Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: nattward 84 träffar

Titel Författare År Språk
41 Tal, wid offenteliga christendoms-förhöret med den ungdom, som befunnits äga erfordelig insigt att begå herrans högwärdiga nattward, hållet uti Öfwerselö kyrka den 25 julii 1819, af Swen Bruhn ... Strengnäs, tryckt hos Carl Erik Ekmarck - 1819 Sven Bruhn 1819 Svenska
42 Confirmations-tal, hållet då ungdomen, som första gången skulle begå Herrans heliga nattward, i sin christendom förhördes i Landscronas stads-kyrka andra bönedagen den 9 maji 1813, af Gustaf Luthman ... Malmö 1813. Tryckt uti Berlingska - boktryckeriet Gustaf Luthman 1813 Svenska
43 Nödiga christendoms frågor hwilka de böra kunna beswara, som första gången skola begå Herrans heliga nattward, för än de offenteligen i församlingen examineras. Upsatte för ungdomen uti Ystad och desz annexer 1767. Af M. Rönbeck - Carlscrona, år 1770. Tryckt uti kongl. am:ts boktryckeriet å nyo Matthias Rönbeck 1770 Svenska
44 Tal, hållit wid confirmations-acten med ungdomen, som första gången begick Herrans högwärdiga nattward, i Götheborgs garnizons-kyrka, efter högmäszo-prädikan, på förste söndagen efter påsk, d. 18 april 1784, och, på begäran, til tryck - utlemnadt, af Fredric Adolph Silvander ... Götheborg, tryckt och uplagt af Samuel Norberg, k.g. boktr Fredric Adolph Silvander 1784 Svenska
45 Frågor för ungdomen, som första gången skulle begå Herrans nattward. Jämte et bihang af lefnadsreglor, särdeles för ungdomen, som träder in i werlden, meddelade af Eliseus Winding ... Andra förbätrade uplagan. Lund 1792. Trykt hos prof - Joh. Lundblad, och på desz förlag Elisaeus Winding 1792 Svenska
46 Frågor för ungdomen, som första gången skulle begå Herrans nattward jämte ett bihang af lefnadsreglor, särdeles för ungdomen, som träder in i werlden, meddelade af Eliseus Winding ... Fjerde upplagan. Lund 1804. Trykt hos prof. dokt - Joh. Lundblad, och på desz förlag Elisaeus Winding 1804 Svenska
47 Frågor för ungdomen, som första gången skulle begå Herrans nattward jämte ett bihang af lefnadsreglor, särdeles för ungdomen, som träder in i werlden, meddelade af Eliseus Winding ... Femte upplagan. Lund 1809. Trykt hos prof. dokt - Joh. Lundblad, och på desz förlag Elisaeus Winding 1809 Svenska
48 En predikan om Herrans nattward, hållen på palm-söndag i Gustavi dom-kyrkia åhr 1748. Efter begäran til trycket utgifwen af auctoren Peter Arfwidson ... Götheborg, tryckt hos Immanuel Smitt, kongl. gymn. boktr. den 19 septembr. 1749 Peter Arfwidson 1749 Svenska
49 En christen, som pröfwar sig sjelf, när han går til Herrans nattward, förestäld uti högmäszo predikan för Wästerås församling, på palm-söndagen, år 1770, och på begäran, med någon tilökning, til trycket utgifwen af Petrus Arosenius Petrus Arosenius 1770 Svenska
50 Jesu åminnelse efter hans död, förwarad uti hans nattward, förestäld uti en prof-predikan, för Adolph Fredrics församling i Stockholm, palm-söndagen år 1783, och nu på begäran til trycket lemnad af Eric Forssén ... Stockholm, tryckt - i Kumblinske tryckeriet, 1783 Eric Forssén 1783 Svenska
51 Tal hållit för den ungdom, som i sin christendom förhördes och första gången skulle begå Herrans heliga nattward, i Carlskrona-stads stor-kyrcka, den 16 martii 1796. Af Pehr Hansson. ... Carlskrona, tryckt i kongl. amiralitets boktryckeriet - 1796 Pehr Hansson 1796 Svenska
52 Skrifte-tal, hållet i Götheborg för mördaren och sjöröfwaren Johan Anderszon Flatås, då han den 11 augusti 1824 begick Herrans heliga nattward, eller samma dag, som han afrättades wid Kärra gästgifwaregård. /På fleres begäran till trycket - utlemnadt af författaren./ Götheborg, tryckt hos L. Torbjörnszon, 1824. /På desz förlag 1824 Svenska
53 En christens tröstrika tankar wid Jesu kors; förestälde uti en christelig högmäszo-predikan för kongl. hof-församlingen, på lång-fredagen år 1772; jemte et kort tal til ungdomen, som då första gången begick Herrans högwärdiga nattward - af Jöran Johan Öller ... Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet hos Henr. Fougt, 1773. Stora Nygatan, huset n:o 104 Jöran Johan Öller 1773 Svenska
54 Doct. Martini Lutheri Paszions predikningar, innehållande en grundelig och härlig förklaring öfwer hela wår herres och frälsares Jesu Christi oskyldiga och dyra pinos och lidandes historia. Såsom ock en desz predikan och betracktelse - öfwer Herrans högwärdiga nattward. Af tyskan på swenska språket öfwersatte, och nu till de gudälskandes tröst och uppbyggelse i sin christendom, till trycket befordrade. Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1817. Huset n:o 3 wid Kongsholmstorget Martin Luther 1817 Svenska
55 Kort sammandrag af bibliska historier utur gamla och nya testamentet, att nyttjas i synnerhet i folk-skolor wid första läsningen, samt wid allmogens barns beredelse till herrans nattward. Författadt af J.M.S./(J.M. Strettenberg.) Götheborg - tryckt hos Sam. Norberg, 1827 Johan Michael Strettenberg 1827 Svenska
56 Communions-suckar, at vpsända til Gud then aldrahögste, tå man wil gå til skriftermål, efter hållit skriftermål, förr än man träder fram til altaret, och efter begången herrans högwärdige nattward; på thet man med andacht til skriftermål - sig infinna: och syndernas förlåtelse bekomma må: blifwa en wärdig herrans bordgäst: och genom Guds nåd beflita sig om en ny hörsamhet vti alt sitt lefwerne. Alla bedröfwade och ångerfulle siälar, til tro- och hiert- styrckning, vpbyggelse : och fördelachtighet vtgutne af salig Peter Ol. Warnmark. Vplagd af Joh. G. Lange, sen. Götheborg, tryckt hos Joh. G. Lange, jun. kongl. privil. boktryckare. Åhr 1749 Peter Warnmark 1749 Svenska
57 Comunions suckar, at upsända till Gud then aldrahögste tå mann will gå till skrifftermål, efter hållit skrifftermål, förr än man träder fram till altare, och efter begången herrans högwärdige nattward: på thet man med andacht till skrifftermål - sig infinna: och syndernas förlåtelse bekoma må: blifwa en wärdig herrans bordgäst: och genom Gudz nåd beflita sig om en ny hörsamhet uti alt sitt lefwerne; alla bedröfwade och ångerfulle siälar, till tro- och hiert-styrckning, upbyggelse : och fördelachtighet utgutne af Gudz ordz aldraringaste tienare ... Peter Ol. Warnmarck. Götheborg, tryckte hos Zacharias Hagemann 1706 Peter Warnmark 1706 Svenska
58 Comunions suckar, at vpsända til Gud then aldrahögste tå man wil gå til skrifftermål, efter hållit skrifftermål, förr än man träder fram til altaret, och efter begången Herrans högwärdige nattward: på thet man med andacht til skrifftermål - sig infinna: och syndernas förlåtelse bekomma må: blifwa en wärdig Herrans bordgäst: och genom Guds nåd beflita sig om en ny hörsamhet vti alt sitt lefwerne. Alla bedröfwade och ångerfulle siälar, til tro- och hiert-styrckning, vpbyggelse : och fördelachtighet. Vtgutne af salig Peter Ol. Warnmark. Götheborg, tryckt hos Immanuel Smitt, kongl. gymnasii boktryckaren åhr 1739 Peter Warnmark 1739 Svenska
59 Bitter tåre- och söt tröst-kiälla, vpsprungen af lagen och evangelio. Thet är: En fullkomlig bot- bättrings- och comunion-bok, vti hwilko en arm syndare sina synder högeligen begråter, och sig af sinom Jesu och hans högtrösteliga nattward - hierteligen frögdar; förmedelst vtwalda böner och hierte-suckningar. Öpnad af m. Salomon Liscovio, och med skiöna böners anhang förökt af m. Georg Johan Conradi. Af tyskan öfwersatt. Nu å nyo vplagd och förbättrad. Med kongl. maj:tz : allernåd. privilegio. Stockholm, tryckt vti kongl. ant. arch. boktr. hos sal. J.L. Horrns enkia, af C.J. Röpke, 1741 Salomon Liscovius 1741 Svenska
60 Bitter tåre- och söt tröste-källa, upsprungen af lagen och ewangelio. Det är: En fullkomlig bot- bättrings- och comunion-bok, uti hwilko en arm syndare sina synder högeligen begråter, och sig af sinom Jesu och hans högtrösteliga nattward - hjärteligen frögdar; förmedelst utwalda böner och hjärte-suckningar. Öpnad af m. Salomon Liscovio, och med sköna böners anhang förökt af m. Georg Joh. Conradi. Af tyskan öfwersatt. Nu å nyo uplagd och förbättrad. Med kongl. maj:ts allernåd. : privilegio. Stockholm, tryckt på direct. Lars Salvii kostnad, 1768 Salomon Liscovius 1768 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.