Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Karl May 241 träffar

Titel Författare År Språk
141 Hjärtats böjelser - roman från konung Oscar II:s dagar Nils Thomasson 1911 Svenska
142 Konung Carl XII:s historia D. 2, Ifrån slutet af junii månad år 1709 til hans may:ts död och begrafning Jöran Andersson Nordberg 1740 Svenska
143 Wälborne herr baron och landzhöfdinge. Såsom hennes kongl. höghet, Sweries riksens nådigste arf-printzessa, ... låtit sig uppå Kongl. May:tz samtel. härwarande rådz underdånigste föreställande, beweka, at i betracktande af riketz närwarande swåra och bistra tilstånd, med sin höga närwaru uti senaten 1713 Svenska
144 Wälborne herr baron och landzhöfdinge. Såsom Kongl. May:tz samtelige härwarande råd, med misznöye måst förnimma, huru som dhe här i riket förlagde ryske fångar, med alt för stor frihet uti deras correspondence, twärt emot dhe för detta utgångne alfwarsamme ordres, skal tilstädias 1713 Svenska
145 Törnrosens bok 3, Noveller Carl Jonas Love Almqvist 1902 Svenska
146 Lijk-predikan, hållen vppå Stockholms södre förstadh och S. Mariæ kyrckia, åhr 1675. den 15. augusti, tå kongl. may:tz trr tienares och assessors i then konglige cammar-revision, edle och wälb: her Bartold Ruths för detta kärälskelige dotter, then edle och wälb: jungf: Sigrid Ruth til Bergstadh och Ekeskogen, nu mehra hoos Gudh ewinnerligen saligh ther sammastädes bleff begrafwen aff Carolo Carlsson s. theol. licent. & past. ad S. Mariæ Carl Carlsson 1677 Svenska
147 C. J. L. Almquist Carl Jonas Love Almqvist 1952 Svenska
148 Valda skrifter Ser. 2, D. 3, Törnrosens bok, Signora Luna Carl Jonas Love Almqvist 1875 Svenska
149 Personalia eller wyrdesam berättelse om hans högst-sal: Kongl: may:tz den fordom stormächtigste Konungs och herres, Konung Carl den XI:tes Sweriges, Giöthes, och Wändes Konungs, ... wår aldraglorwyrdigste, gudfruchtigste och nådigste konunsz, aldra-christeligaste och högst-beprisligaste lefwerne, samt högst-salige död, vpläsen vti alla församblingar öfwer hela Sweriges rijke och där under liggiande förstendömer, länder och härskaper på den 24 novemb. 1697. Då hans högst-sal: Kongl. May:tz lekamen med tilbörlig kongl. heder och under alles hiertelige sorg och weeklagan, blef beledsagad till desz hwijlorum vti Kongl. Ridderholms kyrkian, i residentz staden Stockholm Johan Schmedeman 1697 Svenska
150-151 Bilder ur Stockholmslifvet (flera utgåvor) Nils Thomasson 1909 Svenska
152-153 Borgarblod - roman ur Stockholmslifvet på konung Carl XV:s tid (flera utgåvor) Nils Thomasson 1909 Svenska
154 Det försmådda arfvet - roman från Carl XV:s dagar Nils Thomasson 1898 Svenska
155 Hemlighetsfulla makter - roman ur Stockholmslifvet Pelle Bom : berättelse Nils Thomasson 1907 Svenska
156 Huru bör man på bästa sätt bereda sig ett godt och trefligt hem? - Vid Fridhems folkhögskoleförbunds årsfest Nils Thomasson 1890 Svenska
157-158 Ockrarens dotter - roman (flera utgåvor) Nils Thomasson 1897 Svenska
159 På villovägar eller Guld och kärlek - nutidsroman Nils Thomasson 1910 Svenska
160 Tännforsen 1993 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.