronomiæ physicæ, juxta Newtoni principia breviarium, methodo scholastica, ad usum studiosæ juventutis Pierre Sigorgne 1751 Latin
25 Kort och tydelig underwisning, huru man skal förstå och bruka runstafwen, tredie gången uplagd, och med åtskillige anmärckningar, samt ett wackert kopparstycke tilökt. =Anon=. Tryckt i Upsala 1748, och finnes til kiöps uti Gottf. Kiesewetters - boklåda. Akademiska tryckeriet. Carl Carleson 1748 Svenska
26 De sex första böckerna af Euclidis Elementa, eller grundeliga inledning til geometrien, til riksens ungdoms tienst på swenska språket utgifne af Mårten Strömer ... Andra gången uplagd med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Upsala - Säljes uti Gottfried Kiesewetters boklåda. =1-2. 1748-1749.= Euklides 1748-1749 Svenska
27 De sex första böckerna af Euclidis Elementa, eller grundeliga inledning til geometrien, til riksens ungdoms tienst på swenska språket utgifne af Mårten Strömer ... Andra gången uplagd med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Upsala Del 1, 1748 - Säljes uti Gottfried Kiesewetters boklåda. =1-2. 1748-1749.= Euklides 1748 Svenska
28 De sex första böckerna af Euclidis Elementa, eller grundeliga inledning til geometrien, til riksens ungdoms tienst på swenska språket utgifne af Mårten Strömer ... Andra gången uplagd med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Upsala Del 2, Andra delen, som innehåller ellofte och tolfte böckerna. 1749. - Säljes uti Gottfried Kiesewetters boklåda. =1-2. 1748-1749.= Euklides 1749 Svenska
29 Underrättelse om calendarii beskaffenhet; på kongl. vet. academiens anmodan upsatt af Mårten Strömer ... Stockholm, trykt hos Lars Salvius. 1751 Mårten Strömer 1751 Svenska
30 Tal om förbindelsen imellan astronomien och styrmans-konsten, hållit för kongl. vetensk. academien, vid præsidii afläggande, den 23. october, 1756. Af Mårten Strömer Mårten Strömer 1756 Svenska
31 Euclidis Elementa eller Grundeliga inledning til geometrien, til riksens ungdoms tienst på swenska språket utgifwen af Mårten Strömer ... Första delen som innehåller de sex första böckerna. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio - Upsala. Säljes uti Gottfried Kiesewetters boklåda. 1744 Euklides 1744 Svenska
32 De sex första jemte elfte och tolfte böckerne af Euclidis elementa, eller grundeliga inledning till geometrien, till svenska ungdomens tjenst utgifne af Mårten Strömer ... Femte upplagan. På lieutenant D. Carlings bekostnad. Med kongl. maj:ts allern. privilegio Euklides 1819 Svenska
33 Läran om klotet och sphériska trigonometrien, korteligen afhandlad uti trenne böcker. Anon. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Upsala, hos Christian Erhard Steinert. (Stockholm, tryckt hos Lor. Ludv. Grefing, 1759.) Mårten Strömer 1759 Svenska
34 Inledning til trigonometria plana. Anon. Stockholm, hos Gottfried Kiesewetter, 1749. (Stockholm, tryckt hos Lor. Ludw. Grefing.) Mårten Strömer 1749 Svenska
35 Inledning til trigonometria plana. =Anon.= Å nyo uplagt af bokhandlaren Joh. Christoph. Holmberg. Stockholm, tryckt hos Wennberg och compagnie. 1778 Mårten Strömer 1778 Svenska
36 Inledning til trigonometria plana. Tredje uplagan Mårten Strömer 1798 Svenska
37 Nova et accurata astrolabii geometrici structura, ubi gradus, horumque singula minuta prima, nec non, quadrantis astronomici azimuthalis, quo non solum prima, sed & singula minuta secunda distincte' observari possunt. Una cum utriusqve usu, claris & perspicuis exemplis illustrato. Operâ & studio Benedicti Hedræi, Sueci. Ræ mtis Sueciæ stipend Benedictus Christierni Hedraeus 1643 Latin
38 Utdrag af meteorlolgiska observationer, hållne i Upsala år 1750, dels af framledne astonomiæ observatoren Hjorter, dels af astonomiæ professoren Strömer, ingifvit af Bengt Ferner Olof Hiorter 1753. Svenska
39 Dissertatio academica, praecipua astronomorum tentamina circa parallaxin Solis breviter complexa, qvam ... praeside ... mag. Martino Strömer, ... pro solitis in philosophia honoribus, publico bonorum examini modeste subjicit alumnus regius, Albertus Holmquist, Gestricius. In audit. Carol. min. ad diem XXIX. Maji a. MDCCXLVI. horis, ante meridiem, consvetis Mårten Strömer 1746 Latin
40 Specimen academicum de constructione mapparum geographicarum, quod ... præside ... Martino Strömer ... publico examini subjiciet ... Carol. Gust. Bergström, Westmannus. In audit. Carol. maj, d. XXVIII. Novemb. anni MDCCLII. Horis ante meridiem solitis Mårten Strömer 1752 Latin

Förra sidan 1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.